Grecia va începe să taxeze turiștii cu 20 de euro pentru serviciile medicale [VIDEO]

0
206

Pen­tru pri­ma dată, turi­ş­tii care intră în Gre­cia vor tre­bui să plă­teas­că în curând o supra­ta­xă de 20 de euro pen­tru ser­vi­ci­i­le de sănă­ta­te ofe­ri­te în tim­pul şede­rii lor în ţară. Până acum, turi­ş­tii care veneau în Gre­cia nu plă­teau nimic pen­tru ser­vi­ci­i­le medi­ca­le, indi­fe­rent de locul de unde pro­ve­neau, cu exce­pţia spi­ta­li­ză­ri­lor, rela­tea­ză site-ul Gre­e­kre­por­ter, pre­lu­at de Ager­pres.

De‑a lun­gul tim­pu­lui, toa­te ser­vi­ci­i­le pres­ta­te erau gra­tu­i­te, cu o sin­gu­ră exce­pţie: când călă­to­rii erau spi­ta­li­za­ţi în tim­pul şede­rii lor în Gre­cia.

Potri­vit unui arti­col de pe site-ul grec healthreport.gr, Minis­te­rul Sănă­tă­ţii din Gre­cia a decis la sfârşi­tul lunii iulie că, de acum îna­in­te, taxa va fi impu­să tutu­ror călă­to­ri­lor stră­ini care se pre­zin­tă la cen­tre­le de sănă­ta­te, în cli­nici regio­na­le şi cli­nici ambu­la­to­rii de spi­ta­le.

Cei care bene­fi­ci­a­ză de îngri­jiri de urgenţă vor fi de ase­me­nea obli­ga­ţi să plă­teas­că taxa pen­tru ser­vi­ci­i­le care le-au fost pres­ta­te.

Con­ti­nu­a­rea, pe stiri.tvr.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply