MOHAMMAD MURAD — MĂ ANGAJEZ ŞI GARANTEZ!

0
971

MOHAMMAD MURAD — MĂ ANGAJEZ ŞI GARANTEZ!

Mul­țu­mesc, Româ­nia, pen­tru că de aproa­pe 33 de ani eşti casa în care am fost pri­mit cu bra­ţe­le des­chi­se şi de 28 de ani m‑ai accep­tat ca cetă­țean al tău, cu drep­turi şi obli­ga­ţii.

În Româ­nia am deve­nit medic, în Româ­nia am deve­nit tată, în Româ­nia am deve­nit om de afa­ceri, con­stru­ind mii de locu­in­țe, ridi­când de la zero sau reno­vând și adu­când la via­ţă zeci de hote­luri, dezvol­tând bran­duri în ali­men­ta­ția publi­că.

Mulţu­mesc, Man­ga­lia, pen­tru că din 1995 m‑ai accep­tat cu pri­mul busi­ne­ss pe lito­ral, res­ta­u­ran­tul Sprin­gti­me, care fun­cţio­nea­ză şi astăzi.

Mulţu­mesc, Man­ga­lia, pen­tru toţi cole­gii pe care mi i‑ai dat şi care au lucrat ală­tu­ri de mine pe lito­ral în ulti­mii 25 de ani, ridi­când împre­u­nă locuri minu­na­te pre­cum Majes­tic Olimp, Majes­tic Jupi­ter şi acum Bel­ve­de­re, Amfi­tea­tru şi Pano­ra­mic.

În semn de mulţu­mi­re, pen­tru toa­te aces­tea, am accep­tat pro­vo­ca­rea lan­sa­tă de cole­gii mei, dar şi de mulţi inves­ti­tori din sta­ţiu­ni­le Man­ga­li­ei şi mai ales a mul­tor locu­i­tori care au tre­cut pra­gul hote­lu­ri­lor din com­ple­xul Pano­ra­mic, Bel­ve­de­re, Amfi­tea­tru, de a intra în admi­nis­tra­ția loca­lă, nu în Con­stan­ța, aşa cum am anu­nţat ini­ţi­al, ci aici, în Man­ga­lia, având sigu­ranţa că expe­rin­ța acu­mu­la­tă în cei pes­te 25 de ani în medi­ul de afa­ceri româ­nesc îmi vor per­mi­te să fac din ora­şul-sim­bol una din­tre cele mai impor­tan­te sta­ţiuni din ţara noas­tră şi chiar de pe lito­ra­lul Mării Negre.

Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia va ajun­ge un oraş în care oame­nii să doreas­că să locu­ias­că, pen­tru că vor avea la dis­po­zi­ţie toa­te ele­men­te­le de con­fort şi sigu­ranţă, la stan­dar­de occi­den­ta­le, înce­pând cu edu­ca­ţia, sănă­ta­tea, locul de mun­că, zona de rela­xa­re şi ter­minând cu sigu­ranţa per­so­na­lă.

Cred că oame­nii de afa­ceri care au reu­șit în busi­ne­ss-ul lor, cu aju­to­rul locu­i­to­ri­lor unui oraș, au obli­ga­ția mora­lă de a da ceva îna­poi aces­tu­ia, punân­du-şi expe­rienţa în slu­j­ba comu­ni­tă­ţii.

Nu îmi pla­ce să vor­besc foar­te mult, dar îmi pla­ce să las FAPTELE să vor­beas­că pen­tru mine.

O par­te din­tre dum­ne­a­voas­tră mă cunosc din pro­iec­te­le la care am cola­bo­rat, o par­te aţi auzit de lucru­ri­le bune făcu­te împre­u­nă cu fami­lia şi cole­gii mei, o altă par­te aţi auzit şi de lucru­ri­le mai puţin bune des­pre care unii spun că le-aş fi făcut, dar dacă dori­ţi să mă cunoa­ş­teţi aşa cum sunt eu: omul, medi­cul, antre­pre­no­rul sau inves­ti­to­rul Moham­mad Murad, vă invit să vă ală­tu­ra­ţi echi­pei mele şi vă pro­mit că nu voi face nicio pro­mi­siu­ne pe care nu o să o pot ono­ra şi garan­ta.

În curând vă voi pre­zen­ta pro­gra­mul meu care îşi pro­pu­ne să facă din Man­ga­lia un oraş de anver­gu­ră naţio­na­lă, un oraş unde nive­lul de trăi să fie ase­mă­nă­tor cu cel din Cluj, Iaşi şi Ora­dea, un oraş în care preţu­ri­le la apă şi gaze să fie la fel ca în Bucu­reşti, un oraş în care şoma­jul să fie zero, un oraș în care stu­denţii să poa­tă găsi un loc de mun­că sigur şi bine plătit, în care tine­rii să se poa­tă rela­xa, dis­tra şi mai ales să facă sport, un oraş în care seni­o­rii să poa­tă bene­fi­cia de ana­li­ze medi­ca­le gra­tu­i­te şi de pache­te turis­ti­ce bal­nea­re, un oraş cul­tu­ral în care eve­ni­men­te­le de anver­gu­ră loca­lă şi naţio­na­lă să fie o sur­să de inspi­ra­ţie şi de veni­turi pen­tru fie­ca­re locu­i­tor, un oraş care sti­mu­lea­ză atra­ge­rea de inves­ti­ţii, un oraş des­chis către nou, către fru­mos, un oraş occi­den­tal care să se poa­tă com­pa­ra în timp cu ora­se port cum sunt: Can­nes, Veneţia, Valen­cia.

Eu, per­so­nal am reu­şit în turism, am mare încre­de­re că, împre­u­nă, putem reu­şi în Man­ga­lia.

Dacă şi dum­ne­a­voas­tră cre­deţi, vă invit ală­tu­ri de mine.

MOHAMMAD MURAD — MĂ ANGAJEZ ŞI GARANTEZ!

 

Redăm încre­de­rea oame­ni­lor din Man­ga­lia!
#Ală­tu­ri­De­O­a­meni #MăAn­ga­jez #ȘiGa­ran­tez #Vom­Fi­Bi­ne

#MăAn­ga­je­zși­Ga­ran­tez

https://www.facebook.com/DrMohammadMurad/

@DrMohammadMurad


Man­ga­lia News, 27.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply