Cine a fost profesorul preferat, care v‑a schimbat drumul în viață, elevi fiind, prin felul său de a fi, prin modul în care v‑a ghidat, sau printr‑o simplă vorbă? 

0
184

Ați avut un pro­fe­sor pre­fe­rat? Dacă da, ce anu­me l‑a făcut să rămâ­nă înti­pă­rit în min­tea și în sufle­tul vos­tru, ani la rând? Cine a fost pro­fe­soa­ra / pro­fe­so­rul care v‑a schim­bat dru­mul în via­ță, elevi fiind, prin felul său de a fi, prin modul în care v‑a ghi­dat, sau printr‑o sim­plă vor­bă? 

Fie­ca­re din­tre noi am avut un pro­fe­sor care ne‑a schim­bat dru­mul în via­ță, elevi fiind. Fie prin felul său de a fi, fie prin modul în care ne‑a ghi­dat, fie printr‑o sim­plă vor­bă care a avut un impact major asu­pra noas­tră într-un moment impor­tant al vie­ții noas­tre. Pen­tru voi cine a fost acel pro­fe­sor? Și ce anu­me l‑a făcut să fie dife­rit față de toți cei­lalți? 😊

Ele­vii au mai mare nevo­ie de sus­ți­ne­re emo­țio­na­lă și de moti­va­ție din par­tea cadre­lor didac­ti­ce, decât de infor­ma­ții. În cele din urmă, asta a făcut și pen­tru fie­ca­re din­tre noi dife­ren­ța din­tre un pro­fe­sor bun la cla­să și un pro­fe­sor care ne‑a influ­en­țat pozi­tiv ale­ge­ri­le în via­ță, în gene­ral. 

MN: Ne-am bucu­ra să comen­tați aici sau să ne scri­eți pe adre­sa redac­ți­ei, răs­pun­zând la aceas­tă între­ba­re com­ple­xă. Vom publi­ca răs­pun­su­ri­le voas­tre, care, cu sigu­ran­ță, vor fi îndru­ma­re pre­ți­oa­se, atât pen­tru cadre­le didac­ti­ce actu­a­le, cât și pen­tru ele­vii lor. (e‑mail: [email protected]).


Man­ga­lia News, 09.08.2020. (După o idee Super­Tea­ch).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply