Austria îi arată României cum să deschidă școlile: FĂRĂ obligativitatea măştilor, dar cu efectuarea de teste masive

0
321

Austria îi arată României cum să deschidă școlile: FĂRĂ obligativitatea măştilor, dar cu efectuarea de teste masive!

Ele­vii din Aus­tria încep cur­su­ri­le pe 7 sep­tem­brie, cu pre­zenţa în cla­să, dar fără obli­ga­ţia de a pur­ta mas­că de pro­te­cţie, cu încă­peri foar­te bine aeri­si­te şi cu efec­tu­a­rea mul­tor tes­te, a infor­mat luni minis­trul învă­ţămân­tu­lui, Heinz Fass­mann, citat de EFE.

Sco­pul aces­tui plan de reîn­ce­pe­re a anu­lui şco­lar rea­li­zat în cola­bo­ra­re cu Minis­te­rul Sănă­tă­ţii este de a menţi­ne şco­li­le des­chi­se “în cea mai depli­nă nor­ma­li­ta­te posi­bi­lă”, a expli­cat minis­trul Fass­mann la o con­fe­rinţă de pre­să.

Potri­vit minis­tru­lui, care a con­si­de­rat “absur­dă” cere­rea unor sin­di­ca­te ale pro­fe­so­ri­lor de a impu­ne măşti la cur­suri, “este greu de ima­gi­nat cum poa­te fi tre­zit entu­zi­as­mul” pen­tru o mate­rie, când ele­vii tre­bu­ie să stea două ore la rând cu nasul şi guri­le aco­pe­ri­te, scrie agerpres.ro.

Va fi impu­să însă aceas­tă măsu­ră la intra­re şi pe culoa­re­le şco­li­lor atunci când auto­ri­tă­ţi­le sani­ta­re vor aver­ti­za asu­pra cre­ş­te­rii ris­cu­lui într‑o anu­mi­tă zonă, con­form unui sis­tem numit “sema­for”, cu gra­dul de aler­tă în patru culori.

Citiți con­ti­nu­a­rea pe stiripesurse.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply