Concedieri la șantierele navale Mangalia și Galați; DAMEN nu mai are comenzi

0
776

Un număr de 870 de anga­jați vor fi con­ce­di­ați de pe șan­ti­e­re­le nava­le Man­ga­lia și Galați, apar­ținând gru­pu­lui olan­dez Damen. Măsu­ra vine în con­tex­tul scă­de­rii comen­zi­lor dar și a pre­țu­lui petro­lu­lui, mai ales că șan­ti­e­rul de la Galați este spe­cia­li­zat pe con­stru­i­rea de nave des­ti­na­te aces­tei indus­trii.

La ȋnce­pu­tul aces­tui an, Gru­pul Damen a pre­zen­tat un plan ambi­ţi­os de vii­tor, por­nind de la per­spec­ti­va navi­ga­ţi­ei ȋn con­di­ţii de zero emi­sii de car­bon, dar şi a digi­ta­li­ză­rii şi stan­dar­di­ză­rii plat­for­me­lor de lucru. Ȋn acest scop, gru­pul a dema­rat deja inves­ti­ţii spe­ci­fi­ce. Cu toa­te aces­tea, pre­tul scă­zut al petro­lu­lui a deter­mi­nat parţi­al, o ȋnce­ti­ni­re a acti­vi­tă­ţii ȋn seg­men­tul offsho­re. Acest fac­tor, coro­bo­rat cu con­se­cinţe­le epi­de­mi­ei COVID-19, con­du­ce la nece­si­ta­tea unor schim­bări orga­ni­za­ţio­na­le pe ter­men scurt, meni­te să asi­gu­re adap­ta­rea com­pa­niei la noua rea­li­ta­te. Drept urma­re, gru­pul va dis­po­ni­bi­li­za ȋn jur de 1.050 anga­ja­ţi din ȋntrea­ga lume”, se ara­tă în comu­ni­ca­tul Damen.

Damen menţio­nea­ză că nu exclu­de posi­bi­li­ta­tea ca şi alte schim­bări orga­ni­za­ţio­na­le să se dove­deas­că a fi nece­sa­re.

Toa­te sunt măsuri difi­ci­le, cu impact atât asu­pra afa­ce­rii noas­tre de fami­lie, cât şi asu­pra anga­ja­ţi­lor noş­tri. Cu toa­te aces­tea, schim­bă­ri­le sunt nece­sa­re pen­tru a putea menţi­ne un cli­mat sănă­tos ȋn com­pa­nie şi a bene­fi­cia de bune­le per­spec­ti­ve ale pro­iec­te­lor potenţi­a­le pe ter­men lung din diver­se sec­toa­re ale pieţei con­stru­cţi­i­lor şi repa­ra­ţi­i­lor de nave”, mai pre­ci­zea­ză comu­ni­ca­tul Damen.

Repre­zen­tan­ții com­pa­niei au anun­țat că vor con­ce­dia, la nivel glo­bal, 1000 de anga­jați. Inte­re­sant este fap­tul că cei mai mulți mun­ci­tori sunt din țara noas­tră, 870 de oameni, în timp ce din Olan­da vor fi con­ce­di­a­te doar 173 de per­soa­ne.

Autor: Daniel ALBU, focuspress.ro


Man­ga­lia News, 06.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply