Aproape 105.000 de cetățeni și 32.000 de mijloace de transport au tranzitat frontiera, în ultimele 24 de ore

0
277

Situ­a­ţia la fron­ti­e­ră, în ulti­me­le 24 de ore. 

În data 29.08.2020, prin punc­te­le de fron­ti­e­ră de la nive­lul între­gii ţări au efec­tu­at for­ma­li­tă­ți­le de con­trol apro­xi­ma­tiv 104.200 per­soa­ne, cetă­țeni români și stră­ini, cu pes­te 31.700 mij­loa­ce de trans­port (din­tre care 8.700 auto­mar­fa­re). Pe sen­sul de intra­re au fost apro­xi­ma­tiv 48.400 per­soa­ne cu 15.000 mij­loa­ce de trans­port, iar pe cel de ieşi­re 55.800 per­soa­ne cu 16.700 mij­loa­ce de transport.

Fron­ti­e­ra cu Unga­ria, prin cele 11 punc­te de tre­ce­re, a fost tranzi­ta­tă de apro­xi­ma­tiv 38.800 de per­soa­ne şi 16.100 de mij­loa­ce de trans­port (3.500 auto­mar­fa­re), din care pe sen­sul de intra­re în ţară au fost apro­xi­ma­tiv 15.000 de per­soa­ne cu 7.300 mij­loa­ce de transport.

Poli­ția de fron­ti­e­ra lucrea­ză la capa­ci­ta­tea maxi­mă per­mi­să de infras­truc­tu­ra punc­te­lor de tre­ce­re, în pre­zent tra­fi­cul derulân­du-se cu ope­ra­ti­vi­ta­te fără a se înre­gis­tra timpi de aştep­ta­re. În con­ti­nu­a­re reco­man­dăm par­ti­ci­panţi­lor la tra­fic tranzi­ta­rea tutu­ror punc­te­lor des­chi­se tra­fi­cu­lui inter­na­ţio­nal, ast­fel încât să evi­tăm apa­ri­ţia supra­so­li­ci­tă­ri­lor doar a uno­ra din­tre acestea.

Infor­ma­ţii pri­vind situ­a­ţia punc­te­lor de fron­ti­e­ră des­chi­se tra­fi­cu­lui inter­na­ţio­nal se regă­sesc pe apli­ca­ţia Tra­fic on-line care poa­te fi acce­sa­tă la adre­sa www.politiadefrontiera.ro/traficonline 

În ceea ce pri­veş­te acti­vi­tă­ţi­le spe­ci­fi­ce, în  zone­le de com­pe­tenţă — punc­te­le de tre­ce­re şi  “fron­ti­e­ra ver­de” — poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră au constatat:

  • 59 fap­te ile­ga­le (17 infra­cţiuni şi 42 con­tra­venţii) săvârşi­te atât de cetă­ţeni români, cât şi străini;
  • au fost des­co­pe­ri­te, inde­pen­dent sau în cola­bo­ra­re cu alte insti­tu­ţii, bunuri nede­cla­ra­te (ce urmau a fi intro­du­se ile­gal în ţară), care depă­şeau pla­fo­nul vamal admis ori sus­pec­te a fi con­tra­fă­cu­te, în valoa­re tota­lă de pes­te 256.000 lei;
  • valoa­rea amen­zi­lor con­tra­venţio­na­le apli­ca­te se ridi­că la apro­xi­ma­tiv 15.800 lei.
  • nu s‑a per­mis intra­rea în ţară a 66 de cetă­ţeni stră­ini, care nu înde­pli­neau con­di­ţi­i­le pre­vă­zu­te de lege şi de ase­me­nea, nu s‑a per­mis ieşi­rea a 10 cetă­ţeni români din dife­ri­te moti­ve legale.


Man­ga­lia News, 30.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply