FAPTE, NU VORBE! Primăria comunei 23 August a acordat stimulente financiare în sumă de câte 1.000 lei celor două eleve care au obținut nota 10 la examenul de Evaluare Națională

0
1114

”Mul­tu­mim Pri­mă­ri­ei și Con­si­li­u­lui local al comu­nei 23 August pen­tru că au ca obiec­tiv pri­o­ri­tar sus­ți­ne­rea Edu­ca­ți­ei, prin pro­mo­va­rea învă­țămân­tu­lui de îna­l­tă cali­ta­te, cre­a­tiv și com­pe­ti­tiv, înțe­les ca un ser­vi­ciu de inte­res public major pen­tru soci­e­ta­tea actu­a­lă și vii­toa­re.

În acest sens, Pri­mă­ria comu­nei 23 August a pus in apli­ca­re HCL nr. 41/23.07.2020 a Con­si­li­u­lui Local, prin care se acor­dă sti­mu­len­te finan­ci­a­re in suma de câte 1.000 lei celor doua ele­ve care au obți­nut nota 10 la exa­me­nul de Eva­lu­a­re Națio­na­lă.

”Aș dori să mul­tu­mesc, atat Pri­mă­ri­ei si Con­si­li­u­lui local, cat si tutu­ror per­soa­ne­lor care au cre­zut in mine si m‑au sus­ti­nut. Am atins rezul­ta­te­le de care sunt man­dra prin mun­ca, nu numai a mea, dar si a pro­fe­so­ri­lor, pătin­ti­lor si pri­e­te­ni­lor care mi-au fost ala­turi”, a decla­rat Elif Adil­buri, vizi­bil emo­țio­na­tă.

Remu­ne­ra­rea exce­len­ței are sem­ni­fi­ca­tii pro­fun­de pen­tru copii, este o cer­ti­tu­di­ne că sunt pe dru­mul cel bun, asa cum a decla­rat si Andre­ea Mădă­li­na Mitro­fan, tot elev de nota 10 (zece).

”Tin sa mul­țu­mesc Pri­ma­ri­ei si Con­si­li­u­lui local,cat si tutu­ror celor care s‑au impli­cat in obți­ne­rea bur­se­lor noas­tre, ce valo­ri­fi­că acum rezul­ta­te­le noas­tre la EN8, ca urma­re a mun­cii inde­lun­ga­te depu­se de noi. In final, vreau sa men­tio­nez ca “Banii n‑aduc feri­ci­rea, dar o între­țin!”, așa­dar ges­tul e foar­te sem­ni­fi­ca­tiv pen­tru noi! Mul­țu­mim!”.

Sa nu uitam că, fără o echi­pă bună de pro­fe­sori dedi­cați și res­pon­sa­bili, Școa­la ”Geor­ge Cos­buc” din loca­li­ta­te nu s‑ar fi putut bucu­ra de ase­me­nea rezul­ta­te. Mul­țu­mim pro­fe­so­ri­lor Came­lia Nico­le­ta Ale­xan­dru, Cris­ti­na Dra­goi, Car­men și Emil Usu­re­lu, David Valen­ti­na, Ele­na Cio­la­cu”.

”Noi orga­ni­zăm de pes­te 11 ani Tabă­ra Pre­mi­an­ți­lor, dar anul aces­ta nu s‑a mai putut. Așa­dar, o altă for­mă de recom­pen­să sunt bur­se­le, cu atât mai mult pen­tru cei doi de 10 la exa­me­nul națio­nal de Eva­lu­a­re Națio­na­la meri­tau mult mai mult, dar atât s‑a putut momen­tan. Le vom pune foto­gra­fi­i­le pe pano­u­ri­le de onoa­re, le vom avea ca invi­ta­te spe­ci­a­le la Zile­le Șco­lii și la alte eve­ni­men­te ale comu­ni­tă­ții… Meri­tă să ne pro­mo­văm valo­ri­le! (Intr‑o soci­e­ta­te care “uită” de valori!).

A trans­mis prof. Magda­le­na Iacob.


Man­ga­lia News, 28.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply