Crimă la Mangalia! Opt ani de închisoare și daune de aproape un sfert de milion de euro

0
9008

Cri­mă la Man­ga­lia! Opt ani de închi­soa­re și dau­ne de aproa­pe un sfert de mili­on de euro!

Pri­mul ter­men în ape­lul cau­zei a fost sta­bi­lit pen­tru data de 26 noiem­brie. Incul­pa­tul este acu­zat că, în data de 19 august 2019, după un botez, în timp ce se afla în cur­tea unui imo­bil, pe fon­dul unui con­flict pre­e­xis­tent, a tras un foc de armă (armă leta­lă, supu­să auto­ri­ză­rii Beret­ta cali­bru 12, deți­nu­tă ile­gal) în direc­ția unui băr­bat. Con­form magis­tra­ți­lor, un grup de apro­xi­ma­tiv 25 de ali­ce a lovit vic­ti­ma pe tra­iec­to­rie direc­tă în zona șol­du­lui stâng și cau­zând dece­sul aces­te­ia.

Jude­că­to­rii de la Cur­tea de Apel Con­stan­ța au sta­bi­lit pri­mul ter­men în ape­lul dosa­ru­lui (6076/118/2019) în care Flo­rin B., un băr­bat, din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, a fost con­dam­nat în pri­mă instan­ță, de Tri­bu­na­lul Con­stan­ța, la opt ani şi zece luni pen­tru comi­te­rea infra­cţiu­nii de omor, loviri sau alte vio­lenţe, deţi­ne­re de arme leta­le fără drept și uz de armă leta­lă fără drept. De ase­me­nea, tot în pri­mă instan­ță, magis­tra­ții au decis acor­da­rea sumei de apro­xi­ma­tiv 220.000 de euro cu titlul de dau­ne mora­le.
 
Deci­zia Tri­bu­na­lu­lui Con­stan­ța a fost con­tes­ta­tă la Cur­tea de Apel. Pri­mul ter­men în ape­lul cau­zei a fost sta­bi­lit pen­tru data de 26 noiem­brie.
 
În echi­zi­to­ri­ul nr.122/P/2019 emis la data de 10 octom­brie 2019 de către Par­che­tul de pe lân­gă Tri­bu­na­lul Con­stan­ța se ara­tă că incul­pa­tul este acu­zat că, în data de 19 august 2019, în jurul ore­lor 12.30, după un botez, în timp ce se afla în cur­tea unui imo­bil, pe fon­dul unui con­flict pre­e­xis­tent, a tras un foc de armă (armă leta­lă, supu­să auto­ri­ză­rii Beret­ta cali­bru 12, deți­nu­tă ile­gal) în direc­ția unui băr­bat, aflat de ase­me­nea în cur­tea imo­bi­lu­lui men­țio­nat.

Date din anche­tă 

Con­form magis­tra­ți­lor, un grup de apro­xi­ma­tiv 25 de ali­ce a lovit vic­ti­ma pe tra­iec­to­rie direc­tă în zona șol­du­lui stâng și cau­zând dece­sul aces­te­ia.
 
Pro­cu­ro­rii au mai reți­nut că, după exe­cu­ta­rea pri­mu­lui foc de armă, în con­di­ți­i­le expu­se ante­ri­or, ca urma­re a încer­că­rii unor cetă­țeni de a‑l depo­se­da de armă, incul­pa­tul a tras un al doi­lea foc, o par­te din ali­ce­le con­ți­nu­te de car­tuș, lovindu‑i prin rico­șeu (din pave­le­le de ciment) pe doi băr­bați, care au avut nevo­ie de mai mul­te zile de îngri­jiri medi­ca­le.


 Citiți con­ti­nu­a­rea în ziuaconstanta.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply