De la IPJ: Dosare penale pentru vânzarea de produse contrafăcute | Infracțiuni la regimul rutier | Acțiuni ale polițiștilor constănțeni

0
134

Dosa­re pena­le pen­tru vân­za­rea de pro­du­se con­tra­fă­cu­te

La data de 11 august a.c., poli­țiști din cadrul Ser­vi­ci­u­lui de Inves­ti­ga­re a Cri­mi­na­li­tă­ții Eco­no­mi­ce au des­fă­șu­rat o acțiu­ne pe linia com­ba­te­rii fra­u­de­lor din sfe­ra con­tra­fa­ce­ri­lor, în satul de vacan­ță din muni­ci­pi­ul Con­stan­ța, pre­cum și în sta­țiu­nea Mama­ia.

În urma acti­vi­tă­ți­lor, poli­țiș­tii au con­sta­tat fap­tul că, la 6 punc­te de lucru ale unor agenți eco­no­mici, erau expu­se spre vân­za­re dife­ri­te arti­co­le de îmbră­că­min­te pur­tând însem­ne­le și inscrip­ția unor mărci pro­te­ja­te, bunuri în valoa­re de 15.400 de lei.

În cau­ză, au fost întoc­mi­te 6 dosa­re de cer­ce­ta­re pena­lă sub aspec­tul săvâr­și­rii infrac­țiu­nii de pune­re în cir­cu­la­ție de pro­du­se con­tra­fă­cu­te, con­form Legii 84/1998.

Acțiuni des­fă­șu­ra­te de poli­țiști

La data de 11 august a.c., în inter­va­lul orar 10.00–18.00, poli­țiști din cadrul Poli­ți­ei sta­țiu­nii Mama­ia, cu spri­ji­nul jan­dar­mi­lor din cadrul G.J.M. Tomis Con­stan­ța, au des­fă­șu­rat o acțiu­ne pe linia pro­te­jă­rii popu­la­ți­ei împo­tri­va unor acti­vi­tăți de pro­duc­ție, comerț sau pres­tări de ser­vi­cii ili­ci­te, pre­cum și pen­tru sanc­țio­na­rea fap­te­lor de încăl­ca­re a unor nor­me de con­vie­țu­i­re soci­a­lă, a ordi­nii și liniș­tii publi­ce.

În urma acti­vi­tă­ți­lor, poli­țiș­tii au legi­ti­mat pes­te 100 de per­soa­ne, fiind apli­ca­te 95 de sanc­țiuni con­tra­ven­țio­na­le la Legea 12/1990, în valoa­re de 35.250 de lei.

La data de 11 august a.c., în inter­va­lul orar 09.00–15.00, poli­țiști din cadrul Ser­vi­ci­u­lui de Ordi­ne Publi­că au des­fă­șu­rat o acțiu­ne pe raza ora­șu­lui Năvo­dari, la ope­ra­to­rii de pla­jă.

În urma acti­vi­tă­ți­lor, poli­țiș­tii au apli­cat 3 sanc­țiuni con­tra­ven­țio­na­le, în valoa­re de 5.300 de lei, la H.G. 301/2012 pri­vind paza obiec­ti­ve­lor, bunu­ri­lor, valo­ri­lor și pro­tec­ția per­soa­ne­lor.

La data de 11 august a.c., în inter­va­lul orar 11.00–14.00, poli­țiști din cadrul Poli­ți­ei sta­țiu­nii Nept­un, cu spri­ji­nul jan­dar­mi­lor din cadrul I.J.J. Con­stan­ța, au des­fă­șu­rat o acțiu­ne pe raza sta­țiu­ni­lor Nept­un, Olimp, Jupi­ter, Cap Auro­ra și Venus, pe linia veri­fi­că­rii res­pec­tă­rii măsu­ri­lor pre­vă­zu­te de Legea nr. 55/2020 și a celor­lal­te acte nor­ma­ti­ve refe­ri­toa­re la măsu­ri­le de pro­tec­ție indi­vi­du­a­lă și dis­tan­ța­rea soci­a­lă.

În urma acti­vi­tă­ți­lor, poli­țiș­tii au legi­ti­mat apro­xi­ma­tiv 30 de per­soa­ne și au veri­fi­cat 13 ope­ra­tori de pla­jă, fiind apli­ca­te 3 sanc­țiuni con­tra­ven­țio­na­le, în valoa­re de 300 de lei.

La data de 11 august a.c., în inter­va­lul orar 12.00–16.00, poli­țiști din cadrul Poli­ți­ei muni­ci­pi­u­lui Med­gi­dia au des­fă­șu­rat o acțiu­ne pe raza muni­ci­pi­u­lui Med­gi­dia, pe linia lega­li­tă­ții des­fă­șu­ră­rii trans­por­tu­lui ruti­er în regim taxi.

În urma acti­vi­tă­ți­lor, poli­țiș­tii au apli­cat 11 sanc­țiuni con­tra­ven­țio­na­le, în valoa­re de 4.225 de lei, la O.U.G. 195/2002.

La data de 11 august a.c., în inter­va­lul orar 12.00–19.00, poli­țiști din cadrul Poli­ți­ei ora­șu­lui Năvo­dari, cu spri­ji­nul jan­dar­mi­lor din cadrul I.J.J. Con­stan­ța, au des­fă­șu­rat o acțiu­ne pe linia pro­te­jă­rii popu­la­ți­ei împo­tri­va unor acti­vi­tăți de pro­duc­ție, comerț sau pres­tări de ser­vi­cii ili­ci­te.

În urma acti­vi­tă­ți­lor, poli­țiș­tii au legi­ti­mat pes­te 60 de per­soa­ne, fiind apli­ca­te 19 sanc­țiuni con­tra­ven­țio­na­le, în valoa­re de 11.155 de lei, din­tre care 7 la Legea 12/1990, 2 la Legea 61/1991 și 10 la O.U.G. 195/2002.

La data de 11 august a.c., în inter­va­lul orar 21.00–24.00, poli­țiști din cadrul Biro­u­lui de Poli­ție Vama Veche — 2 Mai, cu spri­ji­nul jan­dar­mi­lor din cadrul G.J.M. Tomis Con­stan­ța, au des­fă­șu­rat o acțiu­ne pe linia veri­fi­că­rii res­pec­tă­rii măsu­ri­lor pre­vă­zu­te de Legea nr. 55/2020 și a celor­lal­te acte nor­ma­ti­ve refe­ri­toa­re la măsu­ri­le de pro­tec­ție indi­vi­du­a­lă și dis­tan­ța­rea soci­a­lă, pre­cum și pe linia pre­ve­ni­rii comi­te­rii de fap­te anti­so­ci­a­le.

În urma acti­vi­tă­ți­lor, poli­țiș­tii au apli­cat 15 sanc­țiuni con­tra­ven­țio­na­le, în valoa­re de 15.300 de lei, din­tre care 4 la Legea 55/2020.

Tot­o­da­tă, poli­țiș­tii le-au adus la cunoș­tin­ță cetă­țe­ni­lor și ope­ra­to­ri­lor eco­no­mici pre­ve­de­ri­le lega­le în ceea ce pri­veș­te dis­tan­ța­rea fizi­că și pur­ta­rea măș­tii de sigu­ran­ță.

Infrac­țiuni la regi­mul ruti­er, con­sta­ta­te de poli­țiști

La data de 11 august a.c., în jurul orei 12.30, poli­țiști din cadrul Pos­tu­lui de Poli­ție Nico­lae Băl­ces­cu au iden­ti­fi­cat un băr­bat, de 28 de ani, care a con­dus un auto­tu­rism pe stra­da Vâr­ful cu Dor din loca­li­ta­tea Nico­lae Băl­ces­cu, fără a pose­da per­mis de con­du­ce­re pen­tru nicio cate­go­rie de vehi­cu­le.

La data de 11 august a.c., în jurul orei 13.20, poli­țiști din cadrul Poli­ți­ei ora­șu­lui Cer­na­vo­dă au iden­ti­fi­cat un băr­bat, de 51 de ani, care a con­dus un auto­tu­rism pe stra­da Cana­lu­lui din ora­șul Cer­na­vo­dă, iar cu oca­zia veri­fi­că­ri­lor s‑a sta­bi­lit fap­tul că auto­tu­ris­mul con­dus este radi­at din cir­cu­la­ție.

La data 11 august a.c., în jurul orei 15.40, poli­țiști din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Ruti­er Con­stan­ța au iden­ti­fi­cat un băr­bat, de 69 de ani, care a con­dus un auto­tu­rism pe stra­da Dr. Vic­tor Cli­mes­cu din ora­șul Techir­ghi­ol, în timp ce se afla sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test a rezul­tat o valoa­re de 0,97 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat, băr­ba­tul fiind con­dus la spi­tal pen­tru pre­le­va­rea de mos­tre bio­lo­gi­ce în vede­rea sta­bi­li­rii alco­o­le­mi­ei în sân­ge. Băr­ba­tul în cau­ză a fost impli­cat într-un eve­ni­ment ruti­er sol­dat cu pagu­be mate­ri­a­le.

La data de 11 august a.c., în jurul orei 17.30, poli­țiști din cadrul Biro­u­lui Ruti­er Con­stan­ța au iden­ti­fi­cat un băr­bat, de 50 de ani, care a con­dus un auto­tu­rism pe bule­var­dul Mama­ia, în sta­țiu­nea Mama­ia, fără a pose­da per­mis de con­du­ce­re pen­tru nicio cate­go­rie de vehi­cu­le.

La data 11 august a.c., în jurul orei 19.50, poli­țiști din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Ruti­er Con­stan­ța au iden­ti­fi­cat un băr­bat, de 32 de ani, care a con­dus un auto­tu­rism pe DN 2A, pe raza loca­li­tă­ții Miha­il Kogăl­ni­cea­nu, în timp ce se afla sub influ­en­ța sub­stan­țe­lor psi­hoac­ti­ve. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul drug-test a rezul­tat o valoa­re pozi­ti­vă pen­tru THC‑5, băr­ba­tul fiind con­dus la spi­tal pen­tru pre­le­va­rea de mos­tre bio­lo­gi­ce în vede­rea sta­bi­li­rii sub­stan­țe­lor în sân­ge.

La data 11 august a.c., în jurul orei 20.00, poli­țiști din cadrul Poli­ți­ei sta­țiu­nii Nept­un și ai Sec­ți­ei 3 Rura­lă Man­ga­lia au iden­ti­fi­cat un băr­bat, de 49 de ani, care a con­dus un auto­tu­rism pe raza comu­nei 23 August, fără a pose­da per­mis de con­du­ce­re pen­tru nicio cate­go­rie de vehi­cu­le și în timp ce se afla sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test a rezul­tat o valoa­re de 0,84 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat, băr­ba­tul fiind con­dus la spi­tal pen­tru pre­le­va­rea de mos­tre bio­lo­gi­ce în vede­rea sta­bi­li­rii alco­o­le­mi­ei în sân­ge.

La data de 11 august a.c., în jurul orei 20.15, poli­țiști din cadrul Pos­tu­lui de Poli­ție Cuza Vodă au iden­ti­fi­cat un băr­bat, de 30 de ani, care a con­dus un trac­tor neîn­ma­tri­cu­lar și reîn­re­gis­trat pe stra­da Med­gi­di­ei din loca­li­ta­tea Cuza Vodă, fără a pose­da per­mis de con­du­ce­re pen­tru nicio cate­go­rie de vehi­cu­le.

La data 12 august a.c., în jurul orei 00.10, poli­țiști din cadrul Sec­ți­ei 4 Rura­lă Med­gi­dia au iden­ti­fi­cat un băr­bat, de 35 de ani, care a con­dus un auto­tu­rism pe DJ 223B, fără a pose­da per­mis de con­du­ce­re pen­tru nicio cate­go­rie de vehi­cu­le și în timp ce se afla sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test a rezul­tat o valoa­re de 1,02 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat, băr­ba­tul fiind con­dus la spi­tal pen­tru pre­le­va­rea de mos­tre bio­lo­gi­ce în vede­rea sta­bi­li­rii alco­o­le­mi­ei în sân­ge.

La data 12 august a.c., în jurul orei 00.20, poli­țiști din cadrul Biro­u­lui Ruti­er Man­ga­lia au iden­ti­fi­cat un băr­bat, de 40 de ani, care a con­dus un auto­tu­rism pe Șosea­ua Con­stan­ței din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, în timp ce se afla sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test a rezul­tat o valoa­re de 0,72 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat, băr­ba­tul fiind con­dus la spi­tal pen­tru pre­le­va­rea de mos­tre bio­lo­gi­ce în vede­rea sta­bi­li­rii alco­o­le­mi­ei în sân­ge.

La data 12 august a.c., în jurul orei 00.45, poli­țiști din cadrul Sec­ți­ei 9 Rura­lă Toprai­sar au iden­ti­fi­cat un băr­bat, de 22 de ani, care a con­dus un auto­tu­rism pe Pri­mă­ri­ei din loca­li­ta­tea Chir­no­geni, fără a pose­da per­mis de con­du­ce­re pen­tru nicio cate­go­rie de vehi­cu­le și în timp ce se afla sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test a rezul­tat o valoa­re de 0,36 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat.

La data 12 august a.c., în jurul orei 02.50, poli­țiști din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Ruti­er Con­stan­ța au iden­ti­fi­cat un băr­bat, de 36 de ani, care a con­dus un auto­tu­rism pe DN 39, în loca­li­ta­tea Lazu, în timp ce se afla sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test a rezul­tat o valoa­re de 0,42 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat, băr­ba­tul fiind con­dus la spi­tal pen­tru pre­le­va­rea de mos­tre bio­lo­gi­ce în vede­rea sta­bi­li­rii alco­o­le­mi­ei în sân­ge.

În toa­te cau­ze­le au fost întoc­mi­te dosa­re de cer­ce­ta­re pena­lă.

Sfa­turi pen­tru pre­ve­ni­rea fur­tu­ri­lor din auto­tu­ris­me

Ști­ați că hoții nu își iau con­ce­diu? Că pri­ma cau­ză favo­ri­zan­tă pen­tru comi­te­rea fur­tu­ri­lor din auto­tu­ris­me o repre­zin­tă negli­jen­ța păr­ții vătă­ma­te? Că pen­tru comi­te­rea unui furt din auto­tu­rism este nevo­ie de mai putin de un minut?

Aces­ta a fost subiec­tul prin­ci­pal pe care l‑au abor­dat poli­țiș­tii Biro­u­lui de Ana­li­ză și Pre­ve­ni­re a Cri­mi­na­li­tă­ții și ai Poli­ți­ei sta­țiu­nii Mama­ia cu turiș­tii veniți în con­ce­diu în sta­țiu­nea Mama­ia.

Turiș­ti­lor le-au fost pre­zen­ta­te cau­ze­le care duc la apa­ri­ția infrac­țiu­ni­lor de furt din auto­tu­ris­me, modu­ri­le de ope­ra­re cel mai frec­vent folo­si­te de către autori, dar și bunu­ri­le sus­cep­ti­bi­le a fi sus­tra­se.

În acest sens, poli­țiș­tii reco­man­dă:

- Nu țineți docu­men­te­le, tele­fo­nul sau alte bunuri de valoa­re în auto­ve­hi­cul;

- Asi­gu­rați-vă la ple­ca­re că auto­tu­ris­mul este încu­iat, chiar dacă s‑a auzit sis­te­mul de inchi­de­re la acti­va­re;

- Auto­tu­ris­me­le tre­bu­ie încu­ia­te și cu gea­mu­ri­le închi­se atunci când sunt lăsa­te în par­ca­re, chiar dacă ple­cați doar pen­tru câte­va minu­te;

- În sta­ți­i­le de ali­men­ta­re cu car­bu­ranți, pe tim­pul achi­tă­rii con­tra­va­lo­rii com­bus­ti­bi­lu­lui, acțio­nați sis­te­mul de închi­de­re a uși­lor.

Acti­vi­tă­ți­le des­fă­șu­ra­te fac par­te din Pro­gra­mul local Lito­ral 2020 în jude­țul Con­stan­ța.


Man­ga­lia News, 13.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply