A fost reamenajat parcul din centrul Mangaliei (vizavi de Poșta veche) — galerie FOTO

0
238

Pri­mă­ria Man­ga­lia a fina­li­zat, recent, lucră­ri­le de rea­me­na­ja­re pei­sa­gis­ti­că a par­cu­lui din zona fos­tu­lui Ofi­ciu Poș­tal, situ­at în cen­trul ora­șu­lui. Con­form pla­nu­ri­lor de sis­te­ma­ti­za­re, în mai mul­te zone ale loca­li­tă­ții, au avut loc lucrări de rea­me­na­ja­re a par­cu­ri­lor, spa­ți­i­lor verzi și zone­lor de recre­e­re. Ast­fel, vechiul parc din apro­pi­e­rea fos­tei Poș­te a fost desfi­in­țat, iar pe tere­nul res­pec­tiv s‑a ame­na­jat o nouă zonă de rela­xa­re cu mai mul­te spa­ții verzi, alei pie­to­na­le, băn­cuțe și ilu­mi­nat ambien­tal cu led-uri.

Pe pla­to­ul din cen­trul par­cu­lui, s‑au montat dale noi, iar ale­i­le de acces din zona de umbrar au fost pava­te cu dale din pia­tră. Inter­ven­ți­i­le din teren au cuprins și lucrări de înfru­mu­se­ța­re a spa­ți­i­lor verzi. S‑a refă­cut com­plet sis­te­mul de iri­ga­ții auto­ma­ti­zat din parc și s‑a schim­bat pom­pa de apă pota­bi­lă.

”Moder­ni­za­rea ora­șu­lui și atra­ge­rea bani­lor euro­peni au fost prin­ci­pa­la mea pre­o­cu­pa­re, de la pri­ma înves­ti­re în func­ția de pri­mar. Eu și locu­i­to­rii Man­ga­li­ei ne dorim să avem un oraș curat, modern, civi­li­zat. De ace­ea, am con­ce­put pro­iec­te pen­tru fie­ca­re car­ti­er, care să aibă locuri de joa­că, mai mult spa­țiu ver­de, locuri de recre­e­re. Ast­fel, am redi­men­sio­nat spa­ți­ul de rela­xa­re din aceas­tă zonă și l‑am rea­me­na­jat din punct de vede­re pei­sa­gis­tic, pen­tru a fi pe pla­cul tutu­ror”, a decla­rat pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an.

Potri­vit unor pro­iec­te simi­la­re ale muni­ci­pa­li­tă­ții, ase­me­nea spa­ții de rela­xa­re, dar și locuri de joa­că vor fi cre­a­te și în alte zone din oraș.


Man­ga­lia News, 22.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply