Dunărea — un fluviu cu o bogată istorie comună” — expoziție itinerantă, la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa

0
207

Muze­ul Judeţean Tele­or­man, insti­tu­ţie de cul­tu­ră afla­tă în sub­or­di­nea Con­si­li­u­lui Judeţean Tele­or­man, vă invi­tă să vizi­ta­ţi expo­zi­ţia pro­iec­tu­lui „Dună­rea – un flu­viu cu o boga­tă isto­rie comu­nă”, ce va fi orga­ni­za­tă la Muze­ul de Isto­rie Naţio­na­lă şi Arhe­o­lo­gie Con­stanţa, în peri­oa­da 24–30 august;

*  *  *

Pro­iec­tul „Dună­rea – un flu­viu cu o boga­tă isto­rie comu­nă”, cod ROBG-476, este imple­men­tat de Fun­da­ţia „Mână Des­chi­să”, Ple­ven, Bul­ga­ria, în cali­ta­te de Bene­fi­ci­ar Lider, în par­te­ne­ri­at cu Muze­ul Judeţean Tele­or­man, în cali­ta­te de Bene­fi­ci­ar 2 şi se deru­lea­ză în cadrul Pro­gra­mu­lui Inter­reg V‑A Româ­nia-Bul­ga­ria, cofi­nanţat de Uniu­nea Euro­pea­nă prin Fon­dul Euro­pean de Dezvol­ta­re Regio­na­lă (FEDR), Axa pri­o­ri­ta­ră 2 „Regiu­nea ver­de”.

*  *  *

Expo­zi­ţia pre­zin­tă într-un mod atrac­tiv 18 mache­te ale unor obiec­ti­ve, 9 din Româ­nia şi 9 din Bul­ga­ria, par­te a patri­mo­ni­u­lui cul­tu­ral şi isto­ric cu o isto­rie comu­nă între cele două ţări.

Patru din­tre mache­te­le din Româ­nia repre­zin­tă obiec­ti­ve din judeţul Con­stanţa, ast­fel: Bise­ri­ca Mănăs­ti­rii Der­vent, Pala­tul Regal (în pre­zent Tri­bu­na­lul) Con­stanţa, Bise­ri­ca „Sf. Nico­lae” Con­stanţa şi Bise­ri­ca „Sf. Tre­i­me” Istria.

Expo­zi­ţia poa­te fi vizi­ta­tă între ore­le 9.00–17.00, în con­di­ţi­i­le res­pec­tă­rii măsu­ri­lor pen­tru pre­ve­ni­rea con­ta­mi­nă­rii cu noul coro­na­vi­rus. Orga­ni­za­to­rii vor oferi gra­tu­it publi­cu­lui vizi­ta­tor mate­ri­a­le de infor­ma­re. Intra­rea este libe­ră!

Expo­zi­ţia de la Con­stanţa este a tre­ia din seria celor patru expo­zi­ţii ale pro­iec­tu­lui orga­ni­za­te în ora­şe din sudul Româ­ni­ei, pri­me­le două fiind des­chi­se la Ale­xan­dria (7–13 august) şi Călă­ra­şi (15–21 august). După Con­stanţa, expo­zi­ţia va popo­si la Crai­o­va, la Muze­ul Olte­ni­ei (2–8 sep­tem­brie).


Man­ga­lia News, 24.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply