Marin Florian — În contextul în care numărul concedierilor crește alarmant, statul român pare mai degrabă grăbit în a cheltui propriile resurse, în loc să beneficieze de oportunitățile oferite de Comisia Europeană [VIDEO]

0
216

WEBINAR ONLINE: Fon­dul Euro­pean de Ajus­ta­re la Glo­ba­li­za­re este un instru­ment des uti­li­zat de alte sta­te mem­bre pen­tru a aju­ta lucră­to­rii aflați in situ­a­ție difi­ci­lă, lucră­tori care urmea­ză să rămâ­nă fără loc de mun­că.

In Româ­nia, în peri­oa­da de pro­gra­ma­re 2014 – 2020 nu a fost rea­li­za­tă nicio cere­re de finan­ța­re de către auto­ri­tăți, nu a fost rea­li­za­tă nicio refe­rin­ță publi­că cu pri­vi­re la inten­ția uti­li­ză­rii aces­tui instru­ment și nicio con­fe­rin­ță de dise­mi­na­re sau pro­mo­va­re a oport­u­ni­tă­ți­lor ofe­ri­te de Fon­dul Euro­pean de Ajus­ta­re la Glo­ba­li­za­re nu a fost orga­ni­za­tă de sta­tul român.

În con­tex­tul în care numă­rul con­ce­di­e­ri­lor creș­te alar­mant, sta­tul român pare mai degra­bă gră­bit în a chel­tui pro­pri­i­le resur­se, în loc să bene­fi­cie­ze de oport­u­ni­tă­ți­le ofe­ri­te de Comi­sia Euro­pea­nă.

ANOFM este insti­tu­ția res­pon­sa­bi­lă pen­tru acest eșec, o insti­tu­ție total rup­tă de pia­ța mun­cii și de rea­li­tă­ți­le eco­no­mi­ce și soci­a­le.


Man­ga­lia News, 09.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply