In Vama Veche se dezvoltă o nouă zonă de cazare | Se vor amenaja și străzi noi

0
743

Mai mul­te imo­bi­le se vor con­strui la Vama Veche, iar oda­tă cu ridi­ca­rea aces­tor noi con­struc­ții se pro­pu­ne și ame­na­ja­rea tra­mei stra­da­le din zonă, prin rea­li­za­rea de noi străzi. Recent, Nea­gu Bogdan și Kho­dr Abdul-Aziz au depus la Agen­ția pen­tru Pro­tec­ția Mediu­lui Con­stan­ța un memo­riu de pre­zen­ta­re pen­tru ela­bo­ra­rea Pla­nu­lui Urba­nis­tic Zonal „Loti­za­re teren în vede­rea con­stru­i­rii unor imo­bi­le P+2E”, în jude­țul Con­stan­ța.

Docu­men­ta­ția urba­nis­ti­că este întoc­mi­tă în vede­rea rea­li­za­rii unei tra­me stra­da­le într‑o zonă necon­sti­tu­i­tă din punct de vede­re urba­nis­tic. În ime­di­a­ta veci­nă­ta­te a ampla­sa­men­tu­lui stu­di­at se găsesc zone con­stru­i­te cu locu­in­țe și uni­tăți de caza­re, comerț și ali­men­ta­ție publi­că, pre­cum și tere­nuri exploa­ta­te agri­col (sud și vest). În pre­zent zona stu­di­ată, res­pec­tiv regle­men­ta­tă, este necon­sti­tu­i­tă din punct de vede­re urba­nis­tic, nu pre­zin­tă tra­mă stra­da­lă, loturi și infras­truc­tu­ră teh­ni­co-edi­li­ta­ră.

Pen­tru asi­gu­ra­rea acce­si­bi­li­tă­ții și cir­cu­la­ți­i­lor auto și pie­to­na­le, în zona regle­men­ta­tă se pro­pu­ne o tra­mă stra­da­lă alcă­tu­i­tă din străzi de cate­go­ria a III‑a, cu dublu sens de cir­cu­la­ție. Mai exact se pro­pu­ne regle­men­ta­rea tra­fi­cu­lui auto și pie­to­nal prin rea­li­za­rea unei tra­me stra­da­le rec­tan­gu­la­re dis­pu­să rela­tiv pe direc­ția est-ves­t/­nord-sud, ast­fel: rea­li­za­rea a 4 străzi noi și modi­fi­ca­rea pro­fi­lu­lui transver­sal a celei de‑a 5‑a (ce măr­gi­neș­te la sud zona regle­men­ta­tă și inclu­de pis­ta de bici­cle­te exis­ten­tă), para­le­le, dis­pu­se pe direc­ția est-vest, de cate­go­ria a III, cu dublu sens și rea­li­za­rea a 4 străzi noi, para­le­le, dis­pu­se pe direc­ția nord-sud, de cate­go­ria a III‑a, cu dublu sens, pri­ma de la vest la est repre­zen­tând pre­lun­gi­rea stra­da Tudor Vla­di­mi­res­cu.

Miha­e­la GIUGLEA, focuspress.ro, 26.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply