A început campania electorală pentru alegerile locale. Guvernul a validat un set de reguli ce trebuie respectate în această perioadă pentru limitarea răspândirii coronavirusului

0
193

Ofi­ci­al a înce­put cam­pa­nia elec­to­ra­lă pen­tru ale­ge­ri­le loca­le, vineri, 28 august a.c., și se va înche­ia pe 26 sep­tem­brie. Toa­te eve­ni­men­te­le din aceas­tă peri­oa­dă se vor des­fă­șu­ra în con­di­ții spe­ci­a­le, pe fon­dul epi­de­mi­ei de coro­na­vi­rus.

Ast­fel, în ședin­ța de joi, 27 august a.c., Guver­nul a vali­dat un set de reguli care se vor apli­ca în peri­oa­sa cam­pan­ni­ei, reguli cuprin­se într‑o Hotă­râre com­ple­ta­tă printr‑o deci­zie a Comi­te­tu­lui Națio­nal pen­tru Situ­a­ții de Urgen­ță (CNSU).

Cam­pa­nia elec­to­ra­lă pen­tru ale­ge­ri­le loca­le a înce­put: Reguli spe­ci­a­le în con­tex­tul pan­de­mi­ei de COVID-19
Prin­tre regu­li­le care se apli­că în aceas­tă peri­oa­dă se numă­ră obli­ga­ția pur­tă­rii măș­tii de pro­te­cșie de către toți par­ti­ci­pan­ții la eve­ni­men­te­le de cam­pa­nie, pre­zen­ța a cel mult 50 de per­soa­ne la ast­fel de eve­ni­men­te, dacă aces­tea au loc în spa­țiu închis, și maxi­mum 100 de par­ti­ci­panți, dacă acțiu­ni­le se des­fă­șoa­ră în spa­ții des­chi­se, păs­tra­rea dis­tan­ței fizi­ce între par­ti­ci­panți sau dez­in­fec­ta­rea obli­ga­to­rie a mâi­ni­lor, scrie b1.ro

Iată, mai jos, lis­ta com­ple­tă a regu­li­lor pre­vă­zu­te în Hotă­rârea numă­rul 44 din data de 27 august 2020, adop­ta­tă de Guvern în baza reco­man­dă­ri­lor CNSU:

a) pur­ta­rea măş­tii de pro­te­cţie, ast­fel încât să aco­pe­re nasul şi gura, de către toţi par­ti­ci­panţii la evenimente/întruniri;

b) efec­tu­a­rea tri­a­ju­lui obser­va­ţio­nal şi dez­in­fec­ta­rea obli­ga­to­rie a mâi­ni­lor, pen­tru toa­te per­soa­ne­le care intră/sosesc în spa­ţi­ul în care se desfă­şoa­ră evenimentele/întrunirile;

c) menţi­ne­rea dis­tanţei fizi­ce de mini­mum 1 metru între par­ti­ci­panţii la evenimente/întruniri, inclu­siv cele desfă­şu­ra­te pe stra­dă sau din uşă în uşă;

d) afi­şa­rea regu­li­lor de acces şi de pro­te­cţie indi­vi­du­a­lă în locuri vizi­bi­le în spa­ţi­i­le în care se desfă­şoa­ră evenimentele/întrunirile;

e) limi­ta­rea numă­ru­lui par­ti­ci­panţi­lor la maxi­mum 50, în cazul evenimentelor/întrunirilor desfă­şu­ra­te în spa­ţiu închis şi a dura­tei aces­to­ra la maxi­mum 2 ore;

f) limi­ta­rea numă­ru­lui par­ti­ci­panţi­lor la maxi­mum 100, deli­mi­ta­rea prin sem­ne vizi­bi­le a peri­me­tru­lui şi asi­gu­ra­rea unei supra­feţe de mini­mum 4 mp/persoană, în cazul evenimentelor/întrunirilor desfă­şu­ra­te în aer liber;

g) limi­ta­rea numă­ru­lui per­soa­ne­lor care se depla­sea­ză în grup sau for­mea­ză un grup la maxi­mum 6, în cazul acţiu­ni­lor desfă­şu­ra­te pe stra­dă;

h) limi­ta­rea numă­ru­lui per­soa­ne­lor care com­pun echi­pe­le la maxi­mum 2, în cazul acţiu­ni­lor din uşă în uşă;

i) dez­in­fec­ta­rea mâi­ni­lor per­soa­ne­lor care dis­tri­bu­ie mate­ri­a­le­le de pro­pa­gan­dă elec­to­ra­lă, îna­in­tea înce­pe­rii acţiu­nii;

j) apli­ca­rea regu­li­lor de igie­nă colec­ti­vă şi indi­vi­du­a­lă pen­tru pre­ve­ni­rea con­ta­mi­nă­rii şi limi­ta­rea răs­pân­di­rii viru­su­lui SARS-COV‑2.

Ale­ge­ri­le loca­le sunt pro­gra­ma­te pen­tru data de 27 sep­tem­brie

Ale­ge­ri­le loca­le vor avea loc Dumi­ni­că, 27 sep­tem­brie. Româ­nii sunt che­mați la urne pen­tru a ale­ge pri­ma­rii, mem­brii con­si­li­i­lor loca­le ale comu­ne­lor, ora­şe­lor, muni­ci­pi­i­lor şi sec­toa­re­lor muni­ci­pi­u­lui Bucu­reşti, mem­brii Con­si­li­u­lui Gene­ral al Muni­ci­pi­u­lui Bucu­reşti și ai Con­si­li­i­lor judeţe­ne, pre­cum și pre­șe­din­ții con­si­li­i­lor jude­țe­ne.


Man­ga­lia News, 28.08.2020. (sur­sa: focuspress.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply