Bază sportivă cu bazine de înot, din fonduri UE, la Mangalia

0
372

Bază spor­ti­vă cu bazi­ne de înot, din fon­duri UE, la Man­ga­lia.

Con­si­li­ul Local Man­ga­lia a apro­bat, recent, în cadrul unei ședin­țe des­fă­șu­ra­te onli­ne, sur­se­le de finan­ța­re pen­tru pro­iec­tul de hotă­râre care vizea­ză înfi­in­ța­rea unei baze spor­ti­ve în muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, cu bani euro­peni. Pro­iec­tul mai pre­ve­de rea­bi­li­ta­rea infras­truc­tu­rii ruti­e­re din zona actu­a­lei Baze Spor­ti­ve ”Pes­că­ruș”.

Con­form date­lor teh­ni­ce din pro­iect, pe actu­a­lul ampla­sa­ment al Bazei Spor­ti­ve „Pes­că­ruș” va fi con­stru­it un com­plex spor­tiv, care va găz­dui spa­ții pri­mi­toa­re, noi, moder­ne pen­tru spor­ti­vii ora­șu­lui. În noua loca­ție, se vor con­strui două bazi­ne de înot (unul semi­o­lim­pic și unul pen­tru per­soa­ne cu diza­bi­li­tăți), aco­pe­ri­te, cu o supra­fa­ță de 1441 mp, pen­tru prac­ti­can­ții aces­tui sport.

”Man­ga­lia avea nevo­ie de bazi­ne de înot cu acces gra­tu­it, unde spor­ti­vii să se poa­tă antre­na. Îno­tul este un sport îndră­git, prac­ti­cat de per­soa­ne de dife­ri­te vâr­ste și de ace­ea am acce­sat fon­duri euro­pe­ne pen­tru rea­li­za­rea aces­tui poiect”, a pre­ci­zat edi­lul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an.

Tot aici, va fi rea­li­zat un teren de sport mul­ti­func­țio­nal, care va cuprin­de un teren de fotbal aco­pe­rit, cu struc­tu­ră pre­sos­ta­ti­că demon­ta­bi­lă, unul de bas­chet, unul de han­d­bal și altul de tenis, cu dotă­ri­le afe­ren­te.

”Încu­ra­jez întot­dea­u­na copi­ii, dar și adul­ții să facă sport, să per­for­meze la cât mai mul­te dis­ci­pli­ne spor­ti­ve. Pen­tru asta, într-ade­văr este nevo­ie de o bază spor­ti­vă cores­pun­ză­toa­re. Spe­răm ca, prin cre­a­rea cadru­lui adec­vat des­fă­șu­ră­rii în bune con­di­ții a spor­tu­ri­lor de bază, mul­te din­tre dorin­țe­le spor­ti­vi­lor, antre­no­ri­lor și părin­ți­lor să fie rezol­va­te”, a mai com­ple­tat edi­lul ora­șu­lui.

În pre­zent, pro­iec­tul se află în faza de pre­con­trac­ta­re și urmea­ză să fie sem­nat, în toam­na aces­tui an.


Man­ga­lia News, 07.08.2020. (Comu­ni­cat pri­mit de la Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply