Iată 5 obiecte care îți vor transforma locuința de pe malul mării într‑o CASA SMART

0
202

Iată 5 obiec­te care îți vor trans­for­ma locu­in­ța de pe malul mării într‑o CASĂ SMART.

Dacă toc­mai ți-ai cum­pă­rat un apar­ta­ment sau o casă de vacan­ță pe malul mării, nu ar fi rău să o trans­formi într‑o locu­in­ță inte­li­gen­tă. Acest lucru pre­su­pu­ne dota­rea ei cu sis­te­me inte­li­gen­te, acti­va­te pe bază de voce sau comenzi de pe tele­fon sau table­tă, pre­cum și alte teh­no­lo­gii care îți ușu­rea­ză exis­ten­ța și îți ofe­ră mai mul­tă sigu­ran­ță. În cazul în care te gân­dești să închi­ri­ezi spa­ți­ul, aces­te deta­lii vor fi apre­cia­te de oas­pe­ții tăi.

Des­co­pe­ră 5 dotări prin care casa ta de vacan­ță devi­ne un smart home 

1. Sen­zo­rul inte­li­gent de fum

Acest tip de sen­zor func­țio­nea­ză cu o teh­no­lo­gie wire­less, detec­tea­ză fumul din încă­peri de dimen­siuni mici și medii și anu­mi­te mode­le pot fi con­tro­la­te cu aju­to­rul unui sis­tem inte­grat pen­tru locu­in­țe smart. El te va aler­ta prin alar­ma cu sunet ori de câte ori detec­tea­ză pre­zen­ța fumu­lui, prin iden­ti­fi­ca­rea par­ti­cu­le­lor vizi­bi­le. Spre deo­se­bi­re de alar­me­le pe bază de ioni­za­re, aces­ta depis­tea­ză peri­co­lul în timp real. 

2. Sis­te­mul de ilu­mi­na­re com­pa­ti­bil cu Ale­xa și Goo­gle Assistant

Cu aju­to­rul becu­ri­lor inte­li­gen­te, îți poți crea un sis­tem de ilu­mi­na­re pe care îl con­tro­lezi prin inter­me­di­ul asis­ten­ți­lor vir­tu­ali, până la cele mai mici deta­lii. Ele dețin func­ții care îți per­mit, de exem­plu, să reglezi inten­si­ta­tea lumi­noa­să în came­ră, să alegi tipul de lumi­nă sau să setezi anu­mi­te ore la care dorești ca aces­tea să se aprin­dă. Pot fi acti­va­te prin coman­dă voca­lă sau cu aju­to­rul apli­ca­ți­ei pe mobil. 

3. Toa­le­ta inteligentă

Pen­tru baie, obiec­te­le smart te aju­tă să te bucuri de un nivel îna­lt de igie­nă. De exem­plu, toa­le­te­le inte­li­gen­te, cu sis­te­me de spă­la­re Aqu­a­Bla­de, te scu­tesc de cura­ța­rea vasu­lui de wc și asi­gu­ră igie­ni­za­rea corec­tă a aces­tu­ia. Ast­fel, vei putea uita de griji pe peri­oa­da vacan­ței, atât tu, cât și oas­pe­ții tăi.

4. Încu­ie­toa­rea inteligentă

Spre deo­se­bi­re de mode­le­le cla­si­ce, încu­ie­to­ri­le smart nu nece­si­tă che­ie, așa­dar, vei scă­pa de gri­ja aces­to­ra. Ele pot fi des­chi­se cu aju­to­rul smar­tpho­ne-ului sau al altor gad­get-uri, cum este smar­twat­ch-ul. De ace­ea, ofe­ră un grad îna­lt de sigu­ran­ță împo­tri­va intră­ri­lor prin efrac­ție. Pot fi monta­te la aproa­pe ori­ce tip de ușă și per­mi­te înre­gis­tra­rea mai mul­tor uti­li­za­tori, deci poți împăr­tăși acce­sul în casă cu ori­ci­ne dorești. 

5. Sis­te­mul smart de con­trol al temperaturii

Cu un ast­fel de sis­tem, ai con­trol total asu­pra tem­pe­ra­tu­ri­lor din casa ta. El îți per­mi­te să dai comen­zi­le prin inter­me­di­ul apli­ca­ți­ei pe tele­fon și să rea­li­zezi setă­ri­le indi­vi­du­al în fie­ca­re came­ră. Func­ții avan­sa­te, pre­cum ace­ea de iden­ti­fi­ca­re a feres­tre­lor și uși­lor des­chi­se, te aju­tă să stă­pâ­nești mai bine cum evo­lu­ea­ză tem­pe­ra­tu­ra în casă. Ast­fel, va fi mult mai ușor ca fie­ca­re mem­bru al fami­li­ei să se odih­neas­că așa cum își doreș­te, dat fiind că anu­mi­te per­soa­ne sunt încân­ta­te să doar­mă în came­re răco­roa­se. Poți afla de aici bene­fi­ci­i­le som­nu­lui la tem­pe­ra­turi joase.

Așa­dar, ape­lea­ză la aces­te solu­ții pen­tru a‑ți crea casa de vacan­ță pe care ai visat‑o din­tot­dea­u­na. Rela­xa­rea și buna dis­po­zi­ție vor veni de la sine!


Man­ga­lia News, 21.08.2020. ℗.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply