Carmen Madeleine Curea: După mai bine de 30 de ani, descopăr din nou România!

0
307

Car­men Made­le­i­ne Curea: ”După mai bine de 30 de ani, des­co­păr din nou Româ­nia!”

Când eram stu­den­tă, prin ‘88-‘89, mer­geam în vacan­țe doar prin Româ­nia, evi­dent!

Într‑o vară, 4–5 stu­denți la Medi­ci­nă, am ple­cat din Crai­o­va, cu ruc­sa­cii în spa­te, pe jumă­ta­te plini cu con­ser­ve și încăl­țați cu teniși de Dră­gă­șani. Pri­ma opri­re a fost la Her­cu­la­ne și apoi la Orșo­va, la pia­ța sâr­bi­lor. Ne-am dus aco­lo și am pri­vit blu­gii.

De-aco­lo am urcat pe Che­i­le Nerei, unde am făcut rafting fără să știu, pen­tru că pe-atunci nu se numea așa. Ne-am răs­tur­nat cu bar­ca, iar eu mi-am pier­dut teni­șii de Dră­gă­șani. Am mers cu picioa­re­le în pungi, până când un sătean mi‑a dat de poma­nă niș­te san­da­le scâl­ci­a­te, maro!

Cu san­da­le­le maron am mers în Mara­mu­reș, am văzut Cimi­ti­rul Vesel de la Săpân­ța și o săr­bă­toa­re cu oameni îmbră­cați în cos­tu­me popu­la­re, foar­te colo­ra­te.

Am ajuns la Mânăs­ti­ri­le din nor­dul Mol­do­vei, la Mol­do­vi­ța, Suce­vi­ța, Voro­neț și Put­na. Țin min­te slu­j­ba de Sf. Maria și niș­te muș­ca­te mari și roșii. Poze nu am făcut pen­tru că nu aveam apa­rat foto!

Apoi am cobo­rât spre mare, în tabă­ră la Cos­ti­nești. Epa­va, Radio Vacan­ța, Disco Ring, Milli Vani­lli, câr­nați cu muș­tar pe far­fu­rie de car­ton. Apoi, îna­poi la Crai­o­va, că aveam de dat o “mări­re” de la 9 la 10!

A fost una din cele mai fru­moa­se vacan­țe!

După mai bine de 30 de ani, de data asta nu din cau­za neno­ro­ci­tu­lui de comu­nism, ci din cau­za neno­ro­ci­tu­lui de virus, des­co­păr din nou Româ­nia!

Locuri fru­moa­se, depin­de cu ce ochi le vezi. Ace­lași soa­re ca pe Côte d’Azur, o pla­jă mai fru­moa­să, o bri­ză plă­cu­tă și răco­roa­să.

Locuri minu­na­te, Bra­șov, Sibiu, Sighi­șoa­ra, Valea Zâne­lor, Ora­dea, Sina­ia, Del­ta Dună­rii! Oameni de toa­te felu­ri­le, nici mai buni, nici mai răi decât fran­ce­zii, ita­li­enii sau engle­zii, doar un pic mai săraci.

Cât des­pre mân­ca­re, îmi plac deo­po­tri­vă sala­ta de vine­te și foie gras-ul, săr­mă­lu­țe­le și fruc­te­le de mare, micii și rața cu por­to­ca­le.

Con­clu­zii:
1. Româ­nia e fru­moa­să. S‑o iubim!
2. Nu port nici­o­da­tă încăl­ță­min­te maron!
3. Mă revol­tă că anu­miți con­tem­po­rani de-ai mei nu știu că pe vre­mea neno­ro­ci­ți­lor de comu­niști am avut car­te­le la zahăr, făi­nă și mălai!
4. Să nu uităm de unde am ple­cat!

UPDATE

Jur­nal de știri, alter­na­tiv:

1. Pe pla­ja unde sun­tem noi, oame­nii stau dis­tan­tați unii de alții, ba chiar câte­va doam­ne poar­tă mas­că. Or fi doc­to­rit­ze:)))
2. Nu se ascul­tă mane­le!!!!!
3. Nu sunt cutii de bere arun­ca­te prin­tre șez­lon­guri.
4. Nu vor­beș­te nimeni tare.
5. Mulți oameni citesc cărți.
6. Am văzut niș­te cos­tu­me de baie, super­be­e­ee!

Car­men Made­le­i­ne Curea, august 2020.

Comen­ta­riu: Cu dr. Curea Made­le­i­ne Car­men am avut onoa­rea de a lucra 8 ani in Spi­ta­lul Cli­nic Colen­ti­na. Este medic pri­mar der­ma­to-vene­ro­log, cu doc­to­rat în Medi­ci­nă si este unul din­tre cei mai buni medici din țară, un OM minu­nat, cu un simț al umo­ru­lui desă­vâr­șit. Este sotia d‑lui Mirel Curea, cele­brul jur­na­list. N‑am inspi­ra­tie, să scriu cat de mult țin la dân­sa si cât de minu­na­tă e. (R.G.M).


Man­ga­lia News, 11.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply