Doar 136 de candidați, din cei 199 înscriși, au obținut Definitivarea și dreptul de practică în învățământul preuniversitar în sesiunea 2020 | Rezultate finale, la nivelul județului Constanța

0
174

La nive­lul jude­țu­lui Con­stan­ța, din tota­lul de 199 de can­di­dați cu note la pro­ba scri­să, 136 de can­di­dați au reu­șit să obți­nă, în final, medii mai mari sau ega­le cu 8 (opt), media mini­mă de pro­mo­va­re a aces­tui exa­men. Pre­ci­zăm că după sus­ți­ne­rea pro­bei scri­se din sesiu­nea 2020, dar îna­in­te de înre­gis­tra­rea / solu­țio­na­rea con­tes­ta­ți­i­lor, au fost decla­rați pro­mo­vați 128 de can­di­dați. După solu­țio­na­rea con­tes­ta­ți­i­lor, numă­rul can­di­da­ți­lor care au obți­nut defi­ni­ti­va­rea în jude­țul Con­stan­ța este de 136, pro­cen­tul de pro­mo­va­re înre­gis­trat fiind 74.32 %.

Afi­șa­rea rezul­ta­te­lor fina­le a avut loc luni, 3 august 2020, cu o zi mai devre­me față de calen­da­rul ini­țial, atât în cen­tre­le de exa­men, cât și pe site-ul dedi­cat: definitivat.edu.ro

Rea­min­tim că, pen­tru a fi decla­rat pro­mo­vat, un can­di­dat tre­bu­ie să obți­nă cel puțin media 8 (opt), cal­cu­la­tă ca medie pon­de­ra­tă a note­lor obți­nu­te la toa­te pro­be­le de exa­men, inclu­siv la pro­ba scri­să. Nota la pro­ba scri­să are o pon­de­re de 70% în cal­cu­lul medi­ei fina­le.

Cadre­le didac­ti­ce pro­mo­va­te dobân­desc drep­tul de prac­ti­că în învă­țămân­tul pre­u­ni­ver­si­tar, aces­ta fiind, de alt­fel, și obiec­ti­vul aces­tui exa­men națio­nal.


Man­ga­lia News, 04.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply