Alertă Protectia Consumatorilor, cu privire la analizele de testare COVID-19! InfoCons lansează linia de urgență 021‑9615

0
228

Info­Cons lansea­ză linia de urgen­ță si vine în spri­ji­nul con­su­ma­to­ri­lor din Româ­nia, în spe­cial în aceas­tă peri­oa­dă difi­ci­lă și pune la dis­po­zi­ția aces­to­ra numă­rul 021‑9615, număr cu tarif nor­mal în rețea­ua Tele­kom, ape­la­bil din toa­te rețe­le­le, numar dedi­cat con­su­ma­to­ri­lor care au efec­tu­at ana­li­ze de tes­ta­re COVID-19, sau doresc sa rea­li­ze­ze aces­te ana­li­ze. La acest număr con­su­ma­to­rii pot soli­ci­ta con­si­li­e­re, infor­ma­re și pot depu­ne o sesi­za­re în acest dome­niu, din per­spec­ti­va pro­tec­ți­ei con­su­ma­to­ri­lor.

Miș­ca­rea de Pro­tec­ția con­su­ma­to­ri­lor —  este ală­tu­ri de cei care întâm­pi­nă pro­ble­me cu o uni­ta­te medi­ca­la pri­va­ta sau de stat, atât din per­spec­ti­va res­pec­tă­rii pre­ve­de­ri­lor con­trac­tu­a­le, infor­ma­rea corec­tă și trans­pa­ren­tă a aces­to­ra.

Tinand cont de fap­tul ca se inre­gis­trea­za tot mai mul­te sesi­zari din par­tea con­su­ma­to­ri­lor cu pri­vi­re la rea­li­za­rea ana­li­ze­lor de tes­ta­re COVID-19, pro­ce­sa­rea rezul­ta­te­lor, cla­u­ze­le con­trac­tu­a­le sau de con­sim­ta­mant sem­na­te de catre con­su­ma­tori in momen­tul recol­ta­rii, Info­Cons tra­ge un sem­nal de alar­ma si spri­ji­na toti con­su­ma­to­rii care intam­pi­na o pro­ble­ma in acest dome­niu.

Toți con­su­ma­to­rii care intâm­pi­nă pro­ble­me sau au nevo­ie de con­si­li­e­re în acest dome­niu pot acce­sa tot­o­da­tă și numă­rul de tele­fon 021‑9615, direct la adre­sa de e‑mail: [email protected], sau în scris, la C.P 38, O.P. 53, sec­tor 4, Bucu­rești.

Drep­tu­ri­le fun­damen­ta­le ale con­su­ma­to­ri­lor:

  • de a fi pro­te­jați împo­tri­va ris­cu­lui de a achi­zi­țio­na un pro­dus sau de a li se pres­ta un ser­vi­ciu care ar putea să le pre­ju­di­cie­ze via­ța, sănă­ta­tea sau secu­ri­ta­tea ori să le adu­că atin­ge­re drep­tu­ri­lor și inte­re­se­lor legi­ti­me;
  • de a fi infor­mați com­plet, corect și pre­cis, asu­pra carac­te­ris­ti­ci­lor esen­ți­a­le ale pro­du­se­lor și ser­vi­ci­i­lor, ast­fel încât deci­zia pe care o adop­tă în legă­tu­ră cu aces­tea să cores­pun­dă cât mai bine nevo­i­lor lor, pre­cum și de a fi edu­cați în cali­ta­tea lor de con­su­ma­tori;
  • de a avea acces la pie­țe care le asi­gu­ră o gamă vari­a­tă de pro­du­se și ser­vi­cii de cali­ta­te;
  • de a fi des­pă­gu­biți în mod real și cores­pun­ză­tor pen­tru pagu­be­le gene­ra­te de cali­ta­tea neco­res­pun­ză­toa­re a pro­du­se­lor și ser­vi­ci­i­lor, folo­sind în acest scop mij­loa­ce pre­vă­zu­te de lege;)
  • de a se orga­ni­za în aso­ci­a­ții ale con­su­ma­to­ri­lor, în sco­pul apă­ră­rii drep­tu­ri­lor și inte­re­se­lor lor;
  • de a refu­za înche­ie­rea con­trac­te­lor care cuprind cla­u­ze abu­zi­ve, con­form pre­ve­de­ri­lor lega­le în vigoa­re;
  • de a nu li se inter­zi­ce de către un ope­ra­tor eco­no­mic să obți­nă un bene­fi­ciu pre­vă­zut în mod expres de lege.

Se inter­zi­ce refu­zul vân­ză­rii unui pro­dus sau pres­tă­rii unui ser­vi­ciu către un con­su­ma­tor, fără un motiv jus­ti­fi­cat con­form pre­ve­de­ri­lor lega­le în vigoa­re.

Un con­su­ma­tor cu ati­tu­di­ne înseam­nă cu ade­vă­rat un con­su­ma­tor euro­pean, care nu stă și doar obser­vă și se și impli­că activ.Daca dorim sa rea­li­zam ana­li­ze de tes­ta­re COVID-19 fie ca ne sunt nece­sa­re pen­tru a putea­ple­ca in vacan­ta, fie pen­tru sigu­ran­ta pro­prie, infor­ma­rea tre­bu­ie sa fie una trans­pa­ren­ta atat din punc­tul de vede­re al ter­me­nu­lui de rea­li­za­re cat si al cos­tu­lui. Tot­o­da­ta ter­me­ne­le de rea­li­za­rea tre­bu­ie sa fie res­pec­ta­te sau in caz con­trar agen­tul eco­no­mic sa isi asu­me pier­de­rea mate­ri­a­la si mora­la. Tre­bu­ie să luăm ati­tu­di­ne, să depu­nem o sesi­za­re pen­tru ca gene­ra­ți­i­le urmă­toa­re să nu mai pățeas­că ce am pățit noi. Info­Cons este ală­tu­ri de con­su­ma­to­rii care întâm­pi­nă difi­cul­tăți in spe­cial in aceas­ta peri­oa­da difi­ci­la si ar tre­bui să fim cu toții mai atenți, mai res­pon­sa­bili și mai ales să adop­tăm o9atitudine!”

Sorin Mier­lea — Pre­șe­din­te Info­Cons.


Man­ga­lia News, 06.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply