La Limanu se deviază prin subteran cablurile electrice pe un nou amplasament, care să nu afecteze amenajarea viitorului parc

0
286

Pri­mă­ria Lima­nu: Infor­măm ceta­țe­nii loca­li­tă­ții Lima­nu, pre­cum și per­soa­ne­le inte­re­sa­te, refe­ri­tor la lucră­ri­le de devi­e­re a rețe­le­lor de medie ten­siu­ne, care se des­fă­șoa­ră în pre­zent în Lima­nu, pe stra­da Cămi­nu­lui, că aces­te lucrări fac par­te din obiec­ti­vul de inves­ti­ții “Extin­de­re și Ame­na­ja­re Parc, loca­li­ta­tea Lima­nu, Jude­țul Con­stan­ța”.

Nece­si­ta­tea ream­pla­să­rii rețe­le­lor de medie ten­siu­ne a rezul­tat atat din cerin­ța ENEL, pen­tru asi­gu­ra­rea unei zone de pro­tec­ție la rețea­ua exis­ten­tă, cât și din dorin­ța de a se putea ela­bo­ra un pro­iect de parc care sa nu fie limi­tat de stâl­pii de medie ten­siu­ne care erau atât teh­nic, cât și func­tio­nal, ino­port­uni în cadrul pro­iec­tu­lui.

Ast­fel că s‑a pro­ce­dat la dez­a­fec­ta­rea stâl­pi­lor și a rețe­le­lor de pe vii­to­rul ampla­sa­ment al par­cu­lui și s‑a cre­at o nouă infras­truc­tu­ră de trans­port a ener­gi­ei elec­tri­ce prin sub­te­ran, pe un nou ampla­sa­ment care să nu afec­te­ze con­struc­tia vii­to­ru­lui parc.

Vă asi­gu­răm de intrea­ga dedi­ca­tie a echi­pei noas­tre pen­tru exe­cu­tia unor lucrari de cali­ta­te in comu­na noas­tra și ne cerem scu­ze pen­tru even­tu­a­le­le incon­ve­nien­țe și nepla­ceri cre­a­te de exe­cu­ția aces­tor lucrări atât de nece­sa­re.


Man­ga­lia News — #Limanu2MaiVamaVecheHagieni, 12.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply