InfoCons a lansat Programul National pentru Protecția Consumatorilor de Artă și Cultură

0
200

Info­Cons a lan­sat, joi, 20 august 2020, Pro­gra­mul Natio­nal pen­tru Pro­tec­tia Con­su­ma­to­ri­lor de Arta si Cul­tu­ra, pro­gram care are drept scop sus­ti­ne­rea si pro­mo­va­rea tutu­ror artis­ti­lor români, indi­fe­rent de for­ma de expri­ma­re.

Cres­te­rea gra­du­lui de edu­ca­re si infor­ma­re a ceta­tea­nu­lui con­su­ma­tor cu pri­vi­re la ope­re­le de arta rea­li­za­te de catre artis­tii romani prin con­sti­en­ti­za­rea aces­to­ra in cee ace pri­ves­te  drep­tu­ri­le si obli­ga­ti­i­le con­su­ma­to­ri­lor in momen­tul achi­zi­tio­na­rii ope­re­lor de arta cat si pro­te­ja­rea artis­ti­lor plas­tici din punc­tul de vede­re al legi­sla­ti­ei natio­na­le si euro­pe­ne din dome­ni­ul artei, toa­te aces­tea for­mand valo­ri­le cul­tu­ra­le natio­na­le.

Prin inter­me­di­ul Pro­gra­mu­lui Natio­nal pen­tru Pro­tec­tia Con­su­ma­to­ri­lor de Arta si Cul­tu­ra, Info­Cons isi pro­pu­ne recu­noas­te­rea artis­ti­lor romani cat si a auten­ti­ci­ta­tii ope­re­lor aces­to­ra, acest pro­gram avand si cono­ta­tie de com­ba­te­re a con­tra­fa­ce­rii ope­re­lor de arta.

In cadrul Pro­gra­mu­lui vor fi spri­ji­ni­ti artis­tii romani in vede­rea acce­sa­rii pe dife­ri­te pie­te ter­te atat cele de la nive­lul Uniu­nii Euro­pe­ne cat si din afa­ra aces­te­ia , din per­spec­ti­va pro­tec­ti­ei con­su­ma­to­ri­lor. Lucra­ri­le artis­ti­lor plas­tici tre­bu­ie pro­mo­va­te atat la nivel natio­nal cat si inter­na­tio­nal pen­tru recu­noas­te­rea mun­cii lor.

Info­Cons in cadrul aces­tui Pro­gram va acor­da spri­jin prin con­si­li­e­rea si infor­ma­rea in ceea ce pri­ves­te par­ti­ci­pa­rea artis­ti­lor plas­tici la dife­ri­te­le eve­ni­men­te la nivel inter­na­tio­nal din per­spec­ti­va pro­ble­ma­ti­cii pro­tec­ti­ei con­su­ma­to­ri­lor, loca­tii unde ajung lucra­ri­le aces­to­ra.

Un demers sem­ni­fi­ca­tiv rea­li­zat in cadrul Pro­gra­mu­lui Natio­nal pen­tru Pro­tec­tia Con­su­ma­to­ri­lor de Arta si Cul­tu­ra a fost  imple­men­ta­rea “Cam­pa­niei o9atitudine pen­tru cul­tu­ra! 100 ani de Roma­nia!”, cam­pa­nie de pro­mo­va­re a artis­ti­lor plas­tici romani care au rea­li­zat tablo­uri cu ima­gini din Pri­mul Raz­boi Mondi­al. Ima­gi­ni­le cu tablo­u­ri­le aces­to­ra au fost pro­mo­va­te la nivel natio­nal in cadrul insti­tu­ti­i­lor publi­ce.

Cul­tu­ra! Arta! Lite­ra­tu­ra! Muzi­ca! Pic­tu­ra! Sculp­tu­ra! Sunt cuvin­te pe care majo­ri­ta­tea din­tre noi le cunoaș­tem, le uti­li­zăm într‑o for­mă sau alta, în acti­vi­tă­ți­le pe care le des­fă­șu­răm în fie­ca­re zi. Dar oare le și înțe­le­gem ade­vă­ra­ta valoa­re? În con­tex­tul în care de 13 ani sun­tem cetă­țeni ai Uniu­nii Euro­pe­ne, știm să valo­ri­fi­căm drep­tu­ri­le pe care le avem și înțe­le­gem nece­si­ta­tea de a ne dezvol­ta per­so­nal și pro­fe­sio­nal în sen­sul cul­tu­rii?

Potri­vit defi­ni­ți­ei date de UNESCO, cul­tu­ra înseam­nă o serie de carac­te­ris­tici dis­tinc­te spe­ci­fi­ce unei soci­e­tăți sau unui grup soci­al în ter­men spi­ri­tu­al, mate­ri­al, inte­lec­tu­al sau emo­țio­nal. Din acest motiv, cul­tu­ra tre­bu­ie înțe­lea­să, pro­mo­va­tă și res­pec­ta­tă, ceea ce înseam­nă cunoaș­te­re (prin edu­ca­ție și instruc­ție, în fami­lie, în școa­lă, etc.), par­ti­ci­pa­re pasi­vă (con­su­ma­tor de artă) sau acti­vă la actul de cre­a­ție (valo­ri­fi­ca­rea înzes­tră­rii nati­ve), dar și res­pec­ta­rea drep­tu­lui de pro­pri­e­ta­te inte­lec­tu­a­lă (regle­men­tat prin legi).

De‑a lun­gul isto­ri­ei ome­ni­rii, tot ceea ce rezis­tă și se păs­trea­ză în memo­ria colec­ti­vă este repre­zen­tat de Artă și Cul­tu­ră, indi­fe­rent de for­ma de mate­ria­li­za­re a aces­to­ra”.

Sorin Mier­lea – Pre­se­din­te Info­Cons.


Man­ga­lia News, 22.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply