Aveți idee câți copii se pierd pe plajele de pe litoralul românesc? Nu permiteți ca vacanța dumneavoastră să se transforme într‑o amintire neplăcută!

0
156

Aveți gri­jă de copi­ii dum­ne­a­voas­tră!

Cu toții știm că vacan­ța la mare este un moment de rela­xa­re, atât pen­tru copii, cât și pen­tru adulți. Însă ceea ce nu pot uita părin­ții este fap­tul că cei mici au nevo­ie con­stan­tă de supra­ve­ghe­re, pen­tru că o secun­dă de nea­ten­ție sau igno­ran­ță se poa­te trans­for­ma într-un eve­ni­ment nega­tiv.

Aveți idee câți copii se pierd pe pla­je­le de pe lito­ra­lul româ­nesc? De la înce­pu­tul sezo­nu­lui esti­val și până în pre­zent, doar la nive­lul Poli­ți­ei sta­țiu­nii Mama­ia au fost pri­mi­te mai mult de 20 de sesi­zări de dis­pa­ri­ții de minori de pe pla­je.

Atunci când stau de vor­bă cu poli­țiș­tii, majo­ri­ta­tea părin­ți­lor au ace­eași expli­ca­ție: „Doar o secun­dă am întors capul”. Din nefe­ri­ci­re, acea secun­dă poa­te avea un impact nega­tiv pen­tru copi­lul care, oda­tă pier­dut, se tre­zeș­te într‑o mare de oameni necu­nos­cuți.

Pen­tru pre­în­tâm­pi­na­rea unor ast­fel de inci­den­te nefe­ri­ci­te, poli­țiș­tii con­stăn­țeni vă sfă­tu­iesc să aveți mare gri­jă de copi­ii dum­ne­a­voas­tră, iar în momen­tul în care veniți în vacan­ță la mare, să vor­biți cu aceștia des­pre cum ar tre­bui să pro­ce­de­ze în cazul în care se pierd pe pla­jă.

Ast­fel, în cazul în care se rătă­cesc, învățați‑i pe cei mici să mear­gă la poli­țiști, jan­darmi, pom­pieri sau sal­va­mari, pen­tru a le cere aju­to­rul. O altă idee ar fi să le ata­șați o bră­ța­ră care să con­ți­nă nume­le și/sau numă­rul dum­ne­a­voas­tră de tele­fon sau măcar să reți­nă aces­te infor­ma­ții, care sunt esen­ți­a­le pen­tru iden­ti­fi­ca­rea lui.

De ase­me­nea, dis­cu­tați cu aceștia să nu intre în pani­că și să nu se înde­păr­te­ze de locul în care se află.

Nu per­mi­teți ca vacan­ța dum­ne­a­voas­tră să se trans­for­me într‑o amin­ti­re neplă­cu­tă!


Man­ga­lia News, 18.08.2020. (sur­sa: IJP Con­stan­ța).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply