Care sunt minusurile testului RT-PCR, pentru depistarea COVID-19

0
144

Care sunt minu­su­ri­le tes­tu­lui RT-PCR, pen­tru depis­ta­rea COVID-19.

Doi spe­cia­li­şti de renu­me expli­că limi­te­le tes­tu­lui RT-PCR. Potri­vit doc­to­ru­lui Radu Cior­nei, tes­te fals nega­ti­ve pot apă­rea din cau­za ero­ri­lor uma­ne, de pro­to­col sau de recol­ta­re.

Tes­tul RT PCR, con­si­de­rat stan­dar­dul de aur în dia­gnos­ti­cul COVID-19, are minu­su­ri­le sale, toc­mai pen­tru că este un test extrem de sen­si­bil.

Radu Cior­nei, doc­tor în imu­no­lo­gie şi micro­bi­o­lo­gie, spu­ne în ce con­di­ţii aceas­tă moda­li­ta­te de dia­gnos­tic poa­te ară­ta exact inver­sul situ­a­ţi­ei rea­le de sănă­ta­te.

Tes­tul aces­ta este foar­te sen­si­bil. De exem­plu, dacă treci pe stra­dă sau în acel spi­tal şi ţi se face tes­tul şi cine­va a expi­rat, a tuşit în pre­a­j­ma ta şi ai câte­va copii din acel virus în gât, tu poţi în momen­tul ace­la să fii decla­rat pozi­tiv. Dar tu nu vei lua boa­la, pen­tru că ace­le câte­va copii de virus din gât care sunt găsi­te în momen­tul res­pec­tiv vor fi ori cură­ţa­te de către mucus, ori de către macro­fa­ge sau pur şi sim­plu nu sunt o doză infec­tan­tă”, spu­ne Radu Cior­nei, doc­tor în imu­no­lo­gie, micro­bi­o­lo­gie şi gene­ti­că mole­cu­la­ră.

Con­ti­nu­a­rea, pe descopera.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply