De la 150 de lei pe lună, la 180 de lei. Atât va fi alocația de stat pentru copii, de la 1 august 2020 (Document)

0
256

Este ofi­ci­al. A fost publi­ca­tă Ordo­nan­ța de urgen­ță pen­tru modi­fi­ca­rea Legii nr. 61/1993 pri­vind alo­ca­ția.

Ordo­nan­ța de Urgen­ță sta­bi­leș­te că, la data de 1 iulie 2020, alo­ca­ția stan­dard pen­tru copi­ii cu vâr­ste cuprin­se între 2 și 18 ani se majo­rea­ză până la nive­lul de 300 de lei pe lună.

În aceas­tă noap­te, în Moni­to­rul Ofi­ci­al nr. 688 din 31 iulie a fost publi­ca­tă Ordo­nan­ță de urgen­ță numă­rul 123 pen­tru modi­fi­ca­rea art. 3 din Legea nr. 61/1993 pri­vind alo­ca­ția de stat pen­tru copii.

Înce­pând cu luna august a aces­tui an, alo­ca­ția creș­te cu 20%, pro­cent apli­cat dife­ren­ței din­tre 300 de lei și cuan­tu­mul actu­al, potri­vit pro­iec­tu­lui de OUG.

În pre­zent alo­ca­ția stan­dard este de 150 de lei, iar de luna vii­toa­re, copi­ii între doi și 18 ani vor pri­mi în plus 30 de lei la alo­ca­ție, care va ajun­ge la 180 de lei pe lună.

Urmă­toa­re­le majo­rări vor avea loc la 1 ianu­a­rie 2021 și la 1 iulie 2022.

Creș­te­rea va fi tot de 20%, apli­cat la dife­ren­ța din­tre cei 300 de lei și nive­lul de atunci al alo­ca­ți­ei-ceea ce înseam­nă încă 24 de lei pe lună, de exem­plu, la 1 ianu­a­rie.

Înce­pînd din ianu­a­rie 2023 alo­ca­ția creș­te din ofi­ciu, cu rata infla­ți­ei.


ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 123 din 31 iulie 2020

pen­tru modi­fi­ca­rea art. 3 din Legea nr. 61/1993 pri­vind alo­ca­ția de stat pen­tru copii

EMITENT

GUVERNUL ROMÂNIEI

Publi­cat în  MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 31 iulie 2020.

Având în vede­re nece­si­ta­tea înca­dră­rii în limi­ta de defi­cit buge­tar, insti­tu­i­tă prin regle­men­tări euro­pe­ne (Sis­te­mul euro­pean de con­turi — defi­cit ESA),ținând cont de chel­tu­ie­li­le supli­men­ta­re de apro­xi­ma­tiv 6,6 mili­ar­de lei rezul­ta­te din apli­ca­rea pre­ve­de­ri­lor Legii nr. 14/2020 pri­vind apro­ba­rea Ordo­nan­ței de urgen­ță a Guver­nu­lui nr. 9/2019 pen­tru modi­fi­ca­rea și com­ple­ta­rea Legii nr. 61/1993 pri­vind alo­ca­ția de stat pen­tru copii, pre­cum și pen­tru modi­fi­ca­rea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 pri­vind pro­tec­ția și pro­mo­va­rea drep­tu­ri­lor per­soa­ne­lor cu han­di­cap, cu modi­fi­că­ri­le ulterioare,în vede­rea asi­gu­ră­rii aces­tui drept con­sti­tu­țio­nal ca for­mă de ocro­ti­re a sta­tu­lui acor­da­tă tutu­ror copi­i­lor, fără dis­cri­mi­na­re, pre­cum și pen­tru a asi­gu­ra sus­te­na­bi­li­ta­tea plă­ții sume­lor în cuan­tu­mul majo­rat al alo­ca­ți­ei de stat pen­tru copii con­form Legii nr. 14/2020, cu modi­fi­că­ri­le ulterioare,luând în con­si­de­ra­re fap­tul că s‑a res­pins de către Cur­tea Con­sti­tu­țio­na­lă prin Deci­zia nr. 593/2020, cu una­ni­mi­ta­te de voturi, obiec­ția de necon­sti­tu­țio­na­li­ta­te refe­ri­toa­re la Legea pri­vind res­pin­ge­rea Ordo­nan­ței de urgen­ță a Guver­nu­lui nr. 2/2020 pen­tru pro­ro­ga­rea intră­rii în vigoa­re a art. I pct. 1 din Legea nr. 14/2020 pri­vind apro­ba­rea Ordo­nan­ței de urgen­ță a Guver­nu­lui nr. 9/2019 pen­tru modi­fi­ca­rea și com­ple­ta­rea Legii nr. 61/1993 pri­vind alo­ca­ția de stat pen­tru copii, pre­cum și pen­tru modi­fi­ca­rea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 pri­vind pro­tec­ția și pro­mo­va­rea drep­tu­ri­lor per­soa­ne­lor cu handicap,întrucât Legea nr. 14/2020, cu modi­fi­că­ri­le ulte­ri­oa­re, prin care majo­ra­rea cuan­tu­mu­lui alo­ca­ți­ei de stat pen­tru copii, res­pec­tiv dub­la­rea cuan­tu­mu­lui aces­te­ia acor­dat în anul 2019, și în con­di­ți­i­le Deci­zi­ei Cur­ții Con­sti­tu­țio­na­le nr. 593/2020, va pro­du­ce efec­te juri­di­ce înce­pând cu data de 1 august 2020,având în vede­re fap­tul că de la buge­tul de stat au fost sus­ți­nu­te o serie de chel­tu­ieli nepre­vă­zu­te pen­tru com­ba­te­rea răs­pân­di­rii coro­na­vi­ru­su­lui SARS-CoV‑2, fapt pen­tru care resur­se­le finan­ci­a­re sunt insuficiente,ținând cont de fap­tul că din buge­tul anu­lui 2020 tre­bu­ie să fie aco­pe­ri­te atât chel­tu­ie­li­le pen­tru sus­ți­ne­rea măsu­ri­lor de redre­sa­re eco­no­mi­că și de pro­tec­ție soci­a­lă pen­tru com­ba­te­rea efec­te­lor răs­pân­di­rii coro­na­vi­ru­su­lui SARS-CoV‑2, cât și chel­tu­ie­li­le gene­ra­te de majo­ra­rea unor drep­turi soci­a­le, inclu­siv a alo­ca­ți­ei de stat pen­tru copii,în acest con­text, majo­ra­rea alo­ca­ți­ei de stat pen­tru copii din luna august 2020, cu un impact buge­tar de apro­xi­ma­tiv 2,3 mili­ar­de lei care nu poa­te fi sus­ți­nut, și având în vede­re Deci­zia Cur­ții Con­sti­tu­țio­na­le nr. 593/2020, în absen­ța unor pre­ve­deri care să asi­gu­re o majo­ra­re sus­te­na­bi­lă a cuan­tu­mu­lui alo­ca­ți­ei de stat pen­tru copii, vor fi afec­tați nega­tiv indi­ca­to­rii buge­tari.

Aces­te aspec­te vizea­ză un inte­res public și con­sti­tu­ie o situ­a­ție extra­or­di­na­ră, a cărei regle­men­ta­re nu poa­te fi amâ­na­tă și impu­ne adop­ta­rea de măsuri ime­di­a­te pe calea ordo­nan­ței de urgență.În teme­iu­lart. 115 alin. (4) din Con­sti­tu­ția Româ­ni­ei, republicată,Guvernul Româ­ni­ei adop­tă pre­zen­ta ordo­nan­ță de urgen­ță.

ARTICOL UNIC

Arti­co­lul 3 din Legea nr. 61/1993 pri­vind alo­ca­ția de stat pen­tru copii, repu­bli­ca­tă în Moni­to­rul Ofi­ci­al al Româ­ni­ei, Par­tea I, nr. 767 din 14 noiem­brie 2012, cu modi­fi­că­ri­le și com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re, se modi­fi­că și va avea urmă­to­rul cuprins:

Arti­co­lul 3(1) Alo­ca­ția de stat pen­tru copii se sta­bi­leș­te în cuan­tum de:

a) 600 lei pen­tru copi­ii cu vâr­sta de până la 2 ani sau de până la 3 ani, în cazul copi­lu­lui cu han­di­cap;

b) 300 lei pen­tru copi­ii cu vâr­sta cuprin­să între 2 ani și 18 ani, pre­cum și pen­tru tine­rii pre­vă­zuți la art. 1 alin. (3);

c) 600 lei pen­tru copi­ii cu vâr­sta cuprin­să între 3 ani și 18 ani, în cazul copi­lu­lui cu han­di­cap.

(2) Cuan­tu­mul pre­vă­zut la alin. (1) se apli­că înce­pând cu drep­tu­ri­le afe­ren­te lunii iulie 2022.

(3) Înce­pând cu drep­tu­ri­le bănești afe­ren­te lunii august 2020, cuan­tu­mul alo­ca­ți­ei de stat se majo­rea­ză cu 20 de punc­te pro­cen­tu­a­le, apli­ca­te sumei rezul­ta­te din dife­ren­ța din­tre cuan­tu­mul pre­vă­zut la alin. (1) și cuan­tu­mul acor­dat ante­ri­or, în luna iulie 2020.

(4) În peri­oa­da 1 ianu­a­rie 2021–1 iulie 2022, majo­ra­rea pre­vă­zu­tă la alin. (3) se apli­că de două ori pe an, res­pec­tiv înce­pând cu drep­tu­ri­le afe­ren­te lunii ianu­a­rie și drep­tu­ri­le afe­ren­te lunii iulie a fie­că­rui an.

(5) Înce­pând cu drep­tu­ri­le afe­ren­te lunii ianu­a­rie 2023, cuan­tu­mul alo­ca­ți­ei de stat pen­tru copii se inde­xea­ză anu­al, din ofi­ciu, cu rata medie anu­a­lă a infla­ți­ei.

(6) În con­di­ți­i­le în care buge­tul de stat poa­te sus­ți­ne un cuan­tum mai mare al alo­ca­ți­ei de stat pen­tru copii, prin hotă­râre a Guver­nu­lui se poa­te sta­bili un nivel mai ridi­cat decât cel pre­vă­zut la alin. (5).

(7) Titu­lar al drep­tu­lui la alo­ca­ția de stat pen­tru copii este copi­lul.

(8) Alo­ca­ția de stat pen­tru copii pre­vă­zu­tă la alin. (1) lit. a) se cumu­lea­ză cu indem­ni­za­ția luna­ră, sti­mu­len­tul lunar sau sti­mu­len­tul de inser­ție, pre­vă­zu­te de Ordo­nan­ța de urgen­ță a Guver­nu­lui nr. 148/2005 pri­vind sus­ți­ne­rea fami­li­ei în vede­rea creș­te­rii copi­lu­lui, apro­ba­tă cu modi­fi­cări și com­ple­tări prin Legea nr. 7/2007, cu modi­fi­că­ri­le și com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re, res­pec­tiv de Ordo­nan­ța de urgen­ță a Guver­nu­lui nr. 111/2010 pri­vind con­ce­di­ul și indem­ni­za­ția luna­ră pen­tru creș­te­rea copi­i­lor, apro­ba­tă cu modi­fi­cări prin Legea nr. 132/2011, cu modi­fi­că­ri­le și com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re.

(9) Dacă din cal­cu­lul cuan­tu­mu­lui alo­ca­ți­ei de stat pen­tru copii pre­vă­zut la alin. (3)-(5) rezul­tă frac­țiuni în bani, cuan­tu­mul se rot­u­n­jeș­te la leu în favoa­rea bene­fi­ci­a­ru­lui.

PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN
Con­tra­sem­nea­ză:
Vice­prim-minis­tru,
Ralu­ca Tur­can
Minis­trul mun­cii și pro­tec­ți­ei soci­a­le,
Vic­to­ria Vio­le­ta Ale­xan­dru
Minis­trul finan­țe­lor publi­ce,
Vasi­le-Flo­rin Cîțu.

Bucu­rești, 31 iulie 2020.

Nr. 123.


Man­ga­lia News, 01.08.2020. sur­sa: ziuaconstanta.ro și por­tal legi­sla­tiv.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply