Marcel Ciolacu, ales la primul video-congres. Cine face parte din actuala conducere a PSD

0
159

Soci­al demo­cra­ții și-au ales sâm­bă­tă con­du­ce­rea în cadrul unui Con­gres extra­or­di­nar care a fost orga­ni­zat, pen­tru pri­ma dată, prin video-con­fe­rin­ță. Din cau­za pan­de­mi­ei de coro­na­vi­rus, noua con­du­ce­re a PSD a fost alea­să de cei pes­te 1.500 de dele­gați prin­tr-un vot des­fă­șu­rat în 38 de loca­ții din țară. Dis­cur­su­ri­le au fost trans­mi­se prin sis­tem de video-con­fe­rin­ță, de la Par­la­ment, unde au fost pre­zenți doar câți­va lideri ai par­ti­du­lui. Pen­tru func­ția de pre­șe­din­te al PSD au can­di­dat Mar­cel Cio­la­cu și Eugen Teo­do­ro­vici.

Noii lideri ai par­ti­du­lui au sus­ți­nut decla­ra­ții de pre­să, la sfâr­și­tul Con­gre­su­lui. Mar­cel Cio­la­cu a spus că își va asu­ma per­so­nal rezul­ta­tul pe care par­ti­dul îl va obține la ale­ge­ri­le loca­le.

Eugen Teo­do­ro­vici, invi­tat să se ală­tu­re noii con­du­ceri

O echi­pă nu înseam­nă că toți gân­dim la fel, e nor­mal să avem opi­nii diver­gen­te, impor­tant e când luăm deci­zii să fie res­pec­ta­tă de toa­tă lumea, cine nu o res­pec­tă să-și vadă de dru­mul lui. Îl invit pe Eugen Teo­do­ro­vici să se ală­tu­re aces­tei echi­pe. Fil­me­le cu lupul sin­gu­ra­tic și Chu­ck Nor­ris au tre­cut de mult”, a spus Mar­cel Cio­la­cu.

Con­ti­nu­a­rea, inclu­siv VIDEO, pe digi24.ro/stiri


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply