DOCUMENT Din cele 250 de mii de tablete, niciuna nu va ajunge la profesori, deși oficialii ministerului anunțau că și 1.900 de cadre didactice vor primi astfel de instrumente. Condiție eliminatorie pentru elevii săraci: Nimeni din familie să nu aibă telefon cu internet

0
258

Din cele 250 de mii de table­te pe care Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei a anun­țat că le va cum­pă­ra pen­tru cei care nu au pe ce să învețe onli­ne, niciun dis­po­zi­tiv nu va ajun­ge la pro­fe­sori, potri­vit Ordi­nu­lui de minis­tru 4.738 din 20 iulie 2020, obți­nut de Edupedu.ro. Asta deși minis­trul Edu­ca­ți­ei și secre­ta­rul gene­ral adjunct al Minis­te­ru­lui Edu­ca­ți­ei au decla­rat că și cadre­le didac­ti­ce care nu au dis­po­zi­ti­ve, vor pri­mi table­te din acest pro­gram, pe lân­gă ele­vii din medii dez­a­van­ta­ja­te.

Minis­te­rul a apro­bat nor­me­le de apli­ca­re ale pro­gra­mu­lui “Școa­la de aca­să”, prin ordin de minis­tru. Docu­men­tul obți­nut de Edupedu.ro ara­tă că “înce­pând cu data pre­zen­tu­lui ordin se apro­bă nece­sa­rul de 250.000 de dis­po­zi­tiv elec­tro­ni­ce cu con­e­xiu­ne la inter­net ce se vor achi­zi­țio­na prin Pro­gra­mul Națio­nal Școa­la de aca­să pen­tru ele­vii din învă­țămân­tul pri­mar, gim­na­zi­al și secun­dar, for­ma de învă­țământ de zi și cu frec­ven­ță (cla­sa pre­gă­ti­toa­re, cla­se­le I‑XII, școa­la pro­fe­sio­na­lă) înma­tri­cu­lați, la înce­put de an șco­lar, în uni­tăți de învă­țământ pre­u­ni­ver­si­tar de stat; ele­vii care pro­vin din medii defa­vo­ri­za­te; ele­vii care în fami­lie nu dețin nici un dis­po­zi­tiv elec­tro­nic cu con­e­xiu­ne la inter­net, pre­cum și pen­tru ele­vii care nu dețin în folo­sin­ță per­so­na­lă un dis­po­zi­tiv elec­tro­nic cu con­e­xiu­ne la inter­net”.

Citiți con­ti­nu­a­rea pe edupedu.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply