Marin Florian: Inițiativa navaliștilor a avut un deznodământ fericit! Astăzi a fost promulgată legea prin care o parte din angajații din sectorul construcții nave se pot pensiona pentru condiții deosebite de muncă

0
7497

Marin Flo­ri­an: Ini­ția­ti­va nava­liș­ti­lor a avut un dez­no­dământ feri­cit! 

”Astăzi a fost pro­mul­ga­tă legea prin care o par­te din anga­ja­ții din sec­to­rul con­struc­ții nave se pot pen­sio­na la vâr­sta de 50 ani (femei), sau 52 ani (băr­bați), dacă au rea­li­zat un sta­giu com­plet de coti­za­re (25 ani) într-una din urmă­toa­re­le acti­vi­tăți spe­ci­fi­ce sec­to­ru­lui con­struc­tii nave: con­trol nedis­truc­tiv cu radi­a­ţii ioni­zan­te, izo­la­re cu vată mine­ra­lă, gal­va­ni­za­re, sabla­re / zin­ca­re, vop­si­to­rie, sudu­ră, monta­re / demon­ta­re sche­le, lăcă­tu­şe­rie montaj, tubu­la­tu­ră montaj, poli­za­re montaj, meca­ni­că montaj, elec­tri­că montaj.

A fost repa­ra­tă ast­fel o nedrep­ta­te, în sen­sul în care au fost recu­nos­cu­te con­di­ți­i­le deo­se­bi­te de mun­că cu care se con­frun­tă anu­miți lucră­tori din indus­tria nava­lă româ­nă”, a decla­rat în exclu­si­vi­ta­te pen­tru Man­ga­lia News, Marin Flo­ri­an, pre­șe­din­te­le Fede­ra­ți­ei Sin­di­ca­te­lor Libe­re din Româ­nia”.


Man­ga­lia News, 21.08.2020. (foto: Mitran Ghe­or­ghe).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply