101 de tipuri de măști neconforme, anunțate de Sistemul european de alertă rapidă!

0
196

Info­Cons revi­ne cu o nouă aler­tă emi­să prin Sis­te­mul euro­pean de aler­tă rapi­dă, ast­fel, con­form celor 12 aler­te trans­mi­se, nume­ri­cul măș­ti­lor de pro­tec­ție necon­for­me ajun­ge la 101!!!

Pri­ma aler­tă a fost trans­mi­să în data de 28 Apri­lie 2020, pen­tru 4 tipuri de măști, cea de‑a doua aler­tă a fost trans­mi­să în data de 9 Mai 2020, pen­tru alte 7 noi tipuri de măști, cea de‑a tre­ia aler­ta in data de 22 Mai 2020, pen­tru alte 6 noi tipuri de masti, cea de‑a patra aler­ta in data de 29 Mai 2020, pen­tru alte 15 tipuri de masti, cea de‑a cin­cea aler­ta, in data de 05 Iunie 2020, pen­tru alte 7 tipuri de masti, cea de‑a sasea aler­ta trans­mi­sa in data de 19 iunie 2020, pen­tru alte 2 tipuri de masti, cea de‑a sap­tea aler­ta emi­sa in data de 26 iunie 2020, pen­tru 12 tipuri de masti, cea de‑a opta aler­ta emi­sa in data de 03 Iulie 2020, cea de‑a noua aler­ta emi­sa in data de 10 Iulie 2020, pen­tru 18 tipuri de masti necon­for­me, cea de‑a zecea aler­ta emi­sa in data de 17 Iulie 2020, pen­tru 7 tipuri de masti necon­for­me, cea de‑a unspre­ze­cea aler­ta emi­sa in data de 24 Iulie 2020 si ce‑a de‑a dou­as­pre­ze­cea aler­ta emi­sa in data de 31 Iulie 2020, pen­tru alte 9 tipuri de masti necon­for­me. 

*****************

Pur­ta­rea măș­tii care aco­pe­ră nasul și gura este obli­ga­to­rie, înce­pând cu 15 mai 2020, în spa­ți­i­le comer­ci­a­le, mij­loa­ce­le de trans­port în comun, la locul de mun­că și în alte spa­ții închi­se. Per­soa­ne­le care nu res­pec­tă obli­ga­ția de a pur­ta mas­că în spa­ți­i­le men­țio­na­te pot fi sanc­țio­na­te în baza Legii nr. 55/2020, art.65, lit.H, res­pec­tiv “neres­pec­ta­rea de către per­soa­ne fizi­ce a măsu­ri­lor indi­vi­du­a­le de pro­tec­ție a vie­ții“ se sanc­țio­nea­ză cu amen­dă între 500 de lei și 2500 de lei.

Vezi și: Care sunt spa­ți­i­le des­chi­se în care mas­ca de pro­tec­ție va fi obli­ga­to­rie în jude­țul Con­stan­ța, înce­pând de la 1 august 2020 (DOCUMENT)

Citiți arti­co­lul inte­gral, cu tipu­ri­le de măști, pe infocons.ro/ro


Man­ga­lia News, 01.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply