Creştinii prăznuiesc astăzi Adormirea Maicii Domnului, sau Sfânta Maria Mare, ocrotitoarea marinarilor

0
152

Cre­ş­ti­nii prăz­nu­iesc sâm­bă­tă, 15 August, Ador­mi­rea Mai­cii Dom­nu­lui sau Sfân­ta Maria Mare, una din­tre cele mai mari săr­bă­tori din an. Mai­ca Dom­nu­lui este şi ocro­ti­toa­rea mari­na­ri­lor. De aceas­tă zi sunt lega­te tra­di­ţii, obi­ce­iuri şi super­sti­ţii care pot fi întâl­ni­te şi astăzi în diver­se zone ale ţării.

Gra­dul îna­lt de cin­sti­re acor­da­tă Mai­cii Dom­nu­lui în cul­tul orto­dox se vede şi prin numă­rul mare al săr­bă­to­ri­lor închi­na­te prăz­nu­i­rii ei. Pe când sfinţii cei­la­lţi sunt, de regu­lă, pome­ni­ţi o sin­gu­ră dată pe an, şi anu­me în ziua ador­mi­rii lor, Sfân­ta Fecioa­ră Maria este prăz­nu­i­tă, în chip spe­cial, de mai mul­te ori în cur­sul anu­lui bise­ri­cesc, prin praz­ni­ce care cin­stesc nu numai ador­mi­rea sau tre­ce­rea ei la cele veş­ni­ce, ci şi naş­te­rea, dar şi  une­le minuni săvârşi­te prin pute­rea ei, după ple­ca­rea din via­ţa aceas­ta. […] [news.ro].

La mulți ani, cu sănă­ta­te și bucu­rii, tutu­ror celor care poar­tă nume­le sfânt al Mai­cii Dom­nu­lui! Mari­na­ri­lor, le urăm: ”Bun cart, îna­in­te și Vânt din pupa!”


Man­ga­lia News, 15.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply