Liliana Pintilie — Colțul cititorului | Biblioteca “la liber” | Din ciclul ”La pas, prin țara lui Moș Crăciun”

0
204

Unul din locu­ri­le unde petrec întot­dea­u­na cu plă­ce­re tim­pul este Bibli­o­te­ca. Fie că vor­bim de cea loca­lă, fie de cele din ora­șe­le mai mari, fie­ca­re bibli­o­te­că are ceva apar­te, ceva care te îmbie să rămâi. Mai rău a fost când a lovit pan­de­mia. Totul s‑a închis pes­te noap­te, nu am avut răgaz să fac stoc de cărți sau fil­me, așa că i‑am dus dorul. Ei nu, nu chiar atât de tare, pen­tru că întot­dea­u­na exis­tă o solu­ție. Am ape­lat la căr­ți­le lăsa­te la îndemâ­na tutu­ror, în spa­ți­ul public, în afa­ra bibli­o­te­cii.

Îna­in­te să jude­căm lucru­ri­le prin pris­ma pan­de­mi­ei, hai­deți să pri­vim lucru­ri­le cu res­pon­sa­bi­li­ta­te: Cine împru­mu­tă o car­te de aco­lo în pli­nă pan­de­mie, își asu­mă ris­cul, la fel ca și cu ori­ce alt risc une­ori ine­vi­ta­bil (cum­pă­ră­tu­ri­le din maga­zin nu sunt dez­in­fec­ta­te, flo­ri­le pe care le dăruim nu le spă­lăm cu clor, ban­ca din sta­ția de auto­buz nu o dez­in­fec­tea­ză nimeni).

Acum dacă tot am lămu­rit aspec­tul aces­ta, să reve­nim la căr­ți­le și bucu­ria de a citi, chiar și atunci când nu iți poți per­mi­te să cum­peri tot ce ți-ai dori. Până la urmă, cui îi ser­veș­te să-și umple casa de cărti, care în timp acu­mu­lea­ză aca­rieni și con­su­mă spa­țiu, când bibli­o­te­ca loca­lă îți pune la dis­po­zi­ție cu gene­ro­zi­ta­te diver­si­ta­tea auto­ri­lor săi? Ca să nu mai zic de bene­fi­ci­i­le teh­no­lo­gi­ei, care, azi, ne ofe­ră bibli­o­te­ca onli­ne cu cărți PDF sau în for­mat audio.

Voin­ță să fie!

În spa­ți­ul dedi­cat căr­ți­lor “la liber”, am găsit și mi-am amin­tit de anii ado­les­cen­ței, când mă delec­tam cu James Cla­ve­ll și al său “Tai Pan”, sau Char­lot­te Bron­te, cu a sa “Jane Eyre”.

Pen­tru cei pasio­nați de bucă­tă­rie sunt cărți dedi­ca­te aces­tui dome­niu, la îndemâ­nă aflân­du-se “Afu­ma­rea peș­te­lui și a căr­nii”, căci da, nor­ve­gie­nii sunt mari iubi­tori de car­ne și peș­te.

Pla­ni­fici o aven­tu­ră și ai nevo­ie de inspi­ra­ție? Tot aco­lo se află și “Suges­tii de călă­to­rie”, sau “Gui­ne­ss Book”, care te poar­tă pe unde nici nu gân­dești.

Pen­tru cei mici sunt cărți câte vrei, de aven­tu­ră sau de noap­te bună, atlas cu dife­ri­te subiec­te sau benzi dese­na­te. Pre­su­pun că micu­ții își pot ale­ge dupa pofta ini­mii, sub îndru­ma­rea unui adult care îi va însoți în călă­to­ria cunoaș­te­rii și se va îngr­jji de retur­na­rea căr­ți­lor.

Am găsit aco­lo lite­ra­tu­ră engle­ză, edi­ții lega­te fru­mos în car­ton aurit (din cele care la noi, pe vre­mea mea  se vin­deau pe bani grei), ba chiar și pe domnia sa Pau­lo Coe­lho.

Încu­ra­ja­rea popu­la­ți­ei la citit este pe lis­ta de inte­res a auto­ri­tă­ți­lor. Am înțe­les asta când am găsit în cafe­ne­le (să zicem locuri supra­ve­ghe­a­te) dar și în par­curi publi­ce (unde apa­re iar ide­ea de liber­ta­te), mici tone­te, dulapuri/vitrine, sau chiar cabi­ne de tele­fon dez­a­fec­ta­te, de unde tre­că­to­rul își poa­te îmbo­gă­ți min­tea și sufle­tul cu cărți.

Am citit unde­va că sunt două lucruri care te vor face înțe­lept: Căr­ți­le pe care le citești și oame­nii pe care îi întâl­nești. Nimic mai ade­vă­rat. Până să ajun­gem să tri­em oame­nii care ne încon­joa­ră, intrăm în con­tact cu tot felul, fru­moși și mai puțin fru­moși, dar de la care avem de învă­țat. În ega­lă măsu­ră, învă­țăm și ne dezvol­tăm citind, însă ale­ge­rea căr­ții ne apar­ți­ne. Iar dacă ale­ge­rea făcu­tă nu se potri­veș­te cu sta­rea de spi­rit, facem o altă ale­ge­re.

Nu degea­ba a zis Cice­ro, cu pes­te 2000 de ani în urmă: Cul­ti­va­rea min­ții este la fel de impor­tan­tă ca mân­ca­rea pen­tru trup”.

PS — Rămâ­neți aproa­pe, des­pre cărți o să mai scriu.

Lili­a­na Pin­ti­lie, august, 2020.

MN: Alte gân­duri scri­se atât de inspi­rat de Lili­a­na Pin­ti­lie, cores­pon­den­ta noas­tră dra­gă din ”Nor­dul înde­păr­tat” și publi­ca­te de Man­ga­lia News, sub gene­ri­cul ”La pas, prin Țara lui Moș Cră­ciun”, puteți citi AICI.


Man­ga­lia News, 07.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply