Marin Florian: INITIATIVA NAVALISTILOR – Recuperarea unui drept pierdut | Modificarea legii pensiilor

1
1532

INITIATIVA NAVALIȘTILOR PENTRU MODIFICAREA LEGII PENSIILOR.

Ini­ția­ti­va nava­liș­ti­lor – recu­pe­ra­rea unui drept pier­dut.

Sem­na­lul de alar­mă des­pre con­di­ți­i­le de mun­că din șan­ti­e­re­le nava­le a luat naș­te­re acum 4 ani, când am rea­li­zat o cer­ce­ta­re care a vizat impac­tul ore­lor supli­men­ta­re asu­pra sănă­tă­ții sala­ri­a­ți­lor, inclu­siv din per­spec­ti­vă soci­a­lă. Cer­ce­ta­rea a vizat în prin­ci­pal șan­ti­e­rul și comu­ni­ta­tea din Man­ga­lia. Am ales Man­ga­lia, deo­a­re­ce numă­rul ore­lor supli­men­ta­re rea­li­za­te de către sala­ri­a­ții șan­ti­e­ru­lui naval din Man­ga­lia, la acea vre­me, era unul impre­sio­nant, însă la fel de impre­sio­nan­tă era și creș­te­rea numă­ru­lui divor­țu­ri­lor sau a numă­ru­lui de îmbol­nă­viri.

Am trans­mis atunci rezul­ta­te­le cer­ce­tă­rii la Par­la­ment, care, la ini­ția­ti­va unor depu­tați, a modi­fi­cat legi­sla­ția cu pri­vi­re la majo­ra­rea sanc­țiu­ni­lor apli­ca­te anga­ja­to­ri­lor care depă­șeau numă­rul maxim de ore supli­men­ta­re pre­vă­zut în legi­sla­ție. Acest demers a evi­den­ți­at fap­tul că, pe lân­gă ore­le supli­men­ta­re rea­li­za­te de sala­ri­ați, un alt fac­tor con­tri­b­u­tor la ero­da­rea sănă­tă­ții și capa­ci­tă­ții de mun­că erau con­di­ți­i­le de mun­că. Ini­ția­ti­va nava­liș­ti­lor a luat fiin­ță pen­tru a rezol­va pro­ble­ma pier­de­rii par­ți­a­le sau tota­le a capa­ci­tă­ții de mun­că a lucră­to­ri­lor aflați la fina­lul vie­ții acti­ve, ches­tiu­ne abor­da­tă la nive­lul sis­te­mu­lui de pen­sii.

Mun­ca în șan­ti­e­re­le nava­le este o mun­că pre­pon­de­rent fizi­că, ast­fel că o per­soa­nă cu o vâr­stă de pes­te 50 de ani are difi­cul­tăți în a livra nive­lul de pro­duc­ti­vi­ta­te soli­ci­tat de com­pa­nie, la aceas­ta adă­u­gân­du-se inclu­siv ris­cul mai mare de acci­den­te sau de îmbol­nă­viri. O cer­ce­ta­re sim­plă asu­pra stă­rii de sănă­tă­ții a sala­ri­a­ți­lor scoa­te în evi­den­ță fap­tul că for­ța de mun­că din Româ­nia este din ce în ce mai bol­na­vă, situ­a­ție care pro­du­ce efec­te ime­di­a­te inclu­siv la locul de mun­că, iar șan­ti­e­re­le nava­le nu con­sti­tu­ie o excep­ție.

Pot fi regă­si­te un număr rela­tiv mare de per­soa­ne care sunt decla­ra­te apte con­di­țio­nat, cu reco­man­dări și res­tric­ții medi­ca­le în urma con­tro­lu­lui efec­tu­at de către medi­cii de medi­ci­na mun­cii în șan­ti­e­re­le nava­le din Româ­nia.

Recu­noaș­te­rea con­di­ți­i­lor gre­le de mun­că, peri­cu­loa­se și noci­ve din sec­to­rul con­struc­ții nave s‑a regă­sit în legi­sla­ție îna­in­te de 2001, însă una din­tre con­di­ți­i­le de prea­de­ra­re a Româ­ni­ei la Uniu­nea Euro­pea­nă a fost nor­ma­li­za­rea con­di­ți­i­lor de mun­că, ast­fel că în sec­to­rul con­struc­ții nave con­di­ți­i­le de mun­că au fost con­si­de­ra­te nor­ma­le, iar sala­ri­a­ții din acest sec­tor nu mai bene­fi­ciau de redu­ce­rea vâr­stei de pen­sio­na­re.

Ini­ția­ti­va nava­liș­ti­lor a venit toc­mai să rezol­ve aceas­tă ches­tiu­ne și anu­me recu­noaș­te­rea con­di­ți­i­lor spe­ci­a­le de mun­că întâl­ni­te în anu­mi­te faze ale pro­duc­ți­ei de nave. În acest sens, au fost rea­li­za­te mai mul­te întâl­niri cu repre­zen­tanți sin­di­cali din majo­ri­ta­tea șan­ti­e­re­lor nava­le din Româ­nia în urma căro­ra a fost rea­li­zat un pro­iect de act nor­ma­tiv.

Unul din­tre cele mai difi­ci­le ele­men­te a fost sta­bi­li­rea acti­vi­tă­ți­lor care pre­su­pun con­di­ții de mun­că spe­ci­a­le, demers difi­cil, deo­a­re­ce pro­iec­tul de act nor­ma­tiv tre­bu­ia să fie unul corect, echi­li­brat, con­form rea­li­tă­ți­lor pro­ce­su­lui de pro­duc­ție din indus­tria nava­lă. Aces­ta a fost dez­bă­tut cu repre­zen­tanți ai patro­na­te­lor din indus­trie, ai mediu­lui poli­tic (depu­tați) dar și cu repre­zen­tanți ai Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei.

Toa­tă lumea a sus­ți­nut Ini­ția­ti­va nava­liș­ti­lor con­si­de­rând că aceas­ta este una corec­tă și oport­u­nă. Ulte­ri­or, am iden­ti­fi­cat că pe baza rezul­ta­te­lor cer­ce­tă­rii rea­li­za­te de Fede­ra­ția Sin­di­ca­te­lor Libe­re din Româ­nia, fuse­se rea­li­zat un pro­iect de act nor­ma­tiv ini­țiat de depu­tați din Brăi­la, Tul­cea și Galați, pro­iect care viza ace­lași lucru.

Pen­tru a eco­no­mi­si timp, s‑a pro­ce­dat la sus­ți­ne­rea res­pec­ti­vu­lui pro­iect, pro­ce­dând la amen­da­rea aces­tu­ia în con­for­mi­ta­te cu cele iden­ti­fi­ca­te de Fede­ra­ția Sin­di­ca­te­lor Libe­re din Româ­nia în cer­ce­tă­ri­le rea­li­za­te. Pen­tru sus­ți­ne­rea pro­iec­tu­lui de act nor­ma­tiv au fost rea­li­za­te mai mul­te întâl­niri cu depu­tați și sena­tori, întâl­niri care au avut un carac­ter expli­ca­tiv în sen­sul în care au fost pro­mo­va­te con­di­ți­i­le rea­le de mun­că din șan­ti­e­re­le nava­le. Întâl­ni­ri­le și lob­by-ul rea­li­zat de către lide­rii de sin­di­cat a fost unul oport­un, demer­sul fiind clar înțe­les de deci­den­ții din Par­la­ment.

Pro­iec­tul de act nor­ma­tiv a fost votat aproa­pe în una­ni­mi­ta­te de depu­tați, fiind un sin­gur vot împo­tri­vă și o abți­ne­re, aces­ta fiind pro­mul­gat de către Pre­șe­din­te­le Româ­ni­ei, în data de 21.08.2020. Tre­bu­ie men­țio­nat că la nive­lul Came­rei Depu­ta­ți­lor, pro­iec­tul de act nor­ma­tiv a sufe­rit modi­fi­cări în urma amen­damen­te­lor pro­pu­se de depu­tați, pro­iec­tul bene­fi­ci­ind de o lar­gă sus­ți­ne­re.

Legea pro­mul­ga­tă recent pre­ve­de recu­noaș­te­rea con­di­ți­i­lor spe­ci­a­le pen­tru urmă­toa­re­le acti­vi­tăți din sec­to­rul con­struc­ții nave: con­trol nedis­truc­tiv cu radi­a­ţii ioni­zan­te, izo­la­re cu vată mine­ra­lă, galvanizare/zincare, sabla­re, vop­si­to­rie, sudu­ră, montare/demontare sche­le, lăcă­tu­şe­rie montaj, tubu­la­tu­ră montaj, poli­za­re montaj, meca­ni­că montaj, elec­tri­că montaj.

Acti­vi­tă­ți­le ante­ri­or men­țio­na­te, con­form noii modi­fi­cări a legii pen­si­i­lor, vor fi con­si­de­ra­te locuri de mun­că care bene­fi­ci­a­ză de con­di­ții spe­ci­a­le. 

Per­soa­ne­le care vor avea un sta­giu com­plet de coti­za­re de 25 de ani în acti­vi­tă­ți­le de mai sus vor bene­fi­cia de o redu­ce­re a vâr­stei de pen­sio­na­re de 13 ani, ast­fel că băr­ba­ții vor putea ieși la pen­sie la vâr­sta de 52 ani, iar feme­i­le la 50 ani.

Este impor­tant să se înțe­lea­gă că Ini­ția­ti­va nava­liș­ti­lor nu a vizat acor­da­rea unei pen­sii spe­ci­a­le sau a unor drep­turi bănești supli­men­ta­re celor obți­nu­te în baza prin­ci­pi­u­lui con­tri­bu­ti­vi­tă­ții. Ini­ția­ti­va nava­liș­ti­lor a vizat recu­noaș­te­rea de către legiu­i­tor a con­di­ți­i­lor spe­ci­a­le de mun­că de pe șan­ti­e­re­le nava­le, aces­ta fiind un drept pier­dut de lucră­to­rii de pe șan­ti­e­re­le nava­le, res­pec­tiv o core­la­re a ris­cu­ri­lor asu­ma­te la locul de mun­că cu capa­ci­ta­tea de mun­că.

Pen­tru a asi­gu­ra o infor­ma­re corec­tă sunt nece­sa­re 3 pre­ci­zări impor­tan­te:

  1. Actul nor­ma­tiv recent pro­mul­gat nu se apli­că retroac­tiv, aces­ta pro­du­ce efec­te de la data publi­că­rii în Moni­to­rul Ofi­ci­al. Mai exact, dacă o per­soa­nă are vechi­me după anul 2001 într-una din acti­vi­tă­ți­le mai sus men­țio­na­te, aceas­ta nu este asi­mi­la­tă ca fiind acti­vi­ta­te în con­di­ții spe­ci­a­le, deo­a­re­ce în peri­oa­da 01.2001 până în pre­zent acti­vi­ta­tea din cadrul șan­ti­e­re­lor nava­le a fost înca­dra­tă în con­di­ții nor­ma­le și ast­fel nu au fost dato­ra­te cote­le de con­tri­bu­ții de asi­gu­rări soci­a­le de 8% con­form pre­ve­de­ri­lor Codu­lui Fis­cal. Se cumu­lea­ză ast­fel peri­oa­da de dina­in­te de 2001 și cea de după apro­ba­rea actu­lui nor­ma­tiv vizat de Ini­ția­ti­va nava­liș­ti­lor.
  1. Vâr­sta stan­dard de pen­sio­na­re redu­să, potri­vit pre­ve­de­ri­lor legii, nu poa­te fi mai mică de 52 de ani, în cazul băr­ba­ți­lor și de 50 de ani, în cazul feme­i­lor, se apli­că pen­tru un sta­giu de coti­za­re de 25 de ani într-una din acti­vi­tă­ți­le men­țio­na­te mai sus. Mai exact, în situ­a­ția în care un sala­ri­at a lucrat o peri­oa­dă într-una din acti­vi­tă­ți­le res­pec­ti­ve, redu­ce­rea vâr­stei de pen­sio­na­re se cal­cu­lea­ză con­form tabe­lu­lui nr. 2 din Legea 263/2010, redu­cân­du-se câte 6 luni pen­tru fie­ca­re an lucrat în con­di­ții spe­ci­a­le. Se obține o vâr­stă de pen­sio­na­re de pes­te 52 ani, în cazul băr­ba­ți­lor și pes­te 50 de ani în cazul feme­i­lor, însă mai mică de 65 ani res­pec­tiv 63 de ani, în func­ție de peri­oa­da lucra­tă. Este impor­tant de men­țio­nat că sta­gi­ul com­plet de coti­za­re se rapor­tea­ză la o peri­oa­da zil­ni­că de 8 ore de mun­că, numai aceas­ta fiind lua­tă în cal­cul de Casa de Pen­sii.
  1. Pen­tru a bene­fi­cia de pre­ve­de­ri­le actu­lui nor­ma­tiv recent apro­bat, tre­bu­ie să fiți înca­drat la nive­lul con­trac­tu­lui colec­tiv de mun­că într-una din acti­vi­tă­ți­le men­țio­na­te mai sus. Nu se va putea obține redu­ce­rea vâr­stei de pen­sio­na­re, în situ­a­ția în care un lucră­tor este înca­drat în alte acti­vi­tăți decât cele de mai sus, dar în rea­li­ta­te des­fă­șoa­ră acti­vi­tăți care pot fi înca­dra­te în sfe­ra con­di­ți­i­lor spe­ci­a­le.
  1. Actu­lui nor­ma­tiv pro­du­ce efec­te numai pen­tru sec­to­rul con­struc­ții nave. Dacă o per­soa­nă a lucrat în mai mul­te sec­toa­re, for­mu­la de cal­cul vizea­ză exclu­siv tim­pul lucrat în sec­to­rul con­struc­ții nave.

Așa­dar, apli­ca­rea actu­lui nor­ma­tiv tre­bu­ie inter­pre­ta­tă în func­ție de peri­oa­da efec­tiv des­fă­șu­ra­tă în acti­vi­tă­ți­le care impli­că con­di­ții spe­ci­a­le, cât și inclu­de­rea pe lis­ta nomi­na­lă a sala­ri­a­ți­lor care des­fă­șoa­ră  acti­vi­tă­ți­le res­pec­ti­ve.

Ini­ția­ti­va nava­liș­ti­lor este cea mai impor­tan­tă reu­și­tă sin­di­ca­lă din indus­tria nava­lă din ulti­mii 10 ani, demers sus­ți­nut de majo­ri­ta­tea șan­ti­e­re­lor nava­le. Fede­ra­ția Sin­di­ca­te­lor Libe­re din Româ­nia este pre­o­cu­pa­tă și va lucra în acest sens la rea­li­za­rea unor demer­suri vii­toa­re care vizea­ză alte aspec­te spe­ci­fi­ce sis­te­mu­lui de rela­ții indus­tri­a­le din sec­to­rul con­struc­ți­i­lor de nave.

Sun­tem ală­tu­ri de nava­liști!

Marin Flo­ri­an, pre­șe­din­te­le Fede­ra­ți­ei Sin­di­ca­te­lor Libe­re din Româ­nia (FSLR).

Docu­ment: L E G E pen­tru modi­fi­ca­rea şi com­ple­ta­rea Legii nr. 263/2010 pri­vind sis­te­mul uni­tar de pen­sii publi­ce — pr260_20


Man­ga­lia News, 24.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

Leave a Reply