Iohannis: Pe 14 septembrie începe noul an școlar preuniversitar. Majoritatea elevilor vor merge fizic la școală. Au fost elaborate 3 scenarii. Felul în care va funcționa fiecare unitate școlară va fi decis local în fiecare județ

0
197

Pre­șe­din­te­le repu­bli­cii, Kla­us Iohan­nis, a avut mier­curi, 5 august, la Pala­tul Cotro­ceni, o ședin­ță pe tema edu­ca­ți­ei cu Prim-minis­trul Româ­ni­ei, Ludo­vic Orban, Vice­prim-minis­trul Ralu­ca Tur­can, Minis­trul Edu­ca­ți­ei și Cer­ce­tă­rii, Moni­ca Ani­sie, a anun­țat Admi­nis­tra­ția Pre­zi­den­ți­a­lă, cita­tă de Medi­a­fax.
 
La ședin­ță au par­ti­ci­pat miniș­trii Finan­țe­lor Publi­ce, Flo­rin Cîțu, Afa­ce­ri­lor Inter­ne, Mar­cel Vela, Jus­ti­ți­ei, Cătă­lin Pre­do­iu, Lucră­ri­lor Publi­ce, Dezvol­tă­rii și Admi­nis­tra­ți­ei, Ion Ște­fan, Fon­du­ri­lor Euro­pe­ne, Mar­cel Boloș, Sănă­tă­ții, Nelu Tăta­ru. De ase­me­nea, au fost pre­zenți și minis­trul Mun­cii și Pro­tec­ți­ei Soci­a­le, Vio­le­ta Ale­xan­dru, și Șeful Depar­ta­men­tu­lui pen­tru Situ­a­ții de Urgen­ță, secre­tar de stat în Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Inter­ne, Raed Ara­fat.

La fina­lul ședin­ței al cărei subiect prin­ci­pal a fost modul în care va înce­pe noul an șco­lar, pre­șe­din­te­le a dat o decla­ra­ție de pre­să în care a anun­țat că noul an șco­lar înce­pe pe 14 sep­tem­brie și că  majo­ri­ta­tea ele­vi­lor vor mer­ge fizic la școa­lă.

S‑au anun­țat urmă­toa­re­le deci­zii:
 
Pe 14 sep­tem­brie înce­pe noul an șco­lar pre­u­ni­ver­si­tar. Majo­ri­ta­tea ele­vi­lor vor mer­ge fizic la școa­lă.

Pen­tru fie­ca­re școa­lă au fost ela­bo­ra­te trei sce­na­rii, în func­ție de numă­rul de bol­navi din loca­li­ta­te.

Cele trei sce­na­rii sunt: sce­na­ri­ul „ver­de”, care înseam­nă că într‑o loca­li­ta­te este mai puțin de o per­soa­nă în medie detec­ta­tă în ulti­me­le 14 zile. Sce­na­ri­ul gal­ben e al doi­lea, cu 1–3 per­soa­ne infec­ta­te în loca­li­a­te. Ulti­mul sce­na­riu e cel în care se înre­gis­trea­ză mai mult de trei bol­navi zil­nic în loca­li­ta­te în ulti­me­le 14 zile.

Citiți con­ti­nu­a­rea pe activenews.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply