Hai-Hui D1 Singur: Incursiune la Salzburg, în Austria | Vlog de călătorie nr.3, cu Daniel Hintergraber [VIDEO]

0
127

Hai-Hui D1 Sin­gur: Incur­siu­ne la Salz­bu­rg, în Aus­tria | Vlog de călă­to­rie nr.3, cu Daniel Hin­ter­gra­ber.

Acest VLOG este cel de-al tre­i­lea și des­crie o expe­rien­ță uni­că pe care am trăit‑o, în vizi­ta­rea ora­șu­lui Slaz­bu­rg. Acest oraș este cunos­cut la nivel mondi­al pen­tru fru­mu­se­țea lui, dar și pen­tru fap­tul că a fost con­si­de­rat un oraș al muzi­cii. Iar asta dato­ri­tă renu­mi­tu­lui com­po­zi­tor aus­tr­i­ac Wol­fgang Ama­de­us Mozart, însă și pen­tru că în anii 60′ s‑au tur­nat în gră­di­na pala­tu­lui Mira­be­ll, mai mul­te sec­ven­țe din fil­mul SUNETUL MUZICII (Sound of Muzic). Acest Vlog nu este un film docu­men­tar, ci doar un punct de vede­re per­so­nal, tra­tat numai prin pris­ma călă­to­ru­lui. Vizio­na­re plă­cu­tă!…

Daniel Hin­ter­gra­ber, august 2020.

MN: Alte mate­ri­a­le rea­li­za­te de con­stăn­țea­nul Daniel Hin­ter­gra­ber și publi­ca­te cu drag de Man­ga­lia News, puteți vizio­na AICI.


Man­ga­lia News, 21.08.2020.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply