MINAC va promova prin modele 3D siturile arheologice, clădirile, monumentele și săpăturile arheologice din zona bazinului Mării Negre

0
142

Pri­ma ședin­ță de lucru a pro­iec­tu­lui Bla­ck Sea Archa­e­o­lo­gy, His­to­ry and Cul­tu­re Por­tal (ARHICUP), №BSB 867, finan­țat prin pro­gra­mul Joint Ope­ra­tio­nal Pro­gram­me for Cro­ss-Bor­der Coo­pe­ra­tion under the Euro­pean Nei­gh­bor­hood Instru­ment “Bla­ck Sea Basin 2014 – 2020”, a avut loc la sfâr­și­tul lunii iulie.

Având în vede­re reco­man­dă­ri­le auto­ri­tă­ți­lor din dome­ni­ul sănă­tă­ții publi­ce și sta­rea de urgen­ță cau­za­tă de epi­de­mie la nivel națio­nal și mondi­al, întâl­ni­rea a avut loc on-line. Con­fe­rin­ța de pre­să pla­ni­fi­ca­tă pen­tru a mar­ca înce­pu­tul acti­vi­tă­ți­lor pro­iec­tu­lui a fost amâ­na­tă la o dată ulte­ri­oa­ră, având în vede­re res­tric­ți­i­le impu­se.

Par­te­ne­rii pro­iec­tu­lui, Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța (MINAC) și Muze­ul Națio­nal de Isto­rie a Mol­do­vei, și-au pre­zen­tat rolul lor în pro­iect și expe­rien­ța în imple­men­ta­rea pro­iec­te­lor cu finan­ța­re euro­pea­nă.

Pro­iec­tul, al cărui Par­te­ner Lider este Muni­ci­pa­li­ta­tea Nes­se­bar, a înce­put în iunie oda­tă cu sem­na­rea Con­trac­tu­lui cu Auto­ri­ta­tea de Mana­ge­ment a Pro­gra­mu­lui – Minis­te­rul Lucră­ri­lor Publi­ce, Dezvol­tă­rii și Admi­nis­tra­ți­ei din Româ­nia. Buge­tul total al pro­iec­tu­lui este de 566 400 euro, iar buge­tul MINAC este de 85 440 euro.

Prin­ci­pa­lul obiec­tiv al pro­iec­tu­lui, ce se va des­fă­șu­ra pe o peri­oa­dă de 24 de luni, este pro­mo­va­rea valo­ri­lor cul­tu­ra­le din zona bazi­nu­lui Mării Negre. Por­ta­lul web ce va fi cre­at va pre­zen­ta mode­le 3D ale situ­ri­lor arhe­o­lo­gi­ce, clă­di­ri­lor, monu­men­te­lor și săpă­tu­ri­lor arhe­o­lo­gi­ce. Por­ta­lul va inclu­de, de ase­me­nea, un sis­tem inte­grat de bibli­o­te­că, o colec­ție digi­ti­za­tă de hărți vechi și un WEB-GIS pen­tru geo­re­fe­ren­ți­e­rea situ­ri­lor pre­zen­ta­te. Acti­vi­tă­ți­le pro­iec­tu­lui sunt orien­ta­te către sec­to­rul turis­tic și către toți cei care, aflați în cău­ta­rea urmă­toa­rei des­ti­na­ții de vacan­ță, vor intra pe plat­for­mă și vor avea acces la infor­ma­ții pen­tru a cunoaș­te mai bine regiu­nea cu boga­ta și uni­ca ei isto­rie.

În tim­pul ședin­ței au fost dis­cu­ta­te și une­le deta­lii pri­vind imple­men­ta­rea acti­vi­tă­ți­lor spe­ci­fi­ce pro­iec­tu­lui și even­tu­a­le­le ris­curi, a fost ana­li­zat calen­da­rul pro­iec­tu­lui și au fost schi­țați urmă­to­rii pași. Fie­ca­re par­te­ner și‑a ară­tat dis­po­ni­bi­li­ta­tea de a des­fă­șu­ra o mun­că acti­vă pen­tru rea­li­za­rea cu suc­ces a pro­iec­tu­lui și pen­tru înde­pli­ni­rea rezul­ta­te­lor pre­co­ni­za­te, în strân­să legă­tu­ră cu obiec­ti­vul spe­ci­fic al Pro­gra­mu­lui 1.1 Pro­mo­va­rea în comun a afa­ce­ri­lor și antre­pre­no­ri­a­tu­lui în sec­to­rul turis­tic și cul­tu­ral din regiu­nea Bazi­nu­lui Mării Negre.


Man­ga­lia News, 13.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply