Locuințe ANL, creșă nouă și școli modernizate cu fonduri UE — proiecte în dezbaterea CL Mangalia, luni, 31 august

0
347

Pri­ma­rul Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Radu Cris­ti­an, a con­vo­cat con­si­li­e­rii locali la o şedinţă extra­or­di­na­ră, care se va des­fă­șu­ra onli­ne, luni, 31 august, înce­pând cu ore­le 15:00. Pe ordi­nea de zi, sunt înscri­se mai mul­te pro­iec­te de hotă­râre, de inte­res local.

Unul din­tre aces­tea se refe­ră la dezmem­bra­rea tere­nu­lui în suprafață de 44.112 mp, din stațiunea Venus, pen­tru con­struc­ția de locu­in­țe ANL, prin cre­dit ipo­te­car. După dezmem­bra­re, lotu­ri­le de teren vor fi trans­fe­ra­te în folo­sin­ță către insti­tu­ția guver­na­men­ta­lă, care va ridi­ca un car­ti­er rezi­den­ți­al for­mat din apro­xi­ma­tiv 50 de locu­in­țe, cu regim maxim de îna­l­ți­me P+2E.

”Acest pro­iect ANL, prin cre­dit ipo­te­car, a fost dema­rat încă din 2018, iar acum sun­tem într‑o eta­pă avan­sa­tă cu docu­men­ta­ția pen­tru con­stru­i­rea unui car­ti­er rezi­den­ți­al modern, între Venus și Cap-Auro­ra. Vii­toa­re­le locu­in­țe pot fi cum­pă­ra­te de ori­ce locu­i­tor al Man­ga­li­ei, pin cre­dit ipo­te­car, con­fom con­di­ți­i­lor ANL”, a decla­rat pri­ma­rul Radu Cris­ti­an.

Edi­lul a rea­min­tit că ANL mai are un pro­iect simi­li­ar în Man­ga­lia, pe stra­da Oituz, unde se con­stru­iesc case și blo­curi, tot prin cre­dit ipo­te­car.

”Ansam­blul imo­bi­li­ar de pe stra­da Oituz este public pe site-ul ANL. Ori­ce locu­i­tor al ora­șu­lui nos­tru poa­te achi­zi­țio­na o locu­in­ță, prin cre­dit ipo­te­car, la pre­țuri corec­te”, a mai spus Radu Cris­ti­an.

În ace­eași ședin­ță a CL, va fi supus spre apro­ba­re pro­iec­tul de hotă­râre pri­vind aso­ci­e­rea cu Amba­sa­da SUA, în vede­rea con­stru­i­rii unei noi cre­șe, pe stra­da Roze­lor, în apro­pi­e­rea Lice­u­lui Cal­la­tis. Cre­șa va avea o supra­fa­ță de apro­xi­ma­tiv 530 mp, cu 3 săli pe gru­pe de vâr­stă și va func­țio­na cu pro­gram zil­nic.

Tot­o­da­tă, se vor dez­ba­te pro­iec­te­le pri­vind anve­lo­pa­rea și moder­ni­za­rea cu bani euro­peni, a trei uni­tăți de învă­țământ, res­pec­tiv: Lice­ul Teo­re­tic Cal­la­tis, Școa­la Sf. Andrei și Gră­di­ni­ța Nr. 3.

Ale­șii locali vor mai vota pro­iec­tul de supra­e­ta­ja­re, extin­de­re și moder­ni­za­re a clă­di­ri­lor din incin­ta Spi­ta­lu­lui Muni­ci­pal Man­ga­lia, cu finan­ța­re din par­tea CNI.

”După cum se poa­te obser­va, în aceas­tă ședin­ță, avem mai mul­te poiec­te de inves­ti­ții cu finan­ța­re euro­pea­nă sau guver­na­men­ta­lă. Până acum am lucrat la docu­men­ta­ții, iar după apro­ba­rea în CL, dema­răm pro­ce­du­ri­le lega­le pen­tru înce­pe­rea lucră­ri­lor în teren. Fac apel la toți con­si­li­e­rii locali să pună inte­re­sul ora­șu­lui îna­in­tea celui elec­to­ral, de par­tid și de grup. Este dato­ria noas­tră să res­pec­tăm dorin­ța locu­i­to­ri­lor ora­șu­lui, care vor avea posi­bi­li­ta­tea să-și cum­pe­re o locu­in­ță nouă, prin cre­dit ipo­te­car, vor o cre­șă nouă, școli moder­ne și dezvol­ta­rea Man­ga­li­ei, cu bani euro­peni și guver­na­men­tali”, a sub­li­ni­at pri­ma­rul Radu Cris­ti­an.


Man­ga­lia News, 31.08.2020. (Comu­ni­cat pri­mit de la Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply