Academia Română, punct de vedere: ”Constatăm cu surprindere și cu îngrijorare că toate cele patru variante ale Planului Cadru pentru învățământul gimnazial prevăd înjumătățirea numărului de ore (de la două, la una pe săptămână) pentru limbile moderne, pentru istorie, fizică, chimie și biologie, precum și eliminarea completă a limbii latine și a orelor de dirigenție”

0
208

Aca­de­mia Româ­nă a luat act de recen­ta publi­ca­rea a celor patru vari­an­te ale Pla­nu­lui-Cadru pen­tru învă­țămân­tul gim­na­zi­al din Româ­nia, redac­ta­te de gru­pu­ri­le de lucru ale Minis­te­ru­lui Edu­ca­ţi­ei şi Cer­ce­tă­rii. Con­sta­tăm cu sur­prin­de­re și cu îngri­jo­ra­re că toa­te cele patru vari­an­te pre­văd înju­mă­tă­ți­rea numă­ru­lui de ore (de la două, la una pe săp­tămâ­nă) pen­tru lim­bi­le moder­ne, pen­tru isto­rie, fizi­că, chi­mie și bio­lo­gie, pre­cum și eli­mi­na­rea com­ple­tă a lim­bii lati­ne și a ore­lor de diri­gen­ție („dezvol­ta­re per­so­na­lă“). Ore­le de edu­ca­ție muzi­ca­lă, edu­ca­ție plas­ti­că și reli­gie rămân și ele cu un sta­tut incert, mai degra­bă tole­ra­te în noi­le pro­gra­me decât așe­za­te la locul care li se cuvi­ne.

În acest con­text rea­min­tim că în febru­a­rie 2016, Aca­de­mia Româ­nă, împre­u­nă cu 500 de mem­bri ai comu­ni­tă­ții aca­de­mi­ce, a făcut apel la Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei să nu eli­mi­ne lim­ba lati­nă și să nu redu­că numă­rul de ore de isto­rie și lim­ba româ­nă din pla­nu­ri­le cadru ale învă­țămân­tu­lui gim­na­zi­al (academiaromana.ro/com2016/doc/d0212-
PunctVedereAR.pdf).

Am găsit atunci la Minis­ter par­te­neri de dia­log real, des­chiși argu­men­te­lor noas­tre.

Venim, așa­dar, și acum să rea­min­tim că redu­ce­rea numă­ru­lui de ore de isto­rie și geo­gra­fie și eli­mi­na­rea lim­bii lati­ne vor aten­ta grav la con­so­li­da­rea în rân­dul ele­vi­lor a sen­ti­men­tu­lui iden­ti­tar și a sti­mei de sine ca români și euro­peni. Fără­con­ști­in­ța rădă­ci­ni­lor, a isto­ri­ei și a trun­chiu­lui ling­vis­tic și civi­li­zațio­nal latin comun împăr­tă­și­te de români cu cele­lal­te națiuni euro­pe­ne, popo­rul nos­tru va fi lip­sit nu doar de repe­re­le care îi asi­gu­ră sta­bi­li­ta­tea națio­na­lă, ci și de ele­men­te­le care îi faci­li­tea­ză ade­ra­rea la Uniu­nea Euro­pea­nă ca spa­țiu cul­tu­ral și de civi­li­za­ție.

Cul­tu­ra gene­ra­lă, ace­ea pe care școa­la are meni­rea să o for­meze, nu este alt­ce­va decât cul­tu­ra comu­nă, împăr­tă­și­tă de toți mem­brii unei anu­mi­te soci­e­tăți, iar soci­e­ta­tea româ­neas­că are în comun cu mul­te alte soci­e­tăți euro­pe­ne toc­mai aceas­tă înte­me­ie­re lati­nă – isto­ri­că, civi­li­zațio­na­lă – a iden­ti­tă­ții noas­tre.

Ciclul gim­na­zi­al este cea mai impor­tan­tă eta­pă a con­so­li­dă­rii aces­tei cul­turi gene­ra­le, este eta­pa situ­a­tă între pri­mii pași ai alfa­be­ti­ză­rii și deprin­de­rii ope­ra­țiu­ni­lor ele­men­ta­re în pri­mii ani de școa­lă și spe­cia­li­za­rea înce­pu­tă oda­tă cu intra­rea în liceu.

Ca ata­re, chiar și din acest punct de vede­re, al cul­tu­rii gene­ra­le, al cul­tu­rii împăr­tă­și­te de toți, al cul­tu­rii liant soci­e­tal, este greu de înțe­les redu­ce­rea ore­lor de isto­rie, lim­bi stră­i­ne, fizi­că, chi­mie și bio­lo­gie în gim­na­ziu.

În plus, redu­ce­rea numă­ru­lui de ore în cazul ști­in­țe­lor este și mai para­do­xa­lă dacă luăm în con­si­de­ra­re fap­tul că Legea edu­ca­ți­ei națio­na­le (Nr. 1 din 5 ianu­a­rie 2011) pre­ve­de că misiu­nea asu­ma­tă de sis­te­mul de învă­țământ româ­nesc este de „for­ma­re, prin edu­ca­ţie, a infras­truc­tu­rii men­ta­le a soci­e­tă­ţii româ­neşti, în acord cu noi­le cerinţe, deri­va­te din sta­tu­tul Româ­ni­ei de ţară mem­bră a Uniu­nii Euro­pe­ne şi din fun­cţio­na­rea în con­tex­tul glo­ba­li­ză­rii şi de gene­ra­re sus­te­na­bi­lă a unei resur­se uma­ne naţio­na­le îna­lt com­pe­ti­ti­ve“ (Art. 2, para­graf 2).

Având în vede­re aceas­tă obli­ga­ție de a „gene­ra“ „resur­se uma­ne națio­na­le îna­lt com­pe­ti­ti­ve“, Aca­de­mia Româ­nă con­si­de­ră că dimi­nu­a­rea numă­ru­lui de ore de ști­in­țe com­pro­mi­te „com­pe­ti­ti­vi­ta­tea îna­l­tă“, într-un con­text glo­bal în care dome­ni­i­le ști­in­țe­lor de vârf, baza­te pe fizi­că, chi­mie și bio­lo­gie, con­sti­tu­ie moto­rul eco­no­mi­ei mondi­a­le.

În ace­lași timp, eli­mi­na­rea sau dimi­nu­a­rea numă­ru­lui de ore la dis­ci­pli­ne­le uma­nis­te com­pro­mi­te carac­te­rul „națio­nal“ al „resur­sei uma­ne“. Cu alte cuvin­te, ope­rând în pla­nu­ri­le-cadru strâm­te ale noii peda­go­gii, școa­la va pro­du­ce în mod evi­dent mai puțini români com­pe­tenți.

Con­vinși fiind că aces­ta nu poa­te fi sco­pul poli­ti­ci­lor edu­ca­țio­na­le ale Minis­te­ru­lui Edu­ca­ți­ei şi Cer­ce­tă­rii, facem apel către con­du­ce­rea Minis­te­ru­lui să orien­te­ze echi­pe­le de lucru spre găsi­rea altor solu­ții, care să nu afec­te­ze for­ma­rea cul­tu­ra­lă, mora­lă și pro­fe­sio­na­lă a tine­ri­lor români.

Biro­ul Pre­zi­di­u­lui Aca­de­mi­ei Româ­ne, Bucu­rești, 10 august 2020.


Man­ga­lia News, 11.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply