Enel întrerupe curentul electric în Dulcești, joi și vineri! | Vezi și programul întreruperilor din această săptămână în regiunea Dobrogea

0
424

E‑Distribuţie Dobro­gea a redus pe cât posi­bil numă­rul între­ru­pe­ri­lor pro­gra­ma­te pen­tru buna admi­nis­tra­re și func­țio­na­re a rețe­lei de dis­tri­bu­ție a ener­gi­ei elec­tri­ce, pen­tru a mini­mi­za discon­for­tul cli­en­ți­lor. Lucră­ri­le au fost redu­se la cele care sunt nece­sa­re pen­tru a asi­gu­ra capa­ci­ta­tea rețe­lei de a func­țio­na și a ali­men­ta cli­en­ții cu ener­gie elec­tri­că în bune con­di­ții, con­form pre­ve­de­ri­lor din Decre­tul Pre­șe­din­te­lui Româ­ni­ei nr. 195/16.03.2020, publi­cat în Moni­to­rul Ofi­ci­al al Româ­ni­ei nr. 212/16.03.2020.

Regre­tăm neplă­ce­ri­le resim­ți­te de cli­enți în cazu­ri­le în care aces­te lucrări, efec­tu­a­te pen­tru a pre­ve­ni even­tu­a­le pro­ble­me în ali­men­ta­re, per­tur­bă tem­po­rar acti­vi­tă­ți­le aces­to­ra. Cola­bo­răm cu auto­ri­tă­ți­le loca­le, dar și cu alte uti­li­tăți, pen­tru a mini­mi­za impac­tul.

Urmă­toa­re­le între­ru­peri se vor rea­li­za, pen­tru a asi­gu­ra capa­ci­ta­tea rețe­lei de a func­țio­na și ali­men­ta cli­en­ții în bune con­di­ții:

Joi, 06 august 2020:

•Loca­li­ta­tea Dul­ces­ti, cu strã­zi­le: Cos­ta­che Olãrea­nu, Ionel Teo­do­rea­nu, Octa­vian Paler, Anton Hol­ban, Ion Agȃr­bi­cea­nu, Camil Petres­cu, Nata­lia Negru, Eugen Bar­bu, Ion Baie­su, Horia Vin­ti­la, res­pec­tiv Iosif Vul­can – între­ru­pe­re tota­lã — 09:00 — 17:00.

Vineri, 07 august 2020:

•Loca­li­ta­tea Dul­ces­ti, cu strã­zi­le: Sorin Titel, Petre Nea­goe, Ion Mano­les­cu, Con­stan­tin Zar­ne­scu și Radu Tudo­ran – între­ru­pe­re tota­lã — 09:00 — 17:00.

Intre­ru­peri pro­gra­ma­te in zona Dobro­gea 03.08.2020 — 09.08.2020


Man­ga­lia News, 03.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply