Container cu mobilier, încărcat cu peste 412.000 pachete ţigări de contrabandă, în valoare de 1,2 milioane de Euro, în Portul Constanța Sud Agigea

0
320

Poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră din cadrul Găr­zii de Coas­tă, sub coor­do­na­rea pro­cu­ro­ru­lui din cadrul Par­che­tu­lui Cur­ții de Apel Con­stanţa, au des­co­pe­rit și con­fis­cat, în urma unor acti­vi­tăți infor­ma­tiv-ope­ra­ti­ve, pes­te 412.000 pache­te cu țigări de con­tra­ban­dă, trans­por­ta­te într-un con­tai­ner cu obiec­te de mobilier.

 În data de 19.08.2020, în Por­tul Con­stan­ța Sud Agi­gea, s‑a efec­tu­at con­tro­lul fizic al unui con­tai­ner, selec­tat  în baza unei infor­ma­ții, de către poli­țiș­tii de fron­ti­e­ră din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Pre­ve­ni­rea și Com­ba­te­rea Migra­ți­ei Ile­ga­le și Infrac­țio­na­li­tă­ții Trans­fron­ta­li­ere. Con­form docu­men­te­lor de trans­port, con­tai­ne­rul tre­bu­ia să fie încăr­cat cu mobi­li­er din mate­ri­al plas­tic, având ca pro­ve­nienţă Emi­ra­te­le Ara­be Unite.

La des­chi­de­rea con­tai­ne­ru­lui, poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră şi lucră­to­rii vamali au con­sta­tat că în par­tea din faţă se aflau cutii care conţi­neau obiec­te­le de mobi­li­er menţio­na­te în docu­men­te, iar res­tul con­tai­ne­ru­lui fiind încăr­cat cu cutii de car­ton ce con­ți­neau țigări de pro­ve­nien­ță Duty Free.

Con­tai­ne­rul a fost trans­por­tat la sedi­ul Găr­zii de Coas­tă, unde, în urma inven­ta­ri­e­rii a rezul­tat can­ti­ta­tea de 412.050 pache­te cu țigări, în valoa­re de 4.944.600 lei (apro­xi­ma­tiv 1.021.600 euro). Ţigă­ri­le au fost ridi­ca­te de poli­țiș­tii de fron­ti­e­ra, in vede­rea confiscării.

În cau­ză, poli­țiș­tii de fron­ti­e­ră, sub coor­do­na­rea pro­cu­ro­ru­lui din cadrul Par­che­tu­lui din cadrul Cur­ții de Apel Con­stanţa, efec­tu­ea­ză cer­ce­tări sub aspec­tul săvârşi­rii infra­cţiu­nii de con­tra­ban­dă, la fina­li­za­re urmând a fi lua­te măsu­ri­le lega­le ce se impun.


Man­ga­lia News, 23.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply