MARCEL CIOLACU: LUNI, 17 AUGUST, PSD VA DEPUNE MOTIUNEA DE CENZURA

0
224

MARCEL CIOLACU: ÎN 17 AUGUST, PSD VA DEPUNE MOŢIUNEA DE CENZURĂ – CRONICA.

1. Lide­rul inte­ri­mar al PSD, Mar­cel Cio­la­cu, a decla­rat că după 9 luni de guver­na­re libe­ra­lă este ”un haos imens, o eco­no­mie pusă la pământ şi cu şomaj galo­pant”. Cio­la­cu a anu­nţat că, luni, 17 august, va fi depu­să moţiu­nea de cen­zu­ră. (News.ro)

2. Pro­duc­ția indus­tri­a­lă a con­ti­nu­at recu­pe­ra­rea în iunie cu o creș­te­re de 16,2% față de mai, evo­lu­ție ce aproa­pe a înju­mă­tă­țit decli­nul în ter­meni anu­ali adus de efec­te­le pan­de­mi­ei COVID-19. (Profit.ro)

3. Ger­ma­nia anu­nţă cea mai mare cre­ş­te­re zil­ni­că a numă­ru­lui de infec­tări din ulti­me­le trei luni: 1.226 de cazuri noi con­fir­ma­te de la pre­ce­den­ta rapor­ta­re (G4Media). Spa­nia a comu­ni­cat luni o medie de 4.923 de noi cazuri zil­ni­ce în ulti­me­le şap­te zile, adi­că mai mult decât Franţa, Rega­tul Unit, Ger­ma­nia şi Ita­lia împre­u­nă, potri­vit unui cal­cul al AFP rea­li­zat din sur­se ofi­ci­a­le. (News.ro)

4. Rata anu­a­lă a infla­ți­ei a urcat la 2,8% în luna iulie a aces­tui an, de la 2,6% în iunie. Măr­fu­ri­le ali­men­ta­re s‑au scum­pit cu 5,57%, ser­vi­ci­i­le cu 3% iar măr­fu­ri­le nea­li­men­ta­re cu 0,88%, potri­vit date­lor publi­ca­te de Insti­tu­tul Națio­nal de Sta­tis­ti­că (INS). (Profit.ro)

Una din Cronica de Tehnologie: Google vrea să creeze un sistem de alertare în caz de cutremur, folosind accelerometrele smartphone-urilor cu Android. Accelerometrul, spun cei de la Google, poate depista și diferenția valurile seismice. Notificările de cutremur vor fi trimise în momentul sesizări valului seismic primar, care precede cu câteva secunde valul secundar, ce este, de regulă, mult mai puternic. (Profit.ro)

5. Minis­te­rul Trans­por­tu­ri­lor a anun­țat că cir­cu­la­ția ruti­e­ră pe tron­so­nul de 5 kilo­me­tri din­tre Biha­ria și Borș din cadrul autos­tră­zii A3 va fi inau­gu­ra­tă în 4 sep­tem­brie. Tron­so­nul face legă­tu­ra cu autos­tra­da M4 din Unga­ria. (Auto­mar­ket)

6. Eco­no­mia Marii Bri­ta­nii a con­sem­nat o scă­de­re tri­mes­tri­a­lă record în peri­oa­da apri­lie-iunie și a intrat în rece­siu­ne teh­ni­că. Anun­țul vine după ce și Ger­ma­nia și SUA au anun­țat intra­rea în rece­siu­ne teh­ni­că. Pro­du­sul intern brut al celei de‑a șasea mare eco­no­mie mondi­a­lă, Marea Bri­ta­nie, s‑a con­trac­tat cu 20,4% în al doi­lea tri­mes­tru rapor­tat la pre­ce­den­te­le trei luni, cel mai abrupt declin de când ONS a înce­put să rapor­te­ze date­le tri­mes­tri­a­le, în 1995. (Profit.ro)

7. La nive­lul a 20 de ora­șe mari din SUA, rata cri­me­lor a fost, la fina­lul lunii iunie, cu 37% mai ridi­ca­tă decât cea înre­gis­tra­tă la fina­lul lunii mai. (NYTi­mes)

8. Face­bo­ok a eli­mi­nat 22,5 mili­oa­ne de pos­tări care îndeam­nă la ură în ulti­mul tri­mes­tru, aproa­pe de 10 ori mai mult decât în urmă cu doi ani. 95% din­tre aces­tea au fost ope­ra­te folo­sind sis­te­me auto­ma­ti­za­te. În ace­eași peri­oa­dă, au fost șter­se și pes­te 1,5 mili­ar­de de con­turi fal­se. (News.ro)

Una din Cronica Juridică: O analiză juridică arată imposibilitatea efectivă de rezolvare a cazurilor de malpraxis pe căile alternative de rezolvare a disputelor (negociere, conciliere, mediere, arbitraj) și inegalitatea de probe și șanse dintre medici și pacienți. (Juridice)

9. Cur­tea de Apel din Lon­dra a decis că poli­ția bri­ta­ni­că uti­li­zea­ză ile­gal recu­noaș­te­rea faci­a­lă și încal­că ast­fel via­ța pri­va­tă. Instan­ța s‑a pro­nun­țat în pro­ce­sul inten­tat de mili­tan­tul pen­tru drep­tu­ri­le civi­le Ed Bri­d­ges, în vâr­stă de 37 de ani. Recla­ma­ți­i­le aces­tu­ia fuse­se­ră ante­ri­or res­pin­se de mai mul­te ori, iar pro­ce­sul era urmă­rit cu aten­ție de cei care se opun teh­no­lo­gi­ei de recu­noaș­te­re faci­a­lă. (Profit.ro)

10. Joi sea­ră s‑a jucat pri­mul meci din sfer­tu­ri­le UEFA Cham­pi­ons Lea­gue, Ata­lan­ta – PSG. Toa­te meciu­ri­le din sfer­turi, semi­fi­na­le și fina­lă se vor juca la Lisabona.

Foto­gra­fia serii – Vic­tor Pon­ta, fără mas­că, în ple­nul Par­la­men­tu­lui. Octav Ganea/Inquam Photos:


Man­ga­lia News, 14.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply