De la IPJ Constanța: Mandat european de arestare | Furturi din mijloacele de transport în comun | Conducere fără permis | Sancțiuni contravenționale | Infracțiuni la regimul rutier | Activități preventive pe litoral

0
130

Man­dat euro­pean de ares­ta­re, pus în apli­ca­re de poli­țiști.

La data de 6 august a.c., poli­ţi­ş­tii Ser­vi­ci­u­lui de Inves­ti­ga­ții Cri­mi­na­le, cu spri­ji­nul Poli­ți­ei sta­țiu­nii Cos­ti­nești, au depis­tat un băr­bat, de 35 de ani, din jude­țul Vran­cea, pe nume­le căru­ia exis­ta un man­dat euro­pean de ares­ta­re, emis de auto­ri­tă­ţi­le ita­li­ene.

Cel în cau­ză a fost dat în urmă­ri­re inter­na­ţio­na­lă, fiind bănu­it de săvâr­și­rea mai mul­tor infrac­țiuni de furt și lovi­re sau alte vio­len­țe, fap­te comi­se pe teri­to­ri­ul Ita­li­ei.

Pen­tru depis­ta­rea aces­tu­ia, poli­ţi­ş­tii au bene­fi­ci­at de date şi infor­ma­ţii supli­men­ta­re obţi­nu­te prin inter­me­di­ul Biro­u­lui SIRENE din cadrul Cen­tru­lui de Coo­pe­ra­re Poli­ţie­neas­că Inter­na­ţio­na­lă al Poli­ţi­ei Româ­ne.

Băr­ba­tul a fost reți­nut pen­tru 24 de ore, fiind intro­dus în Cen­trul de Reți­ne­re și Ares­ta­re Pre­ven­ti­vă al I.P.J. Con­stan­ța.

În cur­sul zilei de astăzi, aces­ta va fi pre­zen­tat Cur­ții de Apel Con­stan­ța, cu pro­pu­ne­re de ares­ta­re pre­ven­ti­vă, în vede­rea pre­dă­rii către auto­ri­tă­ţi­le ita­li­ene.

Reți­nut de poli­țiști pen­tru fur­turi din mij­loa­ce­le de trans­port în comun

Urma­re a cer­ce­tă­ri­lor pri­vind săvâr­și­rea mai mul­tor infrac­țiuni de furt cali­fi­cat, fap­te comi­se în peri­oa­da 26.06.–22.07.2020 în mij­loa­ce­le de trans­port în comun de pe raza muni­ci­pi­u­lui Con­stan­ța, poli­țiști din cadrul Biro­u­lui de Inves­ti­ga­ții Cri­mi­na­le ai Poli­ți­ei muni­ci­pi­u­lui Con­stan­ța au iden­ti­fi­cat 2 băr­bați, de 39, res­pec­tiv 57 de ani, bănu­iți de comi­te­rea a 8 infrac­țiuni.

Tot­o­da­tă, în urma admi­nis­tră­rii pro­ba­to­ri­u­lui în cau­ză, în sar­ci­na băr­ba­tu­lui de 39 de ani au fost reți­nu­te 8 infrac­țiuni de efec­tu­a­rea de ope­ra­țiuni finan­ci­a­re în mod ile­gal și acces ile­gal la un sis­tem infor­ma­tic, fap­te comi­se în for­mă con­ti­nu­a­tă.

În cur­sul zilei de ieri, băr­ba­tul de 57 de ani a fost reți­nut de poli­țiști, fiind pre­zen­tat instan­ței de jude­ca­tă, care a dis­pus măsu­ra ares­tu­lui pre­ven­tiv pe o peri­oa­dă de 30 de zile, iar în cazul băr­ba­tu­lui de 39 de ani urmea­ză a se for­mu­la pro­pu­ne­re de ares­ta­re pre­ven­ti­vă în lip­să.

Ares­tat pen­tru con­du­ce­re fără per­mis

La data de 6 august a.c., în jurul orei 05.05, poli­țiști din cadrul Sec­ți­ei 2 au iden­ti­fi­cat un băr­bat, de 38 de ani, care a con­dus un auto­tu­rism pe stra­da Sove­ja din muni­ci­pi­ul Con­stan­ța, fără a pose­da per­mis de con­du­ce­re pen­tru nicio cate­go­rie de vehi­cu­le.

În cur­sul zilei de ieri, băr­ba­tul a fost reți­nut pen­tru 24 de ore, astăzi fiind pre­zen­tat instan­ței de jude­ca­tă, care a dis­pus măsu­ra ares­tu­lui pre­ven­tiv pen­tru 30 de zile.

Acțiuni pe linia res­pec­tă­rii pre­ve­de­ri­lor Legii 55/2020

La data de 6 august a.c., în inter­va­lul orar 11.00–15.00, poli­țiști din cadrul Poli­ți­ei sta­țiu­nii Nept­un, cu spri­ji­nul jan­dar­mi­lor din cadrul I.J.J. Con­stan­ța, au des­fă­șu­rat o acțiu­ne pe raza sta­țiu­ni­lor Nept­un, Olimp, Jupi­ter, Cap Auro­ra și Venus, pe linia veri­fi­că­rii res­pec­tă­rii măsu­ri­lor pre­vă­zu­te de Legea nr. 55/2020 și a celor­lal­te acte nor­ma­ti­ve refe­ri­toa­re la măsu­ri­le de pro­tec­ție indi­vi­du­a­lă și dis­tan­ța­rea soci­a­lă.

În urma acti­vi­tă­ți­lor, poli­țiș­tii au legi­ti­mat 30 de per­soa­ne și au veri­fi­cat 20 de ope­ra­tori de pla­jă, fiind apli­ca­te 8 sanc­țiuni con­tra­ven­țio­na­le, în valoa­re de 3.500 de lei.

La data de 6 august a.c., în inter­va­lul orar 11.00–16.00, poli­țiști din cadrul Poli­ți­ei sta­țiu­nii Cos­ti­nești, cu spri­ji­nul jan­dar­mi­lor din cadrul I.J.J. Con­stan­ța, au des­fă­șu­rat o acțiu­ne pe linia res­pec­tă­rii măsu­ri­lor pre­vă­zu­te de Legea nr. 55/2020 și a celor­lal­te acte nor­ma­ti­ve refe­ri­toa­re la măsu­ri­le de pro­tec­ție indi­vi­du­a­lă și dis­tan­ța­rea soci­a­lă.

În urma acti­vi­tă­ți­lor, poli­țiș­tii au legi­ti­mat 58 de per­soa­ne, fiind apli­ca­te 9 sanc­țiuni con­tra­ven­țio­na­le, în valoa­re de 4.000 de lei.

La data de 6 august a.c., în inter­va­lul orar 12.00–14.00, poli­țiști din cadrul Poli­ți­ei ora­șu­lui Bănea­sa și ai Sec­ți­ei 8 Poli­ție Rura­lă Bănea­sa, cu spri­ji­nul Ser­vi­ci­u­lui Ruti­er Con­stan­ța, au des­fă­șu­rat o acțiu­ne pe linia res­pec­tă­rii măsu­ri­lor pre­vă­zu­te de Legea nr. 55/2020, pre­cum și a pre­ve­ni­rii și com­ba­te­rii aba­te­ri­lor la regi­mul ruti­er.

În urma acti­vi­tă­ți­lor, poli­țiș­tii au legi­ti­mat apro­xi­ma­tiv 50 de per­soa­ne și au veri­fi­cat 32 de auto­tu­ris­me, fiind apli­ca­te 18 sanc­țiuni con­tra­ven­țio­na­le, în valoa­re de 7.550 de lei, din­tre care 16 la O.U.G. 195/2002 și 2 la Legea 55/2020.

La data de 6 august a.c., în inter­va­lul orar 18.00–23.00, poli­țiști din cadrul Poli­ți­ei sta­țiu­nii Mama­ia, cu spri­ji­nul jan­dar­mi­lor din cadrul G.J.M. Con­stan­ța, au des­fă­șu­rat o acțiu­ne pe linia res­pec­tă­rii măsu­ri­lor pre­vă­zu­te de Legea nr. 55/2020 și a celor­lal­te acte nor­ma­ti­ve refe­ri­toa­re la măsu­ri­le de pro­tec­ție indi­vi­du­a­lă și dis­tan­ța­rea soci­a­lă.

În urma acti­vi­tă­ți­lor, poli­țiș­tii au legi­ti­mat 20 de per­soa­ne, fiind apli­ca­te 10 sanc­țiuni con­tra­ven­țio­na­le, în valoa­re de 9.000 de lei.

Acțiuni des­fă­șu­ra­te de poli­țiști pe raza jude­țu­lui Con­stan­ța

La data de 6 august a.c., în inter­va­lul orar 11.00–18.00, poli­țiști din cadrul Poli­ți­ei sta­țiu­nii Mama­ia, cu spri­ji­nul jan­dar­mi­lor din cadrul G.J.M. Tomis Con­stan­ța, au des­fă­șu­rat o acțiu­ne, pe raza sta­țiu­nii Mama­ia, pen­tru pro­te­ja­rea popu­la­ți­ei împo­tri­va unor acti­vi­tăți de pro­duc­ție, comerț sau pres­tări de ser­vi­cii  ili­ci­te pe pla­jă și pe fale­ză sau alei pie­to­na­le, pre­cum și sanc­țio­na­rea fap­te­lor de încăl­ca­re a unor nor­me de con­vie­țu­i­re soci­a­lă, a ordi­nii și liniș­tii publi­ce.

În urma acti­vi­tă­ți­lor, poli­țiș­tii au legi­ti­mat apro­xi­ma­tiv 120 de per­soa­ne și au apli­cat 114 sanc­țiuni con­tra­ven­țio­na­le, în valoa­re 41.500 de lei, din­tre care 110 la Legea 12/1990.

La data de 6 august a.c., în inter­va­lul orar 10.30–11.30, poli­țiști din cadrul Poli­ți­ei sta­țiu­nii Efo­rie, cu spri­ji­nul jan­dar­mi­lor din cadrul I.J.J. Con­stan­ța, au des­fă­șu­rat o acțiu­ne, pe raza sta­țiu­nii Efo­rie Nord, pen­tru pre­ve­ni­rea și com­ba­te­rea acte­lor de comerț ili­cit.

În urma acti­vi­tă­ți­lor, poli­țiș­tii au apli­cat 14 sanc­țiuni con­tra­ven­țio­na­le, în valoa­re de 7.750 de lei, la Legea 12/1990, tot­o­da­tă fiind ridi­ca­te, în vede­rea con­fis­că­rii, bunuri în valoa­re de 200 de lei.

La data de 6 august a.c., în inter­va­lul orar 11.00–14.00, poli­țiști din cadrul Biro­u­lui de Ordi­ne Publi­că Man­ga­lia și ai Biro­u­lui de Poli­ție Vama Veche, cu spri­ji­nul jan­dar­mi­lor din cadrul G.J.M. Tomis Con­stan­ța, au des­fă­șu­rat o acțiu­ne pen­tru pre­ve­ni­rea și com­ba­te­rea acte­lor de comerț ili­cit.

În urma acti­vi­tă­ți­lor, poli­țiș­tii au apli­cat 10 sanc­țiuni con­tra­ven­țio­na­le, în valoa­re de 4.000 de lei, la Legea 12/1990.

La data de 6 august a.c., în inter­va­lul orar 11.00–16.00, poli­țiști din cadrul Poli­ți­ei muni­ci­pi­u­lui Med­gi­dia, cu spri­ji­nul jan­dar­mi­lor din cadrul I.J.J. Con­stan­ța, au des­fă­șu­rat o acțiu­ne pe linia pre­ve­ni­rii și com­ba­te­rii aba­te­ri­lor săvâr­și­te de către pie­toni și com­ba­te­rea nea­cor­dă­rii de tre­ce­re pie­to­ni­lor.

În urma acti­vi­tă­ți­lor, poli­țiș­tii au apli­cat 29 de sanc­țiuni con­tra­ven­țio­na­le, în valoa­re de 8.845 de lei, la O.U.G. 195/2002.

La data de 6 august a.c., în inter­va­lul orar 13.00–16.00, poli­țiști din cadrul Poli­ți­ei ora­șu­lui Năvo­dari, cu spri­ji­nul jan­dar­mi­lor din cadrul I.J.J. Con­stan­ța, au des­fă­șu­rat o acțiu­ne pe linia pre­ve­ni­rii și com­ba­te­rii acte­lor de comerț ili­cit.

În urma acti­vi­tă­ți­lor, poli­țiș­tii au legi­ti­mat 30 de per­soa­ne și au apli­cat 19 sanc­țiuni con­tra­ven­țio­na­le, în valoa­re de 8.360 lei, din­tre care 13 la Legea 12/1990, în valoa­re de 6.500 de lei și 6 la O.U.G. 195/2002, în valoa­re de 1.860 de lei.

La data de 6 august a.c., în inter­va­lul orar 14.00–16.00, poli­țiști din cadrul Poli­ți­ei ora­șu­lui Ovi­diu au des­fă­șu­rat o acțiu­ne pe linia pre­ve­ni­rii și com­ba­te­rii fap­te­lor  de pros­ti­tu­ție și pro­xe­ne­tism. Ast­fel, au fost iden­ti­fi­ca­te, pe DN 2A, 2 per­soa­ne care atră­geau per­soa­ne pen­tru a între­ți­ne rapor­turi sexu­a­le în schim­bul foloa­se­lor mate­ri­a­le. Feme­i­le în cau­ză au fost sanc­țio­na­te cu amen­dă în valoa­re de 1.000 de lei.

La data de 6 august a.c., în inter­va­lul orar 14.00–16.00, poli­țiști din cadrul Poli­ți­ei ora­șu­lui Negru Vodă au des­fă­șu­rat o acțiu­ne pe linia sanc­țio­nă­rii fap­te­lor de încăl­ca­re a unor nor­me de con­vie­țu­i­re soci­a­lă, a ordi­nii și liniș­tii publi­ce.

În urma acti­vi­tă­ți­lor, poli­țiș­tii au legi­ti­mat 20 de per­soa­ne și au apli­cat 5 sanc­țiuni con­tra­ven­țio­na­le, în valoa­re de 800 de lei.

Tot­o­da­tă, poli­țiș­tii le-au adus la cunoș­tin­ță cetă­țe­ni­lor și ope­ra­to­ri­lor eco­no­mici pre­ve­de­ri­le lega­le în ceea ce pri­veș­te dis­tan­ța­rea fizi­că și pur­ta­rea măș­tii de sigu­ran­ță.

Infrac­țiuni la regi­mul ruti­er, con­sta­ta­te de poli­țiști  

La data de 6 august a.c., în jurul orei 00.05, poli­țiști din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Ruti­er Con­stan­ța au iden­ti­fi­cat un băr­bat, de 21 de ani, care a con­dus un auto­tu­rism pe DN 39, pe raza loca­li­tă­ții Amza­cea, fără a pose­da per­mis de con­du­ce­re pen­tru nicio cate­go­rie de vehi­cu­le.

La data 7 august a.c., în jurul orei 00.20, poli­țiști din cadrul Poli­ți­ei ora­șu­lui Ovi­diu au iden­ti­fi­cat un băr­bat, de 55 de ani, care a con­dus un auto­tu­rism pe Șosea­ua Națio­na­lă din ora­șul Ovi­diu, fără a pose­da per­mis de con­du­ce­re pen­tru nicio cate­go­rie de vehi­cu­le.

Poli­țiș­tii con­ti­nuă seria acti­vi­tă­ți­lor pre­ven­ti­ve pe lito­ral

În cur­sul zilei de ieri, poli­țiș­tii Biro­u­lui de Ana­li­ză și Pre­ve­ni­re a Cri­mi­na­li­tă­ții, împre­u­nă cu poli­țiști din cadrul Poli­ți­ei sta­țiu­nii Nept­un au con­ti­nu­at seria acti­vi­tă­ți­lor pre­ven­ti­ve pe lito­ra­lul româ­nesc. Au fost avu­te în aten­ție sta­țiu­ni­le Venus, Cap Auro­ra, Jupi­ter, Nept­un și Olimp.

Dis­cu­ți­i­le au fost pur­ta­te atât cu admi­nis­tra­to­rii spa­ți­i­lor de caza­re din sta­țiu­ni­le men­țio­na­te, cât și cu turiș­tii veniți în con­ce­diu. Au fost pre­zen­ta­te aspec­te lega­te de cau­ze­le gene­ra­toa­re ale infrac­țiu­ni­lor de fur­turi de pe pla­jă sau din came­re­le de hotel, dar și din auto­tu­ris­me, pre­cum și moda­li­tă­ți­le prin care aces­te infrac­țiuni pot fi pre­ve­ni­te.

În sco­pul pre­ve­ni­rii fur­tu­ri­lor din auto­tu­ris­me, poli­țiș­tii vă sfă­tu­iesc:

- Nu lăsați în inte­ri­o­rul mași­nii bunuri de valoa­re (genți, poșe­te, apa­ra­tu­ră elec­tro­ni­că), chiar dacă lip­siți pen­tru scurt timp;

- În tim­pul depla­să­rii, acțio­nați dis­po­zi­ti­vul de blo­ca­re a uși­lor, în acest fel evi­tați să vi se sutra­gă poșe­ta la sema­for sau când sun­teți în sta­țio­na­re;

- În sta­ți­i­le de ali­men­ta­re cu car­bu­ranți, pe tim­pul achi­tă­rii con­tra­va­lo­rii com­bus­ti­bi­lu­lui, acțio­nați sis­te­mul de închi­de­re a uși­lor;

- Când pără­siți auto­tu­ris­mul, gea­mu­ri­le tre­bu­ie să fie întot­dea­u­na închi­se com­plet și sis­te­mul de blo­ca­re a uși­lor acțio­nat.

Acti­vi­tă­ți­le des­fă­șu­ra­te fac par­te din Pro­gra­mul local „Lito­ral 2020”.


Man­ga­lia News, 08.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply