Activități ale ISJ Constanța — Declarație de presă a inspectorului general școlar, prof. Mihai Sorin

0
259

”Pen­tru pri­ma oară, Inspec­to­ra­tul Șco­lar Jude­țean Con­stan­ța a orga­ni­zat cen­tre de eva­lu­a­re și cen­tre de con­tes­ta­ții pen­tru Exa­me­nul naţio­nal de defi­ni­ti­va­re în învă­ţământ, sesiu­nea 2020 și, res­pec­tiv, pen­tru Con­cur­sul națio­nal pen­tru ocu­pa­rea pos­tu­ri­lor vacan­te, an șco­lar 2020–2021. Acti­vi­tă­ți­le comi­si­i­lor din aces­te cen­tre s‑au fina­li­zat în data de 3 august 2020 (prin publi­ca­rea rezul­ta­te­lor fina­le pe http://definitivat.edu.ro/) și, res­pec­tiv, în data de 11.08.2020 (oda­tă cu publi­ca­rea rezul­ta­te­lor fina­le pe http://titularizare.edu.ro/). Inspec­to­rii șco­lari din Con­stan­ța au răs­puns cu pro­fe­sio­na­lism la aces­te noi pro­vo­cări, care au pre­su­pus timp de reac­ție foar­te scurt și sin­cro­ni­za­re.

Suc­ce­sul obți­nut a fost cu atât mai impor­tant cu cât actu­a­la echi­pă a Inspec­to­ra­tu­lui Șco­lar Jude­țean Con­stan­ța se bazea­ză atât pe expe­rien­ța ante­ri­oa­ră a unor colegi, cât și entu­zi­as­mul inspec­to­ri­lor șco­lari recent veniți în echi­pă. Pre­siu­nea dată de pro­vo­că­ri­le mul­ti­ple, solu­țio­na­rea promp­tă a unor situ­a­ții ine­di­te, însem­na­te­le resur­se uma­ne impli­ca­te și anver­gu­ra acti­vi­tă­ți­lor fina­li­za­te au con­stru­it cu cer­ti­tu­di­ne ima­gi­nea unei echi­pe cu poten­ți­al, fapt feli­ci­tat și de către repre­zen­tan­ții Minis­te­ru­lui Edu­ca­ți­ei și Cer­ce­tă­rii, care ne-au spri­ji­nit în toa­te demer­su­ri­le și au moni­to­ri­zat îndea­proa­pe întrea­ga acti­vi­ta­te a Inspec­to­ra­tu­lui Șco­lar Jude­țean Con­stan­ța în aceas­tă peri­oa­dă.

Ceea ce este impor­tant de sub­li­ni­at este apor­tul cadre­lor didac­ti­ce din sis­tem care au răs­puns pre­zent în cadrul tutu­ror comi­si­i­lor pen­tru care au fost soli­ci­tați. Par­ti­ci­pând ală­tu­ri de Inspec­to­ra­tul Șco­lar Jude­țean Con­stan­ța la aces­te acti­vi­tăți sus­ți­nu­te, au demon­strat res­pon­sa­bi­li­ta­te și dis­po­ni­bi­li­ta­te în cola­bo­ra­re.

În peri­oa­da care urmea­ză, ne dorim să fina­li­zăm cu suc­ces și sesiu­nea a doua a exa­me­nu­lui de baca­la­u­re­at națio­nal, ast­fel încât să ne con­cen­trăm cu pri­o­ri­ta­te asu­pra nou­lui an șco­lar.

În acest sens, înce­pând cu data de 13.08.2020, voi avea întâl­niri cu admi­nis­tra­ți­i­le publi­ce loca­le și voi efec­tua vizi­te de lucru la uni­tăți de învă­țământ din județ, în vede­rea pre­gă­ti­rii debu­tu­lui pro­ce­su­lui instruc­tiv-edu­ca­tiv din anul șco­lar 2020–2021.

Este impor­tant să con­ști­en­ti­zăm care este rea­li­ta­tea în acest moment, ce situ­a­ții sunt de rezol­vat, ce solu­ții și ce atuuri avem, ast­fel încât ele­vii con­stăn­țeni și părin­ții aces­to­ra să aibă cer­ti­tu­di­nea că edu­ca­ția se va des­fă­șu­ra la stan­dar­de cores­pun­ză­toa­re, chiar și în acest con­text pan­de­mic în care ne aflăm”.

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,

prof. SORIN MIHAI.


Man­ga­lia News, 14.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply