APEL UMANITAR | Vă cerem ajutorul pentru familia cu patru copii, din Cobadin, căreia un incendiu violent i‑a ars casa!

0
373

Sun­tem ală­tu­ri de cei care au nevo­ie de noi! Repre­zen­tan­ții AMVVD, pre­șe­din­te­le sucur­sa­lei Con­stan­ța, Cristi Cră­ciun și con­si­li­e­rul Gabriel Ena­che, s‑au depla­sat în Comu­na Coba­din, la fami­lia Botea, căre­ia i‑a ars casa.

Nimic nu este mai dure­ros, decât să îți vezi ago­ni­sea­la mis­tu­i­tă în câte­va minu­te. De la jucă­ri­i­le copi­i­lor, la aco­pe­ri­șul casei, tot a ars! Sin­gu­ra bucu­rie este că nici un mem­bru al fami­li­ei nu are pro­ble­me de sănă­ta­te cau­za­te de incen­diu.

Ionuț, mezi­nul fami­li­ei care are șap­te ani, ne spu­ne că ”a rămas fara tele­fon, table­tă și tele­vi­zo­rul său la care vedea dese­ne ani­ma­te și cel mai tra­gic pen­tru el a fost că porcu­șo­rii săi de Gui­ne­ea nu au putut fi sal­vați de flă­că­ri­le uci­ga­șe! Bucu­ria lui Ionuț este că fra­ții sai sunt bine și că a sal­vat cus­ca cu cei doi papa­gali, de care are gri­jă, acum”. Și fra­ții mai mari au rămas făra cărți, caie­te și table­ta pe care o folo­seau, cu rân­dul, în tim­pul ore­lor on-line.

Cei­lalți mem­bri ai fami­li­ei sunt: Andrei, fiul cel mare are 16 ani, Ele­na Ale­xan­dra are 14 ani, Sorin are 10 ani, Ionut 7 ani, tatăl, Geor­ge Botea, sub­o­fi­țer înca­drat la Bri­ga­da de Jan­darmi Mobi­lă “Tomis” Con­stan­ța și mama, Flo­ri­na Botea, cadru medi­cal la Spi­ta­lul Jude­țean Con­stan­ța.

Tatăl, Geor­ge Botea, în ziua incen­di­u­lui, se depla­sa de la locul de mun­că către casă. Aces­ta își înde­pli­neș­te atri­bu­ți­i­le spe­ci­fi­ce jan­dar­me­ri­ei, ținând piept infrac­tio­na­li­ta­tii din toa­te misiu­ni­le, dar din nefe­ri­ci­re, nu a putut să-și sal­veze pro­pria casă.

Mama copi­i­lor, Flo­ri­na Botea, cadru medi­cal la Spi­ta­lul Jude­țean Con­stan­ța, cea care este în linia întâi în lup­ta cu pan­de­mia zile­lor noas­tre și care este tot în slu­j­ba comu­ni­tă­ții, ca și soțul ei, nu a putut face nimic pen­tru a sal­va, măcar câte­va bunuri afla­te în apro­pi­e­rea casei.

Dupa incen­diu, fami­lia Botea a pri­mit un adă­post tem­po­rar, în casa unor pri­e­te­ni ple­cați în stră­i­nă­ta­te. Sunt doar două came­re, pe care ori­cum nu poa­te să le folo­seas­că și la iar­nă.

Comu­ni­ta­tea loca­la a spri­ji­nit, până acum, fami­lia cu: obți­ne­rea docu­men­ta­ți­ei pen­tru recon­struc­ția casei arse, săpa­rea fun­da­ți­ei și înlo­cu­i­rea bran­șa­men­tu­lui de curent. Mai este nevo­ie de: beton (ciment, pie­triș, nisip), pia­tră pen­tru fun­da­ție, fier beton, mate­ri­al pen­tru zida­rie (bca sau cără­mi­dă), mor­tar pen­tru zida­rie, cabluri elec­tri­ce și grinzi de lemn pen­tru aco­pe­riș, scan­du­ra și înve­li­toa­re.

Mul­țu­mim SC. Bla­vit Dis­tri­bu­ție, prin dl. Lau­ren­țiu Oni­că, pen­tru dona­ția ali­men­te­lor către fami­lie.

Și-au ară­tat dis­po­ni­bi­li­ta­tea mai mul­te com­pa­nii și orga­ni­za­ții pen­tru a spri­jini acest pro­iect.

Ne bucu­răm și de bine­cu­vân­ta­rea și spri­ji­nul IPS Teo­do­sie, Arhi­e­pi­sco­pul Tomi­su­lui, care va orga­ni­za și dum­ne­a­lui o colec­tă.

Se pot pri­mi dona­ții în con­tul: RO87 RNCB 0120 0317 9977 0001, des­chis pe nume­le Botea Geor­ge, la BCR.

Pen­tru bunuri și mate­ri­a­le, poa­te fi con­tac­tat și pre­șe­din­te­le Sucur­sa­lei Con­stan­ța a AMVVD, Cristi Cră­ciun, la numa­rul de tele­fon 0730048099.

Dacă părin­tii, Geor­ge și Flo­ri­na, în cali­ta­tea lor de oameni aflați în slu­j­ba comu­ni­tă­ții sal­vea­ză vieți, noi îi putem sal­va pe ei?? Putem să facem un adă­post pen­tru ei și pen­tru acești copii?? 

Hai­deți să încer­căm!


Man­ga­lia News, 06.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply