Arca TV: Întrebări și mai ales răspunsuri, în MATRICEA, Sâmbătă, 22 august, la ora 19.00, ora României

0
294

Arca TV: Între­bări și mai ales răs­pun­suri, în MATRICEA, Sâm­bă­tă 22 august, la ora 19.00 ora Româ­ni­ei.

- Răs­pun­dem între­bă­ri­lor lega­te de Rețea­ua Pro­fe­si­o­niș­ti­lor. Lucrăm la aceas­tă plat­for­mă de cola­bo­ra­re și pro­fe­sio­na­lism a tutu­ror româ­ni­lor care doresc să se impli­ce în ini­ția­ti­ve care rezol­vă cri­ze­le.

- Inven­ta­to­rii din Româ­nia și în gene­ral din toa­tă lumea se lovesc de refu­zul auto­ri­tă­ți­lor de a imple­men­ta inven­ții. Rezol­vă inven­ti­ca româ­neas­că mul­te din­tre cri­ze­le actu­a­le sau vii­toa­re?

- Dis­cu­tăm des­pre hăr­ți­le men­ta­le. La ce infor­ma­ții te expui? Dau cuvin­te­le che­ie defi­ni­rea ori­zon­tu­lui de gân­di­re?

- Des­pre măsu­ra­rea can­ti­tă­ții învă­țămân­tu­lui doar prin pris­ma uti­li­tă­ții prac­ti­ce. Este aceas­tă ten­din­ță greși­tă? Ce a adus ome­ni­rii Teo­re­ma lui Pita­go­ra?

- Defi­ni­ția poli­ti­cia­nu­lui, unde inter­vi­ne dez­bi­na­rea, mani­pu­la­rea și intro­du­ce­rea cuvin­te­lor noi în har­ta men­ta­lă, prin dis­cur­sul dez­bi­na­tor. Care este pro­cen­tul de reten­ție al infor­ma­ți­ei?

- De ce este impor­tan­tă mate­ma­ti­ca, de ce tre­bu­ie să îl citim pe Emi­ne­scu, a rămas mare­le poet con­tem­po­ran cu ceea ce se întâm­plă astăzi? Ce s‑a schim­bat de la Emi­ne­scu până astăzi?

Între­bări și mai ales răs­pun­suri, în Matri­cea, Sâm­bă­tă, 22 august, la ora 19.00, ora Româ­ni­ei. Par­ti­ci­pă Prof. Dr. Flo­ri­an Col­ceag și Prof. Dr. Daniel Ono­frei. Rea­li­za­tor: Lucian Bla­ga.

*Man­ga­lia News este par­te­ner media ofi­ci­al în pro­iec­tul Arca TV. Rubri­ca spe­cia­lă dedi­ca­tă Arca TV, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, poa­te fi vizi­ta­tă aici: https://bit.ly/2XCWXmq.


Man­ga­lia News, 21.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply