Începe FITIC 2020! Constanța susține teatrul independent! Vino la Festivalul Internaţional de Teatru Independent de la Constanța [VIDEO]

0
183

FITIC 2020! Con­stan­ța sus­ți­ne tea­trul inde­pen­dent! Vino la Fes­ti­va­lul Inter­na­ţio­nal de Tea­tru Inde­pen­dent de la Con­stan­ța!

(FITIC), edi­ția V! Ora­șul de la malul mării este spa­ţi­ul per­fect pen­tru o ase­me­nea mani­fes­ta­re. A demonstrat‑o patru ani la rând, iar acum ne pre­gă­tim de cel de-al cin­ci­lea, căci FITIC este pe cale să îşi des­chi­dă porţi­le! FITIC este vocea inde­pen­den­tă a artei pre­zen­tu­lui, cu ori­zon­turi des­chi­se şi viziuni largi, iar marea este sin­gu­rul fun­dal posi­bil pen­tru acest tip de con­cept tea­tral.

FITIC 2020 va avea loc în inter­va­lul 20 – 23 august 2020. În acest an, Fes­ti­va­lul Inter­națio­nal de Tea­tru Inde­pen­dent de la Con­stan­ța se va des­fă­șu­ra sub Îna­l­tul Patro­naj al Minis­te­ru­lui Cul­tu­rii, fiind inclus în Pro­gra­mul Pri­o­ri­tar Cul­tu­ral Națio­nal.

Spec­ta­co­le­le vor avea loc la Ter­me­le Roma­ne, în Par­cul Carol I, pe două sce­ne ame­na­ja­te în zone­le A și B. Și în acest an, secţiu­ni­le FITIC sunt: Blue Thea­tre Inde­pen­den­ce (tea­tru, dra­ma­tur­gie con­tem­po­ra­nă și tea­tru-dans), Sea­thre (tea­tru pen­tru lice­eni) și Red Thea­tre Revo­lu­tion (tea­tru stu­denţesc).

În afa­ra spec­ta­co­le­lor ce vor par­ti­ci­pa la sec­țiu­ni­lor în con­curs, vor fi pre­zen­ta­te publi­cu­lui și spec­ta­co­le de tea­tru invi­ta­te, ce fac par­te din reper­to­ri­ul unor insti­tu­ții publi­ce de tea­tru din țară sau com­pa­nii pri­va­te. Aces­tea vor avea ca pro­ta­go­niști actori con­sa­crați și tineri ai sce­nei româ­nești: Rodi­ca Popes­cu Bită­ne­scu, Pau­la Chi­ri­lă, Rodi­ca Man­da­che, Anca Sigar­tău, Mari­us Bodochi, Răzvan Vasi­les­cu.

Vă aştep­tăm să fiţi ală­tu­ri de noi! Intra­rea este gra­tu­i­tă la toa­te spec­ta­co­le­le!

Din cau­za numă­ru­lui redus de locuri dis­po­ni­bi­le, impus de res­tric­ți­i­le pro­vo­ca­te de noul coro­na­vi­rus, vă rugăm să vă rezer­vați locul pe www.bilet.ro. Rezer­va­rea este nece­sa­ră pen­tru res­pec­ta­rea măsu­ri­lor pen­tru pre­ve­ni­rea con­ta­mi­nă­rii cu noul coro­na­vi­rus SARS-CoV2 și pen­tru asi­gu­ra­rea des­fă­șu­ră­rii acti­vi­tă­ți­lor în con­di­ții de sigu­ran­ță sani­ta­ră: evi­ta­rea aglo­me­ră­rii de per­soa­ne la acce­sul în spa­țiu, for­ma­rea de cozi etc.

Rezer­va­rea este anu­la­tă cu 15 minu­te îna­in­te de înce­pe­rea spec­ta­co­lu­lui, locul urmând a fi ofe­rit altui spec­ta­tor.

Între­gul pro­gram îl puteți con­sul­ta pe site-ul www.fitic.ro, sau pe pagi­na de face­bo­ok a fes­ti­va­lu­lui.


Man­ga­lia News, Mier­curi, 19.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply