Dr Planet — Instrumentele navigației astronomice. Prezintă comandor Vasile Chirilă [VIDEO]

0
250

Dr Pla­net — Dobro­gea TVNe întoa­cem, împre­u­nă cu dom­nul coman­dor Vasi­le Chi­ri­lă, la navi­ga­ția astro­no­mi­că, deo­a­re­ce amân­do­ru­ra ni s‑a părut că nu am epu­i­zat acest subiect în edi­ția pre­ce­den­tă. 

Dat fiind fap­tul că gene­ro­zi­ta­tea aces­tui subiect ne îndreap­tă spre o zonă mai puțin exploa­ta­tă, cred că aveți un motiv în plus să ne urmă­riți.

Veți afla în aceas­tă edi­ție că sex­tan­tul, vechi instru­ment de navi­ga­ție astro­no­mi­că, a fost folo­sit cu suc­cess în situ­a­ții limi­tă, cum a fost misiu­nea Apo­l­lo 13.

Ne vom îndrep­ta aten­ția si asu­pra con­di­ți­i­lor de “via­ță” pe Mar­te, dacă cei mai pli­nuți din­tre noi ar avea anu­mi­te avan­ta­je aco­lo, sau nu. Și ca să ne creș­tem puțin gra­dul de modes­tie, vom afla cât de îngust este acce­sul nos­tru în spec­trul culo­ri­lor și al sune­te­lor. 

Vă vom dez­vă­lui și un mare secret, și anu­me, unde se află o mare can­ti­ta­te de aur si nichel încă neex­ploa­ta­te. 

Cred că v‑am dat deja o mul­ți­me de moti­ve ca să urmă­riți aceas­tă edi­ție a emi­siu­nii Dr. Pla­net, dar și pe cele care vor veni. 

Vizio­na­re inte­re­san­tă!

Mai mult, pe dobrogea.tv — rea­li­za­tor: Adri­an Bîl­bă.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply