Corina Martin, vicepreședinta PER Constanța, cere revocarea deciziei de închidere a teraselor la ora 23.00

0
247

Măsu­ri­le recent adop­ta­te de Comi­te­tul de Urgen­ță Con­stan­ța, cu pri­vi­re la închi­de­rea tera­se­lor la ora 23.00 in jude­țul Con­stan­ța, afec­tea­ză grav veni­tu­ri­le ope­ra­to­ri­lor locali din HORECA si vacan­țe­le a sute de mii de romani, pe Lito­ra­lul româ­nesc.

Ope­ra­to­rii din turism de pe Lito­ral își puneau spe­ran­ța ca în luna august să recu­pe­re­ze din pier­de­ri­le sufe­ri­te la înce­pu­tul sezo­nu­lui — dar sunt nevo­i­ti acum să suporte, in con­ti­nu­a­re, pier­deri uri­a­șe si să facă față pro­vo­că­rii de a supra­vie­țui, cu cos­turi mari, lega­te de pla­ta per­so­na­lu­lui, pla­ta echi­pa­men­te­lor de pro­tec­ție sani­ta­ră si a cos­tu­ri­lor de ope­ra­re , in con­di­ți­i­le în care veni­tu­ri­le lor vor scă­dea chiar și mai mult, prin deci­zia de a închi­de întrea­ga acti­vi­ta­te la ora 23.00.

După mulți ani în care turiș­tii români au ales să ple­ce în afa­ra țării pen­tru deru­la­rea vacan­țe­lor lor, avem posi­bi­li­ta­tea ca, în acest an, ope­ra­to­rii români din indus­trie să câști­ge veni­turi supli­men­ta­re, iar des­ti­na­ți­i­le româ­nești să câști­ge o ima­gi­ne mai bună față de per­cep­ția ante­ri­oa­ră a turiș­ti­lor cu pri­vi­re la vacan­țe­le în Româ­nia, cu con­di­ția ca ope­ra­to­rii HORECA să facă un mana­ge­ment bun al vân­ză­ri­lor, tari­fe­lor și ser­vi­ci­i­lor în loca­ți­i­le în care ope­rea­ză.

Dar intro­du­ce­rea de res­tric­ții care impun închi­de­rea acti­vi­tă­ții la o oră anu­me, adu­ce o nouă si grea lovi­tu­ră pen­tru ei și pen­tru toți cei care con­cu­ră la ima­gi­nea și ser­vi­ci­i­le des­ti­na­ți­ei turis­ti­ce Lito­ral si cre­ea­ză un dez­a­van­taj evi­dent față de alte des­ti­na­ții exter­ne, ce arun­că dato­rii și pier­deri pe ume­rii ope­ra­to­ri­lor români.

Spre com­pa­ra­ție, in des­ti­na­ții exter­ne pre­cum Gre­cia și Bul­ga­ria, turiș­tii români nu întâl­nesc ase­me­nea res­tric­ții si au par­te de o vacan­ță in con­di­ții de sigu­ran­ță si nor­ma­li­ta­te. De ase­me­nea, în nici o țară mem­bră U.E. nu mai exis­ta res­tric­ții cu pri­vi­re la pro­gra­mul de ope­ra­re a res­ta­u­ran­te­lor și uni­tă­ți­lor de caza­re. Ada­u­găm fap­tul că în indus­tria HORECA din jude­țul Con­stan­ța lucrea­ză pes­te 50.000 de anga­jați sezo­ni­eri, ale căror veni­turi sunt, de ase­me­nea, afec­ta­te, pe lân­gă pier­de­ri­le si cos­tu­ri­le uri­a­șe pe care le au de supor­tat anga­ja­to­rii.

Decla­ra­ție Cori­na Mar­tin, Vice­pre­se­din­te Par­ti­dul Eco­lo­gist Roman si Can­di­dat la Pri­ma­ria Con­stan­ta: “Având in vede­re că în alte zone din țară, pre­cum jude­țul Timiș, s‑a reve­nit, ieri, asu­pra deci­zi­i­lor de închi­de­re a tera­se­lor la ora 23.00, si luând în con­si­de­ra­re că Lito­ra­lul este o des­ti­na­ție turis­ti­că majo­ră a Româ­ni­ei, deja extrem de grav afec­ta­tă, soli­cit ferm Pre­fec­tu­lui Con­stan­ței, Geor­ge Nicu­les­cu, sa ree­va­lu­e­ze situ­a­ția si ris­cul real epi­de­mi­o­lo­gic și să se impli­ce în sus­ți­ne­rea inte­re­se­lor eco­no­mi­ei loca­le, a turis­mu­lui și în pro­te­ja­rea drep­tu­lui la o vacan­ță în nor­ma­li­ta­te a turiș­ti­lor români ce ne sunt oas­peți”.

Comu­ni­cat pri­mit de la Secre­ta­ri­a­tul PER CONSTANȚA.


Man­ga­lia News, 06.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply