COLUMNA LUI TRAIAN, monumentul unic pe care ne putem vedea strămoşii adevăraţi!

0
198

Dacia Ede­ni­ca: Nu le vom fi nici­o­da­tă des­tul de recu­nos­că­tori lui Tra­ian şi geni­a­li­lor sculp­tori romani, pen­tru monu­men­tul lor ine­dit, inso­lit, unic în isto­rie şi pe pla­ne­tă, care e Colum­na.

O sin­gu­ră sce­nă să fi făcut şi li s‑ar cădea întrea­ga noas­tră recu­noş­tinţă, dar când ei au săpat în pia­tră o gale­rie de ima­gini însu­mând 200 de metri!

Avem acest atu, de care nu uzăm înde­a­juns. Iată, eu pro­voc pe ori­ci­ne: Ară­ta­ţi-mi o foto­gra­fie cu fami­lia voas­tră, cu îna­in­ta­şii voş­tri, cea mai veche pe care o aveţi! Unii vor ară­ta foto­gra­fii din anii 20 ai vea­cu­lui tre­cut, alţii de dina­in­tea Pri­mu­lui Răz­boi Mondi­al, alţii hăt, de către mij­lo­cul seco­lu­lui XIX. Nimeni însă de pe supra­fa­ţa pămân­tu­lui nu poa­te ară­ta o foto­gra­fie de fami­lie ante­ri­oa­ră seco­lu­lui XIX. De dina­in­te de 1.800, aşa­dar.

Dar eu pot: iată, aceas­tă foto­gra­fie a fami­li­ei mele este din anul 113 după Hris­tos. Aproa­pe con­tem­po­ra­nă cu con­tem­po­ra­nii lui Iisus Hris­tos. Evan­ghe­lis­tul Ioan abia muri­se, cu doar câţi­va ani mai îna­in­te. Ca să ne fie mai clar des­pre ce vor­bim. Şi cul­mea e că numai noi sun­tem pri­vi­le­gi­a­ţii care pose­dă o ase­me­nea comoa­ră docu­men­ta­ră dar şi afec­ti­vă, dra­gă ini­mii noas­tre.

De ce?, ar sări con­tes­ta­ta­rii. Şi asi­ro-babi­lo­nie­nii şi egip­te­nii au avut sculp­turi şi pic­turi, chiar mai vechi decât Colum­na. Au avut, dar în ele nu erau repre­zen­ta­ţi decât zei şi cape­te înco­ro­na­te. Ima­gi­ni­le oşti­lor lor nu înfă­ţi­şau oameni reali ci niş­te figuri deco­ra­ti­ve, un tip mul­ti­pli­cat. Or, popoa­re­le res­pec­ti­ve nu des­cind nici din zei, nici din împă­ra­ţi sau faraoni şi nici chiar din niş­te clo­ne. Gre­cii au inven­tat repre­zen­ta­rea rea­lis­tă, cu care au exce­lat, dar şi ei s‑au rezu­mat tot la zei şi regi, prin­tre care se mai stre­cu­ra câte un filo­sof ca Socra­te, ori câte un poet ca Homer sau Eschil. Şi nici gre­cii de azi nu sunt des­cen­denţii nici ai zei­lor, nici ai lui Peri­cle sau Ale­xan­dru, şi nici măcar ai lui Pita­go­ra. Ast­fel că nici un unul din­tre aces­te popoa­re nu-şi poa­te vedea stră­moşii ade­vă­ra­ţi.

Noi putem. Cu Colum­na, roma­nii au spart tipa­re­le de mult sta­tor­ni­ci­te şi au săvârşit un salt ulu­i­tor: au pre­lu­at rea­lis­mul grec, dar nu s‑au mai limi­tat la vâr­furi, ci au pre­zen­tat oame­nii de rând, ţăra­nii cu feme­i­le şi copi­ii lor, une­le cu ei în bra­ţe ori în cova­tă pe cre­ş­tet, cu vite­le lor, oi, capre, boi cul­ca­ţi să rume­ge pe-nde­le­te.

Arta anti­că era aris­to­cra­tă. Aşa cum în icoa­ne­le cre­ş­ti­ne pot apa­re exclu­siv sfinţi şi în nici un caz oameni obi­ş­nui­ţi, în arta Anti­chi­tă­ţii aveau acces doar zeii şi repre­zen­tanţii lor pe pământ, întru­chi­pă­ri ale lor, şi nici­de­cum oameni de jos. A exis­tat o exce­pţie, dar una sin­gu­ră: Colum­na lui Tra­ian.

În foto­gra­fia ală­tu­ra­tă, avem cel mai per­fect eşan­tion al popo­ru­lui dac. Nici un alt popor nu are ceva simi­lar.

Dar, inte­re­sant, de acest tra­ta­ment, de o valoa­re docu­men­ta­ră nepreţu­i­tă, pe Colum­nă au bene­fi­ci­at numai dacii, nu şi roma­nii, aceş­tia apă­rând doar în cali­ta­te de mili­tari. Nu apa­re o sin­gu­ră feme­ie roma­nă, nu apa­re un sin­gur copil roman; dace şi daci, da.

Avem deci, şi sun­tem sin­gu­rii care avem, foto­gra­fii ale părinţi­lor părinţi­lor noş­tri din anul 113, într-un album ale cărui file se desfă­şoa­ră pe lun­gi­mea a 200 de metri.

Ce teza­ur! Ce bogă­ţie!

Și ne sim­țim mari, puter­nici, numai de‑i gân­dim pe ei…”

Şi un ada­us:

În foto­gra­fie apar toa­te ipos­ta­ze­le uma­ne din soci­e­ta­te: băr­ba­ţi, femei, copii. Sur­prin­de însă, sare în ochi, pre­zenţa exce­si­vă a copi­i­lor, mai mari, mai mici, în bra­ţe, în albie pe cap, pe umeri (la băr­ba­tul de sus). E lim­pe­de că artis­tul a făcut‑o intenţio­nat, că a dorit să comu­ni­ce un mesaj, iar aces­ta, tra­dus în cuvin­te, este: ”Acest popor poa­te fi cuce­rit mili­tar, dar nu poa­te fi învins, pen­tru că are urma­şi, se per­pe­tu­ea­ză la nesfârşit”.

Copi­ii ace­ia sun­tem noi!


Man­ga­lia News, 05.08.2020. (sur­sa: Dacia-Ede­ni­ca).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply