MATRICEA, o ediție explozivă! — Sâmbătă, 15 August, la ora 19.00, ora României! ARCA TV transmite LIVE din Houston, Texas, USA [VIDEO]

0
212

MATRICEA, o edi­ție explo­zi­vă, cu Prof. Dr. Flo­ri­an Col­ceag și Prof. Dr. Daniel Ono­frei, Sâm­bă­tă, 15 August, la ora 19.00, ora Româ­ni­ei! Emi­siu­ne ARCA TV trans­mi­să LIVE din Hous­ton, Texas, USA. (Rea­li­za­tor: Lucian Bla­ga).

Pen­tru că GUVERNUL Româ­ni­ei, prin Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei, pro­pu­ne redu­ce­rea numă­ru­lui de ore de lim­ba româ­nă, isto­rie şi geo­gra­fie şi eli­mi­na­rea lim­bii lati­ne din școli, lucruri care cre­dem că va aten­ta la con­so­li­da­rea în rân­dul ele­vi­lor a sen­ti­men­tu­lui iden­ti­tar şi a sti­mei de sine ca români, ne-am hotă­rât să mărim expu­ne­rea aces­to­ra în Matri­cea și în cele­lal­te emi­siuni Arca TV, pre­zen­te sau vii­toa­re.

Înce­pem cu NODUL DACIC, un sim­bol stră­vechi și atât de plin de sem­ni­fi­ca­ții uti­le în zile­le noas­tre. Ce este Nodul Dacic?

Ști­ați că pes­te 1000 de cuvin­te româ­nești se regă­sesc în lim­ba Far­si? Că Nodul Dacic se regă­seș­te în hin­du­ism?

O ana­li­ză a mani­pu­lă­rii, a ceea ce putea deve­ni Româ­nia în ulti­mii 30 de ani și bine­în­țe­les a celor care ne con­duc de 30 de ani. O des­cri­e­re a celor 5 legi ale mani­pu­lă­rii, subiect care va con­ti­nua în emi­siu­ni­le vii­toa­re.

Dar indi­fe­rent de subiect, întot­dea­u­na ne întoar­cem la edu­ca­ție. Edu­ca­ția pe prin­ci­pi­i­le axe­lor Nodu­lui Dacic, o solu­ție pen­tru însă­nă­to­și­rea soci­e­tă­ții româ­nești.

O edi­ție explo­zi­vă a Matri­cei, Sâm­bă­tă, 15 August, la ora 19.00, ora Româ­ni­ei!

MN: Toa­te emi­siu­ni­le MATRICEA — Arca TV pot fi vizio­na­te AICI.


Man­ga­lia News, 15.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply