Cel mai mare deșert de sare din Anzi? Nu! Ceea ce vedeți este ce a mai rămas din lacul Nuntași, în Dobrogea pârjolită de secetă [Foto/VIDEO]

0
324

”Nu, poze­le nu sunt făcu­te în Anzi, aco­lo unde se găseș­te cel mai mare deșert de sare din lume. Sunt făcu­te în jude­țul Con­stan­ța, comu­na Istria, unde ar fi tre­bu­it să găsim lacul Nun­tași. Acum vedem doar ce a mai rămas din el.

Astăzi, în urma unei adre­se pri­mi­te de la pri­mă­ria Istria, prin care ni se cere spri­ji­nul pen­tru reme­di­e­rea unei situ­a­ții nemaiîn­tâl­ni­te, m‑am dus per­so­nal la fața locu­lui, înso­țit de direc­to­rul ABADL, dl. Bogdan Bola și de spe­cia­liști din cadrul insti­tu­ți­ei. Recu­nosc, nu-mi ima­gi­nam că situ­a­ția poa­te fi atât de gra­vă, mai ales că vor­bim des­pre un lac atât de cău­tat în tre­cut, cu real poten­ți­al.

Situ­a­ția stă în felul urmă­tor: Din cau­za sece­tei pedo­lo­gi­ce și a obtu­ră­rii cana­le­lor prin care putea fi ali­men­tat cu apă, lacul Nun­tași este secat în pro­por­ție de 95%! Și vor­bim des­pre un lac cu apă săra­tă, ase­mă­nă­tor celui din Techir­ghi­ol, care se întin­dea pe mai bine de 800 de hec­ta­re. Aco­lo, în urmă cu zeci de ani, oameni din toa­tă țara veneau să se bucu­re de efec­tul tera­pe­u­tic al nămo­lu­lui sapro­pe­lic. Acum? O ima­gi­ne dezo­lan­tă și nimic mai mult.

În peri­oa­da urmă­toa­re, vom veni cu solu­ții. În pri­mul rând, decol­ma­ta­rea cana­le­lor de ali­men­ta­re. Atât cel care face legă­tu­ra între lacul Sinoe și lacul Istria, cât și între lacul Istria și lacul Nun­tași. Abia apoi se va putea reme­dia aceas­tă situ­a­ție și lucru­ri­le vor reve­ni la nor­mal.

Pen­tru un plan con­cret și o acțiu­ne cât mai rapi­dă, i‑am con­vo­cat la o întâl­ni­re de lucru, care va avea loc mier­curi, 12 august, la sedi­ul Pre­fec­tu­rii Con­stan­ța, pe repre­zen­tan­ții ABADL, ARBDD, APM Con­stan­ța și cei ai Pri­mă­ri­ei Istria.

Disea­ră voi reve­ni cu un clip foar­te suges­tiv, prin care vă veți putea da sea­ma și mai bine de dimen­siu­nea pro­ble­mei”.

Geor­ge-Ser­giu Nicu­les­cu, Pre­fec­tul Jude­țu­lui Con­stan­ța.


UPDATEBogdan Bola:
🛑Așa ara­tă acum lacul Nun­tași din Dobro­gea, care avea o supra­fa­ță tota­lă de 851 de hec­ta­re de luciu de apă. Astăzi, în mai puțin de două luni, este secat în pro­por­ție de 95%…
⚠️Lacul Nun­tași se află în admi­nis­tra­rea Rezer­va­ți­ei Biosfe­ra Del­ta Dună­rii (#ARBDD), pre­cum și lacu­ri­le adia­cen­te — Sinoe și His­tria. ARBDD se ocu­pă de îngri­ji­rea și exploa­ta­rea în con­di­ții nor­ma­le a aces­tor lacuri..
☀️Con­di­ți­i­le cli­ma­ti­ce semi­a­ri­de deter­mi­nă o eva­po­ra­ție mai ridi­ca­tă, care, aso­ci­a­te cu lip­sa unui aport sub­te­ran de apă dul­ce, a dus la acu­mu­la­rea de săruri, cu cali­tăți bal­neo-tera­pe­u­ti­ce. De aici și culoa­rea albă a solu­lui din fil­ma­re…
⏱️Acum mai puțin de 24 de ore, Pri­mă­ria Istria a noti­fi­cat Pre­fec­tu­ra Con­stan­ța cu pri­vi­re la seca­rea aproa­pe în tota­li­ta­te a lacu­lui Nun­tași. Pre­fec­tul Geor­ge Nicu­les­cu ne‑a con­tac­tat ime­di­at și a soli­ci­tat să îl acom­pa­niem de urgen­ță pe teren.
↗️Astăzi, împre­u­nă cu dom­nul pre­fect ne-am depla­sat pe teren pen­tru a eva­lua la fața locu­lui dimen­siu­nea dez­as­tru­lui. Spe­cia­liș­tii #ABADL moni­to­ri­zea­ză peri­o­dic lacul Nun­tași pri­vind cali­ta­tea apei și poten­ți­a­lul eco­lo­gic pen­tru Comi­sia Euro­pea­nă pen­tru a se cunoaș­te evo­lu­ția lui de la an la an. Ea se efec­tu­ea­ză tri­mes­tri­al, ulti­ma fiind în luna apri­lie 2020.
📊Men­țio­nez fap­tul că acest feno­men extrem a avut ca fac­tor și dife­ren­ța de nivel din­tre lacul Nun­tași și lacul His­tria. Mer­gând pe teren, am obser­vat că au fost dez­a­fec­ta­te sta­vi­le­le pe cana­lul de legă­tu­ră din­tre cele două lacuri care per­mi­teau regla­rea / con­tro­la­rea nive­lu­lui din­tre ele.
⚠️Pen­tru a putea acțio­na de urgen­ță, pre­fec­tul jude­țu­lui #Con­stan­ța a decis ca mâi­ne dimi­nea­ță să facem o întâl­ni­re de urgen­ță cu repre­zen­tan­ții ARBDD, admi­nis­tra­to­rul de drept al lacu­lui și Pri­mă­ria Istria. ABADL poa­te acțio­na rapid DOAR DACĂ cei de la Rezer­va­ție ne vor soli­ci­ta acest lucru.
🌧️Feno­me­nul de seca­re s‑a mai mani­fes­tat par­ți­al în anii tre­cuți, însă este pen­tru pri­ma dată când lacul Nun­tași a secat com­plet. Ast­fel, fau­na și flo­ra din zonă au fost afec­ta­te în mare par­te, însă prin măsu­ri­le pe care le-am putea între­prin­de ne vor per­mi­te să spri­ji­nim refa­ce­rea eco­sis­te­mu­lui.
🚜În cazul în care ni se va soli­ci­ta și după dis­cu­ți­i­le cu cole­gii mei, ne vom putea orga­ni­za efi­cient și vom putea acțio­na pe lac chiar în decur­sul aces­tei săp­tămâni. Efor­tu­ri­le noas­tre vor fi con­di­țio­na­te însă de feno­me­ne­le meteo — sece­ta hidro­lo­gi­că. Spe­răm doar că în peri­oa­da de toam­nă și iar­nă, vre­mea din Dobro­gea să fie boga­tă în pre­ci­pi­ta­ții.…
💡Pla­nul nos­tru este sim­plu: #ABADL va tre­bui să inter­vi­nă de urgen­ță pen­tru decol­ma­ta­rea cana­le­lor care asi­gu­ră sec­țiu­nea de tranzi­ta­re a apei între lacu­ri­le Sinoe, His­tria și până la Nun­tași. Din păca­te, o moni­to­ri­za­re con­stan­tă a aces­tor lacuri și între­ți­ne­rea cana­le­lor de legă­tu­ră din­tre ele ar fi putut evi­ta aceas­tă seca­re com­ple­tă…
⏳Acum…, aștep­tăm ziua de mâi­ne să vedem ce deci­zie se va lua cu pri­vi­re la acest feno­men extrem. Până atunci, noi vom face pla­nul de băta­ie, ne vom pre­găti să inter­ve­nim în acea zonă afec­ta­tă și vom mobi­li­za ori­ce resur­se de care dis­pu­nem. Alt­fel, înce­tul cu înce­tul, pro­ble­ma aceas­ta se va gene­ra­li­za în Dobro­gea…


Man­ga­lia News, 11.08.2020. (pre­lu­a­re de pe Fb).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply