Misiunile jandarmilor constănţeni în perioada 27 iulie-02 august

0
181

Pes­te 130 de jan­darmi din cadrul Inspec­to­ra­tu­lui de Jan­darmi Judeţean Con­stanţa au fost zil­nic la dato­rie în peri­oa­da 27 iulie-02 august a.c, acționând în coo­pe­ra­re cu poli­ţi­ş­tii con­stă­nţeni, pen­tru pre­ve­ni­rea și com­ba­te­rea fap­te­lor anti­so­ci­a­le de natu­ră pena­lă sau contravențională.

Pe tim­pul misiu­ni­lor exe­cu­ta­te în cur­sul săp­tămâ­nii tre­cu­te, au fost apli­ca­te 260 sanc­țiuni con­tra­ven­țio­na­le în valoa­re tota­lă de pes­te 67.000 lei pen­tru urmă­toa­re­le fapte:

  • desfă­şu­ra­rea de acti­vi­tă­ţi comer­ci­a­le fără înde­pli­ni­rea con­di­ţi­i­lor legale,
  • intra­rea cu auto­tu­ris­mul pe plajă,
  • adre­sa­rea de inju­rii și ame­nin­țări cu acte de violență,
  • tul­bu­ra­rea lini­ş­tii publi­ce, con­sum de alco­ol în locuri publice,
  • ape­la­rea în mod repe­tat la mila publi­cu­lui de către o per­soa­nă aptă de muncă,
  • neres­pec­ta­rea măsu­ri­lor dis­pu­se de auto­ri­tă­ţi pen­tru pre­ve­ni­rea răs­pân­di­rii viru­su­lui SARS-Cov‑2.

În ace­ea­şi peri­oa­dă echi­pa­je­le de jan­dar­me­rie au con­sta­tat şi 2 fap­te de natu­ră pena­lă pe linia comer­ci­a­li­ză­rii unor bunuri sus­cep­ti­bi­le de a fi contrafăcute.

Tot­o­da­tă, în cur­sul săp­tămâ­nii tre­cu­te, jan­dar­mii au asi­gu­rat măsu­ri­le de ordi­ne publi­că la Con­cur­sul Naţio­nal de Titu­la­ri­za­re în învă­ţământ,  cere­mo­n­i­a­lul mili­tar orga­ni­zat cu oca­zia Zilei Imnu­lui Naţio­nal, hra­mul bise­ri­cii Sfinţii Apos­toli Petru şi Pavel, pre­cum şi la eve­ni­men­te­le cul­tu­ral-artis­ti­ce ce au fost orga­ni­za­te în faţa Tea­tru­lui Naţio­nal de Ope­ră şi Balet  “Oleg Dano­v­s­ki” din Con­stanţa, în Par­cul Arhe­o­lo­gic şi pe fale­za Cazi­no­u­lui Constanţa.

Jan­dar­mii au fost angre­na­ţi zil­nic şi în misiuni de pază şi pro­te­cţie insti­tu­ţio­na­lă la obiec­ti­ve­le din com­pe­tenţă, fiind pre­zenţi şi în zona Spi­ta­lu­lui de Boli Infe­cţi­oa­se Constanţa.

Săp­tămâ­na tre­cu­tă au mai fost exe­cu­ta­te 16 misiuni pen­tru pune­rea în apli­ca­re a man­da­te­lor de adu­ce­re emi­se de către instanţe sau par­che­te, 2 misiuni în cola­bo­ra­re cu lucră­to­rii Dire­cţi­ei Sil­vi­ce Con­stanţa pe linia pre­ve­ni­rii tăie­ri­lor ile­ga­le de arbori şi păşu­na­tu­lui abu­ziv şi  1 misiu­ne împre­u­nă cu lucră­tori ai Comi­sa­ri­a­tu­lui Judeţean pen­tru Pro­te­cţia Con­su­ma­to­ri­lor Constanţa.

Rea­min­tim tutu­ror cetă­ţe­ni­lor  fap­tul că pot soli­ci­ta spri­ji­nul Jan­dar­me­ri­ei prin ape­la­rea Ser­vi­ci­u­lui Naţio­nal Unic pen­tru Ape­luri de Urgenţă – 112, sau pot sesi­za cel mai apro­pi­at echi­paj de jan­dar­me­rie, atunci când situ­a­ţia o impune.

Exem­plu:

În cur­sul zilei de ieri, 02 august, jan­dar­mii din cadrul Inspec­to­ra­tu­lui de Jan­darmi Judeţean Con­stanţa au depis­tat o per­soa­nă care ofe­rea spre comer­ci­a­li­za­re mai mul­te par­fu­muri şi perechi de oche­lari ”la preţ avan­ta­jos”, pe pla­ja din sta­ţiu­nea  Eforie.

Băr­ba­tul în cau­ză nu avea docu­men­te de pro­ve­nienţă a bunu­ri­lor res­pec­ti­ve, aces­tea fiind inscri­pţio­na­te cu nume­le unor mărci de renume.

Exis­tând sus­pi­ciu­nea că obiec­te­le ofe­ri­te spre vân­za­re erau con­tra­fă­cu­te, jan­dar­mii au întoc­mit pro­ce­sul ver­bal de sesi­za­re con­form pre­ve­de­ri­lor Codu­lui de Pro­ce­du­ră Pena­lă şi l‑au trans­mis împre­u­nă cu bunu­ri­le ridi­ca­te în vede­rea con­fis­că­rii, struc­tu­ri­lor de poli­ție pen­tru con­ti­nu­a­rea cercetărilor.

Reco­man­dăm cetă­ţe­ni­lor să nu achi­zi­ţio­ne­ze bunuri comer­ci­a­li­za­te în mod ambu­lant şi fără înde­pli­ni­rea con­di­ţi­i­lor pre­vă­zu­te de legi­sla­ţia în vigoa­re, iar când obser­vă ast­fel de acte de come­rţ, să sesi­ze­ze auto­ri­tă­ţi­le abilitate.


Man­ga­lia News, 04.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply